Перевiрка готовностi загальноосвiтнього навчального закладу до нового навчального року

Перелiк документiв, що регулюють питання охорони працi, безпеки життєдiяльностi в навчальному закладi

Пiд час перевiрки готовностi навчального закладу до нового навчального року слiд мати такi документи, що регулюють питання охорони працi, безпеки життєдiяльностi:

 • Статут навчального закладу (наявнiсть i правильнiсть оформлення роздiлу з охорони працI);
 • Матерiали по лiцензуванню навчального закладу (наявнiсть висновку з охорони працI);
 • Правила внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв навчального закладу, затвердженi керiвником;
 • Колективний договiр (наявнiсть роздiлу «Охорона працi», Комплексних заходiв з охорони працi, безпеки життєдiяльностi, матерiали щодо їх виконання (акти) оформлюють 2 рази на рiк);
 • Посадовi iнструкцiї з роздiлом з охорони працi, безпеки життєдiяльностi працiвникiв навчального закладу з їхнiми особистими пiдписами.

Наказ керiвника навчального закладу про призначення вiдповiдальних осiб (видається щорiчно перед початком навчального року):

 • за органiзацiю охорони працi в навчальному закладi та його структурних пiдроздiлах (кабiнети, лабораторiї, майстернi, полiгони тощо);
 • за експлуатацiю енергогосподарства;
 • за експлуатацiю котлiв, iнших посудин, що працюють пiд тиском;
 • за експлуатацiю виробничого обладнання;
 • за експлуатацiю вентиляцiйного обладнання;
 • за органiзацiю збереження хiмiчних, горючих та легкозаймистих речовин.

Наказ керiвника навчального закладу про призначення комiсiї для перевiрки знань з охорони працi, безпеки життєдiяльностi.

Протоколи засiдання комiсiї з перевiрки знань з охорони працi, безпеки життєдiяльностi працiвникiв навчального закладу (оформляються один раз на 3 роки, новоприйнятих на роботу працiвникiв — протягом мiсяця).

Посвiдчення про перевiрку знань з охорони працi керiвника навчального закладу, його заступникiв i членiв комiсiї з перевiрки знань з охорони працi.

План органiзацiйно-технiчних заходiв щодо полiпшення умов й охорони працi, здоров’я працiвникiв та учнiв (складається на календарний рiк).

План заходiв щодо забезпечення пожежної безпеки навчального закладу (складається на календарний рiк).

План заходiв щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму (складається щорiчно перед початком навчального року).

Акти загального технiчного огляду будинкiв i споруджень навчального закладу (оформляється 2 рази на рiк: навеснi й восени).

Акт готовностi закладу освiти до нового навчального року (оформляється щорiчно перед початком навчального року).

Акти-дозволи на проведення занять у навчальних майстернях та в спортивних залах (оформляються щорiчно перед початком навчального року).

Акти-дозволи на проведення занять у кабiнетах фiзики, хiмiї, бiологiї, iнформатики, ОБЖ (оформляються щорiчно перед початком навчального року).

Акти-дозволи на введення в експлуатацiю устаткування в навчальних майстернях i лабораторiях (оформляються щорiчно).

Матерiали щодо проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi (оформляються не рiдше одного разу на 5 рокiв).

Протоколи перевiрки опору заземлення устаткування (оформляються щорiчно).

Акти технiчного обслуговування й перевiрки внутрiшнiх пожежних кранiв (оформляються один раз на 6 мiсяцiв).

Журнал облiку первинних засобiв пожежогасiння.

Акт обробки дерев’яних конструкцiй горищного примiщення будинку вогнезахисним складом (оформляється один раз на 3 роки).

Акти перевiрки стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцiй горищного примiщення (оформляються один раз на 6 мiсяцiв).

Перелiк iнструкцiй з охорони працi (затверджується керiвником навчального закладу).

Інструкцiї з охорони працi для всiх професiй i виду робiт (переглядаються один раз на 3 роки для робiт пiдвищеної небезпеки й на 5 рокiв — для iнших робiт).

Журнали реєстрацiї iнструкцiй з охорони працi.

Журнал облiку видачi iнструкцiй з охорони працi.

Програма вступного iнструктажу з охорони працi (затверджується керiвником навчального закладу).

Програма первинного iнструктажу з охорони працi на робочому мiсцi (затверджується керiвником навчального закладу).

Журнал реєстрацiї вступного iнструктажу з охорони працi (оформляється при прийомi на роботу).

Журнал реєстрацiї iнструктажiв з охорони працi на робочому мiсцi.

Журнал перевiрки знань з електробезпеки персоналу iз групою електробезпеки 1.

Журнал реєстрацiї цiльового iнструктажу учнiв з безпеки життєдiяльностi при органiзацiї суспiльно корисної, продуктивної працi та проведеннi позакласних i позашкiльних заходiв тощо.

Журнал адмiнiстративно-громадського контролю.

Журнал реєстрацiї нещасних випадкiв на виробництвi.

Журнал реєстрацiї нещасних випадкiв iз тими, якi навчаються.

Журнал облiку професiйних захворювань (отруєнь).

Увага!

Розроблено вiдповiдно до

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді