Програма «Я у Світі»: на що звернути увагу

Автор
Завідувач кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, д-р психол. наук, професор
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Зупинимо увагу на кожній з особливостей та аргументуємо доцільність.

Навчальна програма «Я у Світі»: назва та структура

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» отримала гриф МОН і рекомендована до використання в ЗДО в числі інших семи чинних комплексних освітніх програм.

Увага! Навіть якщо ЗДО не працює за Програмою «Я у Світі», в методичному кабінеті вона має бути обов’язково для ознайомлення. Адже відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» у закладі освіти можна використовувати кілька комплексних та парціальних програм (лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419).

Програма "Я у Світі"

Усі вікові періоди життя дитини — від народження до шести/семи років — представлені послідовно у хронологічному порядку. Це забезпечує наступність в освітній роботі педагогів. З огляду на те, що усі вікові періоди життя дитини подані в одній книжці, виникла необхідність уточнити назву програми — Програма розвитку дитини від народження до шести/семи років «Я у Світі».


Чинні комплексні освітні програми
 • Впевнений старт. Освітня програма для дітей середнього дошкільного віку (за загальною науковою редакцією Тамари Піроженко)
 • Впевнений старт. Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку (автори — Наталія Гавриш, Тамара Піроженко, Олена Хартман, Антоніна Шевчук, Олексій Рогозянський)
 • Дитина в дошкільні роки. Комплексна освітня програма (науковий керівник — Катерина Крутій)
 • Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років (керівник проекту Віктор Огнев’юк, наукове редагування — Ганна Бєлєнька, Олена Половіна, авторський колектив — Ольга Богініч, Олена Коваленко, Марина Машовець та інші)
 • Світ дитинства. Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (науковий керівник Алла Богуш)
 • Соняшник. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (автор Любомира Калуська)
 • Українське дошкілля. Програма розвитку дитини дошкільного віку (автори — Олександра Білан, Л. М.Возна, О. Л.Максименко та інші)
 • Я у Світі. Програма розвитку дитини від народження до шести років (за загальною науковою редакцією Олени Кононко)

Витяг з листа МОН «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» від 10.06.2019 № 1/9-365

Оновлена програма «Я у Світі» — позиція авторів:

Це — програма розвитку дитини як суб’єкта життєдіяльності завдяки вихованню, навчанню та власній самостійній активності.

Кінцевий період дошкільного дитинства — вік шести/семи років, що передбачає можливість вступу до школи відповідно до зрілості особистості, стану здоров’я та вибору батьків.

Системоутворювальним принципом організації дошкільної освіти є цілісний, системний підхід до розвитку, виховання і навчання дитини.

Важлива вимога до організації освітнього процесу — збалансованість сформованості компетенцій з усіх основних сфер життєдіяльності та формування в неї цілісного образу світу та власного Я.

Цілісний образ світу та власного Я

В оновленому варіанті Програми «Я у Світі» зазнала змін структура, за якою систематизовано матеріали по усіх вікових періодах та освітніх лініях. Оновлена Програма не передбачає розділ «Організація життєдіяльності», тому автори подали матеріали, які стосуються змісту дошкільної освіти, у відповідний розділ.

⇒ Типова освітня програма ІІ ступеня

Оновлена програма «Я у Світі» — зміни у структурі:

Попереднє виданняОновлений варіант
 • вікові можливості;
 • основні освітні завдання;
 • організація життєдіяльності;
 • показники компетентності
 • вікові можливості;
 • зміст освіти;
 • основні освітні завдання;
 • показники компетентності

Оскільки зміст освіти дошкільника пов’язаний із розвитком його індивідуального досвіду, у Програмі акцентовано увагу на реалізації в педагогічну практику компетентнісного підходу. Його мета — сформувати та збагатити життєвий досвід дитини. Важливий показник ефективної реалізації компетентнісного підходу — набуття інтегральної якості «досвідченість».

Навчальна програма «Я у Світі»: чим вирізняється ключове поняття

Під час оновлення Програми «Я у Світі» автори спиралися на наукові підходи до визначення понять «досвід» і «зміст освіти». Досвід — динамічна інформаційна система, яка містить відомості про зовнішній об’єктивний світ та внутрішнє душевне життя зростаючої особистості. Це спосіб пізнання дійсності, заснований на його безпосередньому, чуттєвому, практичному освоєнні.

Досвід — категорія суб’єктивна, наповнена особистісним смислом. Цей смисл визначає стратегію, успішність діяльності дошкільника. У пізнавальному досвіді зростаючої особистості органічно поєднуються дані безпосереднього спостереження з даними опосередкованого пізнання світу та самої себе.

Досвід дошкільника як особистості є ключовим елементом її розвитку, стійкості до негативних впливів соціуму, криз і змін у суспільстві та в системі освіти.
Досвід має надзвичайне значення для відчуття безпеки, зокрема, коли дитина приймає рішення, протистоїть руйнівним впливам. У навчанні досвід є основою для формування компетентності особистості.

Ігри-знайомства для дітей

Особливості поняття «досвід»:

По-перше. Досвід має структурно-динамічний, системний характер. Він об’єднує знання, уміння, навички, звички, переживання, ставлення дитини. Передбачає змістові, операційні та особистісні компоненти.
По-друге. Досвід характеризується унікальністю, самоцінністю, усвідомленістю, продуктивністю.
По-третє. Сформованість досвіду засвідчують:
 • доступні віку дитини рівень сприймання, інтерпретації й оцінки дійсності;
 • здатність зберігати, упорядковувати, переробляти і перетворювати наявну та нову інформацію;
 • наявність адекватного образу світу та власного Я.

По-четверте. Процес формування суб’єктивного досвіду дитини пов’язаний з її здатністю «вибудовувати» власне буття з позиції своєї системи координат.

По-п’яте. Важливі елементи досвіду:
 • регулятивний — забезпечує успішність регуляції діяльності і поведінки;
 • ціннісний — пов’язаний із формуванням інтересів, моральних норм, ідеалів, переконань, із розвитком совісті як внутрішньої етичної інстанції;
 • рефлексивний — дає змогу дитині співвіднести знання про свої можливості з вимогами діяльності та ситуації.
Отже, компетентнісний підхід в освіті спрямований на те, щоб забезпечити домірну віку дитини досвідченість як інтегральну характеристику особистості та результат освітнього процесу, що засвідчує його ефективність. Компетентний означає досвідчений. З огляду на це в програмі визначено освітні вектори та змістове наповнення діяльності педагога.

Зміст освіти: на що спрямовано

Зміст освіти — це система наукових знань, умінь, навичок; світоглядних, моральних, естетичних поглядів; пізнавального, соціального, творчого досвіду, набутих дитиною у процесах виховання, навчання та самостійній діяльності. У Програмі «Я у Світі» зміст дошкільної освіти спрямовано на формування в нього досвіду — когнітивного, практичної та творчої діяльності, ставлень.
Когнітивний досвід — система знань дитини про природу, культуру, людей, власне Я; про способи діяльності, які забезпечують формування цілісної наукової картини світу, образу довкілля та власного Я.
Досвід практичної діяльності — інтелектуальні та практичні уміння і навички як основа предметно-практичної, пізнавальної та комунікативної діяльності.
Досвід творчої діяльності — здатності до пошуку рішень проблем, виконання відомих завдань новими способами, висування оригінальних ідей, творчого перетворення дійсності, розвиток креативності як базової якості особистості);
Досвід ставлень — система ціннісних ставлень до світу та самої себе; мотиваційне, емоційне, вольове ставлення до природного, предметного, людського довкілля та власного «Я».

Оновлена Програма «Я у Світі» в цілому зберегла подачу матеріалів змістових блоків, які подані після рубрики «Вікові можливості» по усіх освітніх лініях, водночас їх об’єднано в рубрику «Зміст освіти». Тому автори дещо змінили форму викладу відповідних матеріалів.

У попередньому варіанті Програми зміст освіти був орієнтований на вікові можливості, то в оновленому варіанті — на розвиток і збагачення особистого досвіду дитини. При цьому передбачено вплив на цей процес педагога.

Такий підхід надав матеріалам Програми більшої цілісності, чіткості, відповідності сучасним науковим підходам до оновлення змісту та гуманізації принципів освіти дітей перших шести/семи років життя.

Під час оновлення матеріалів Програми «Я у Світі» автори уточнили назву вікового періоду від трьох до п’яти років — «Молодший та середній дошкільний вік», а також зберегли внутрішній розподіл матеріалів за молодшим та середнім дошкільним вік.

Водночас не було сенсу у повному розведенні, виокремленні вказаних вікових періодів з огляду на їх короткотривалість та досить «спокійний характер» розвитку особистості.

Навчальна програма «Я у Світі»: стратегія і тактика реалізації

Розширення, урізноманітнення, окультурення, широке використання в освітньому процесі когнітивного, практичного досвіду й досвіду творчої діяльності і ціннісних ставлень до довкілля та власного Я дітей визначають стратегію педагогічної діяльності в сучасних умовах. Організація роботи за визначеними Базовим компонентом дошкільної освіти освітніми лініями — тактична реалізація зазначеної вище стратегії.

Упроваджуючи в обіг категорію «досвід» освітяни мають усвідомлювати, що вона пов’язана з:
 • поняттям «культура» як предметно втіленими людськими зусиллями;
 • естетичними смаками;
 • майстерністю;
 • соціальними нормами, традиціями;
 • моральними цінностями.
Тому педагоги мають надавати особливу увагу технології освоєння дитиною дійсності, прийомам і способам отримання нею інформації про світ та саму себе. Саме в культурному космосі зростає особистість, формуються її життєві установки, способи орієнтації, смаки та життєві ідеали.
Важливо! Методичні рекомендації щодо реалізації освітнього змісту Програми, зокрема рубрику «Організація життєдіяльності», буде подано в форматі електронної книги, яка буде доступна передплатникам е-журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу».зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді