Освітня програма навчального закладу

Огляньмо-но приклад освітньої програми, розробленої для навчально-виховного комплексу

Чи підготували Ваш заклад до навчального року: ЧЕК-ЛІСТ

Основа для розроблення освітньої програми закладу освіти — це стандарт освіти відповідного рівня (ч. 1 ст. 33 Закону про освіту).

Зміст освітньої програми школи

Освітня програма містить:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність
 • загальний обсяг навчального навантаження
 • очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Зауважте!

Освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти

ЗЗСО вправі використовувати типові або інші освітні програми

Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами

Методичні рекомендації МОН з викладання предметів 

Методичні рекомендації з національно-патріотичного виховання у 2019/2020 році

⇒ Організація інклюзивного навчання в закладах освіти

Освітня програма навчально-виховного комплексу

Особливістю організації освітнього процесу в НВК є поєднання рівнів дошкільної та загальної середньої освіти.

Розробка освітньої програми Рівненського НВК здійснена з використанням такого програмно-методичного забезпечення:

 • дошкільна освіта

Програма розвитку дитини «Я у Світі» 

Програма «Впевнений старт» 

Н. Гавриш, О. Безсонова. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей: Методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць 

Н. Гавриш, І. Кіндрат. Пізнаємо світ разом: Методичний конструктор 

Рібцун Ю. В. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення: Програмно-методичний комплекс. 

 • початкова освіта

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407)

⇒ Як засвідчують схвалення освітньої програми закладу освіти

Структура освітньої програми школи

 • РОЗДІЛ 1

Призначення закладу та засіб його реалізації

 • РОЗДІЛ 2

Цілі та задачі освітньої діяльності закладу

 • РОЗДІЛ 3

Навчальний план

 • РОЗДІЛ 4

Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій

 • РОЗДІЛ 5

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 • РОЗДІЛ 6

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Формувальне оцінювання в НУШ для 1 класу 

Зразок освітньої програми Рівненського НВК № 1

РОЗДІЛ 1
Призначення закладу та засіб його реалізації

Ідея компетентнісного підходу до сучасної освіти є наскрізною і визначальною на сьогоднішній день.

Надання пріоритетів формуванню у дітей — як дошкільного, так і молодшого шкільного віку — формуванню готовності здобувати знання самостійно протягом усього життя поставило нагальну потребу у виробленні власної концепції розвитку комплексу, яка прокладає стратегічний напрям у роботі колективу закладу, допомагає поєднати цілі та очікуваний результат, усвідомити їх усім учасникам навчально-виховного процесу.

⇒ Забезпечення наступності між ЗДО та НУШ

Серед сучасних моделей освіти виділяють модель 4К, що включає чотири ключові компетентності, що починаються з букви «К»:

 • креативність
 • комунікація
 • кооперація (співпраця)
 • критичне мислення.

Реформування змісту та гуманізація цілей дошкільної та початкової освіти України, суть якого полягає в реалізації компетентнісної парадигми, орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості.

Важливим показником життєвої компетентності дошкільника та молодшого школяра, його життєздатності, спроможності правильно орієнтуватися у життєвих реаліях та допомагати собі розв’язувати проблеми є цілісне світобачення, фундамент якого закладається саме в дошкільному віці. Тому освітня діяльність у дошкільному віці має спрямовуватись на становлення дошкільної зрілості, важливою ознакою якої є сформованість базових особистісних якостей дитини, таких як:

 • міжособистісна злагода
 • міжособистісне партнерство
 • самостійність, чуйність
 • шанобливість
 • допитливість
 • спостережливість
 • креативність
 • розсудливість.

Вказані якості є базовими для становлення особистості дитини, ступінь їх розвитку визначає передусім рівень її психічної активності, створює можливості для подальшого саморозвитку на етапі молодшого шкільного дитинства.

⇒ Методика проведення інтегрованого уроку в школі

Призначення закладу:

Реалізація права дитини на здобуття дошкільної та початкової освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту на подальших етапах.

Основним засобом реалізації призначення закладу освіти є здійснення освітньої діяльності відповідно до загальноосвітніх програм двох ступенів освіти:

 • дошкільна освіта
 • початкова загальна освіта.

Реалізація призначення закладу здійснюється через забезпечення в освітній діяльності таких принципів:

 • гуманізм як норма поваги до особистості та основа побудови партнерського спілкування з дитиною
 • інтеграційні засади побудови та організації освітнього процесу
 • визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особливості
 • створення сприятливих умов для формування і розвитку у дитини:
  • пізнавальних, психічних процесів
  • належної спрямованості на активність у соціумі
  • конструктивних мотивів поведінки
  • самосвідомості
  • позитивної самооцінки
  • самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує
 • урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини.зміст

Сертифікація в системі базової освіти