Написання ЕСЕ в початковій школі НУШ

Які особливості жанру есе, його види й структура і вимоги
Есе як вид письмових робіт включено у навчальні програми початкової школи з огляду на сучасні соціокультурні умови, інтеграцію української освіти в європейський контекст.

Завдання на написання есе в початковій школі сприятимуть:
 • активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів
 • підвищенню інтересу до навчального предмета
 • розвитку особистості, критичного мислення, лінгвокреативності.

Особливості змісту та побудови есе в початковій школі

Есе — це самостійна творча письмова робота, прикметними ознаками якої є:
 • особистісний характер сприймання проблеми та її осмислення
 • невеликий обсяг
 • вільна композиція
 • невимушеність та емоційність викладу.

Як жанр есе присутнє у навчальній програмі з української мови для 3–4-х класів у двох змістових лініях:
 • мовленнєвій
 • мовній.

Державною вимогою до навчальних досягнень учня/учениці початкової школи стосовно есе є:
 • розрізняти характерні ознаки есе
 • створювати есе під керівництвом учителя.

Вихідні та робочі 2020

Види есе та їх особливості

Розрізняють есе вільне та формальне.

Вільне есе:

 • вільна форма і стиль викладу
 • невеликий обсяг — 7–10 речень
 • довільна структура
 • обов’язково чітко висловлена авторська позиція
 • час виконання — 5–10 хв або 10–15 хв

Доцільно вдаватися на кожному уроці й на різних його етапах:
 • цілевизначення
 • закріплення
 • рефлексії тощо.

Формальне есе:

 • витримана структура тексту
 • наявність компонентів:
 • тези
 • аргументів
 • прикладів
 • оцінювальних суджень
 • висновку
 • обґрунтування (аргументування) тези
 • час виконання — 20–45 хв.

Види формального есе:

 • інформаційне
 • есе-розповідь
 • есе-визначення
 • есе-опис
 • критичне
 • есе-дослідження
 • порівняльне есе
 • есе-протиставлення
 • есе причини-наслідку
 • есе-аналіз

Вимоги до формального есе:

 • обсяг — одна-дві сторінки тексту (800–1000 слів)
 • цілісність твору, ідея якого зрозуміла й чітка
 • одна думка на кожен абзац
 • стисло і ясно — нічого зайвого, лише інформація, необхідна для розкриття ідеї есе, власної позиції автора
 • чітка композиційна побудова, логічна структура
 • свідчення, що автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї
 • переконливе аргументування порушеної проблеми.

Інноваційні технології в початковій школі

Структура есе

В есе, як і в будь-якому творі, має простежуватися внутрішня логіка. Її визначають:
 • авторським підходом до обговорюваного питання
 • самим питанням.
Необхідно уникати різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно.

Складові частини есе:

 • вступ
 • обґрунтування вибору теми есе
 • основна частина
 • теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання
 • розвиток аргументації й аналізу
 • обґрунтування на основі наявних даних, інших аргументів і позицій
 • висновок
 • узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо
 • підсумовування есе або пояснення
 • підкріплення змісту і значення викладеного в основній частині
За Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році (додаток до листа МОН України від 03.07.2018 № 1/9-415)зміст

Сертифікація в системі базової освіти