Права та обов’язки Ради навчального закладу

Постійним органом громадського самоврядування є рада загальноосвітнього навчального закладу. У раді співпрацюють педагоги, учні і батьки, представники громадськості задля поліпшення роботи школи

Рада навчального закладу має право:

 • вносити пропозицiї щодо змiни типу, статусу, профiльностi навчання, вивчення iноземних мов i мов нацiональних меншин;
 • спiльно з адмiнiстрацiєю розглядати та затверджувати план роботи навчального закладу та контролювати його виконання;
 • разом iз адмiнiстрацiєю здiйснювати контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 • затверджувати режим роботи навчального закладу;
 • спiльно з Педагогiчною радою ухвалювати рiшення про представлення до нагородження випускникiв навчального закладу золотою медаллю «За високi досягнення у навчаннi», срiбною медаллю «За досягнення у навчаннi» та нагородження учнiв похвальним листом «За високi досягнення у навчаннi», похвальною грамотою «За особливi досягнення у вивченнi окремих предметiв»;
 • разом iз Педагогiчною радою визначати доцiльнiсть вибору навчальних предметiв варiативної частини робочих навчальних планiв з урахуванням можливостей, потреб учнiв, а також тенденцiй розвитку регiону, суспiльства та держави; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рiк;
 • виносити на розгляд Педагогiчної ради пропозицiї щодо полiпшення органiзацiї позакласної та позашкiльної роботи з учнями;
 • iнiцiювати проведення добродiйних акцiй (ярмарок, конкурсiв тощо);
 • вносити на розгляд Педагогiчної ради пропозицiї щодо морального та матерiального заохочення учасникiв навчально-виховного процесу;
 • iнiцiювати розгляд кадрових питань i брати участь у їх вирiшеннi;
 • сприяти створенню та дiяльностi центрiв дозвiлля, а також залучати громадськiсть, батькiв або осiб, якi їх замiнюють, до участi у керiвництвi гуртками, iншими видами позакласної та позашкiльної роботи, до проведення оздоровчих i культурно-масових заходiв з учнями;
 • розподiляти та контролювати кошти фонду загального обов’язкового навчання, ухвалювати рiшення про надання матерiальної допомоги учням;
 • розглядати питання родинного виховання;
 • брати участь за згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, в обстеженнi житлово-побутових умов учнiв, якi перебувають в несприятливих соцiально-економiчних умовах;
 • сприяти педагогiчнiй освiтi батькiв;
 • сприяти поповненню бiблiотечного фонду та передплатi перiодичних видань;
 • розглядати питання здобуття обов’язкової загальної середньої освiти учнями;
 • органiзовувати громадський контроль за харчуванням i медичним обслуговуванням учнiв;
 • розглядати звернення учасникiв навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Рада навчального закладу зобов’язана:

 • заслуховувати звiт голови Ради, iнформацiю директора та його заступникiв з питань навчально-виховної та фiнансово-господарської дiяльностi навчального закладу;
 • брати участь у засiданнях атестацiйної комiсiї, на яких обговорюється питання про присвоєння квалiфiкацiйних категорiй учителям;
 • сприяти формуванню мережi класiв навчального закладу, обрунтовуючи її доцiльнiсть в органах виконавчої влади та мiсцевого самоврядування.

Увага!

Розроблено вiдповiдно дозміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді