Інфографіка в школі - засіб навчання та самоосвіти

За надмірного інформаційного навантаження та регламентованих часових обмежень доречно застосовувати інфографіку. І директор школи, і вчитель щонайменше у чотири рази скоротить витрати часу на донесення інформації

 

Індивідуальний навчальний план: чи обов'язково складати

Інфографіка — це:

 • спосіб передачі великого обсягу інформації за допомогою простих і зрозумілих візуальних методів
 • сучасний метод навчання
 • форма інформаційного дизайну
 • різновид навчальної творчості, що передбачає поєднання графіки з текстом у найрізноманітніших пропорціях.

Припускають, що сучасна інфографіка розійшлася світом зі шпальт американської газети «USA Today», заснованої 1982 року. Це видання порушило «табу» друкованих ЗМІ і почало відводити графічному контенту більше площі, аніж текстовому.

За останні 35 років графічна інформація поєднала у собі десятки форм:

проста

складна

 • графіки
 • таблиці
 • схеми
 • діаграми
 • карти
 • комікси
 • карикатури
 • емблеми
 • відеографіка
 • презентації
 • ілюстрації
 • різнопропорційні комбінації контенту:

– текстового

– фото

– таблиць

З огляду на це є прибічники тези, що слід відрізняти інфографіку від звичайної візуалізації. Адже сучасна інфографіка значно складніша, оскільки є результатом кропіткої, часто доволі тривалої, роботи.

Структура складної інфографіки

 • вступ — ключові тези
 • підготовка до теми
 • інтрига
 • акцентування уваги
 • основа — подія
 • подача нової інформації
 • висновок — заклик до дії
 • підбиття підсумків
 • заклик до конкретних дій

Наскільки доцільна інфографіка в освіті

Ми є свідками незворотного процесу «розвантаження» навчальних програм, коли учні Нової української школи набуватимуть компетентностей замість знань. Уміння навчатися протягом життя — одне з ключових.

Інфографіка дає змогу організовувати навчальний процес у двох взаємозалежних напрямах — від загального до конкретного, і навпаки.

Переваги використання інфографіки

допомога самому собі

 

допомога іншим

 • пригадати важливу інформацію
 • навести на думку
 • структурувати виклад матеріалу
 • виділити найголовніше
 • стисло візуалізувати інформацію, що закарбована у пам’яті, з досвіду
 • узагальнити, підбити підсумки

 

 • повідомити:

– про зміст подій

– про пов’язані між собою факти

 • ілюструвати:

– дії

– алгоритми

– правила

– норми

– масштаби процесів

 • демонструвати:

– статистичні чи порівняльні дані

– алгоритмізовані дії на кшталт «якщо результат x — то дія A, якщо y — то дія B»

– кореляцію між взаємодотичними даними (як-от положеннями кількох нормативно-правових актів про освіту)

– ієрархію та логічні зв’язки між подіями

– шлях від загального до конкретного (як в інтелект-картах)

 • пояснювати і тлумачити складні та заплутані поняття, процеси, явища
 • акцентувати увагу на:

– фактах, а не оціночних судженнях

– головному, а не другорядному

 • економити час на:

– ознайомленні з новою інформацією

– розумінні взаємозв’язків між подіями, явищами

Інфографіка — як публічний спікер: покликана повідомити, привернути увагу й переконати. Кожен читач, чию увагу привернула інфографіка, має знати, що він не витратив свій час дарма.

І директор школи, і вчитель

Може використовувати інфографіку не лише на уроках, але й при взаємодії з:

Правила роботи з інфографікою

Означені переваги працюватимуть лише тоді, якщо інфографіка буде належно оформлена та відповідатиме загальним вимогам:

 • не виходьте за межі обраної площини:

– аркуша А4

– слайда

– веб-сторінки

 • формуйте не більше 10 інформаційних блоків з:

– текстового контенту

– графічних зображень

– формулюйте текстові повідомлення максимально лаконічно і доступно для сприйняття

 • візуальний ряд робіть максимально простим і чистим, не використовуйте:

– тіней

– текстур

– візерунків

– темних чи різнобарвних фонів

– дотримуйтеся приблизно однакового обсягу тексту

 • не дублюйте інформацію:

– об’єднуйте текстові повідомлення, якщо вони корелюють між собою

– робіть вибір на користь одного тексту замість двох

– мінімізуйте текстовий контент і максимізуйте графічний

 • орієнтуйтеся на найкращі приклади візуалізації, що не викривляють інформацію та не утруднюють сприйняття
 • не перевантажуйте інфографіку:

– відмовляйтеся від зайвих ілюстрацій і текстового контенту

– не використовуйте більше двох простих інфографіків на одній площині

 • подавайте інформацію у логічній послідовності:

– в алфавітному порядку

– у висхідній послідовності

– у низхідній послідовності.

Створення інфографіки

Перед створенням інфографіки дайте чіткі відповіді на три запитання:

 • який тип інформації буде представлений в інфографіці:

– хронологічний

– просторовий

– кількісний

– комбінований

 • наскільки гармонійно виглядатиме інфографіка у загальній картині представленого
 • яким буде тип подачі інформації:

– статичний

– динамічний

– інтерактивний.

 

Етапи створення складної інфографіки

1 етап

оберіть тему виступу/доповіді

 

 • зверніть увагу на:

– актуальність обраної теми

– відповідність віковим особливостям аудиторії та її інтересам

2 етап

доберіть необхідну інформацію

 

 • знайдіть максимум інформації, що стосується обраної теми:

– плани

– фотокартки

– карти

– схеми тощо

3 етап

систематизуйте зібрані дані

 

 • розбийте зібраний матеріал на окремі інформаційні блоки
 • продумайте детальний алгоритм/план їх представлення

4 етап

візуалізуйте інформацію

 

 • самостійно створіть просту інфографіку на основі зібраних матеріалів:

– символи

– графіки

– таблиці

– діаграми

 • намагайтеся зробити візуальний ряд максимально зрозумілим і легким

5 етап

оформте інфографіку

 

 • попрацюйте над:

– композицією

– колористикою

– шрифтами

Важливо зробити ескізи до інфографіки, щоб зорієнтуватися, що, де і як розміщувати.

Сервіси творення інфографіки

При створенні інфографіки акцентуйте на візуальній простоті, а не кольоровій гамі чи багатофункціональності.

Кілька інструментів для створення інфографіки

Інструмент

 

Функціонал

Piktochart

 

 • автоматичне налаштування інфографіки
 • додавання власних зображень
 • широкий вибір тем для дизайну

АnyСhart

 

 • побудова інтерактивних діаграм і картограм
 • створення діаграм
 • візуалізація фінансових даних

ArcGIS

 

 • побудова карт
 • робота з геоданими

Cacoo

 

 • створення:

– карт сайтів

– схем сторінок

– мережевих графіків

– презентацій

 • можливість командної роботи в реальному часі

Creately

 

 • побудова:

– професійних діаграм

– графіків

– динамічних схем

Stat Planet

 

 • створення:

– інтерактивних візуалізацій

– статичних зображень

Сanva

 

 • розроблення:

– макетів на основі шаблонів

– презентацій

– графіків

Chartbuilder

 

 • створення та редагування діаграм

ChartsBin

 

 • побудова діаграм і картограм

Сreately

 

 • створення:

– схем

– діаграм

 • можливість командної роботи

D3plus

 

 • візуалізація даних:

– схем

– графіків

– діаграм

– таблиць

DIY Сhart

 

 • створення діаграм з базовими інтерактивними функціями

Здебільшого ці сервіси прості для користування. Користуючись запропонованими шаблонами, можна швидко скласти елементарну інфографіку (візуалізацію).

Приклади інфографіки щодо освітніх тем

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді