Приймання продуктiв харчування i продовольчої сировини: крок за кроком

Створюємо комiсiю з бракеражу продуктiв харчування i продовольчої сировини

Згiдно з (далi— Інструкцiя) продукти харчування i продовольчу сировину приймають комiрник (завгосп), кухар дошкiльного навчального закладу або особа, яка визначена наказом керiвника вiдповiдальною за приймання продуктiв, iз залученням медичного працiвника.

Склад комiсiї з бракеражу продуктiв харчування i продовольчої сировини (далi — Комiсiя) на початку календарного або навчального року затверджує наказом керiвникдошкiльного навчального закладу.

Ознайомлюємо членiв комiсiї з графiком постачання продуктiв i продовольчої сировини

Вiдповiдно до (далi— Порядок), перелiк постачальникiв продуктiв харчування та продовольчої сировини визначається рiшеннями тендерних комiтетiв(комiсiй) за погодженням з територiальною установою державної санiтарно-епiдемiологiчної служби.

Увага!

Пiд час прийняття рiшень тендерними комiтетами (комiсiями) надається перевага постачальникам з прямими поставками та поставками з найменшою кiлькiстю посередникiв.

визначено, що постачальники разом iз засновником (власником), керiвником навчального закладу складають графiки i маршрути постачання.

Для органiзацiї своєчасного приймання продуктiв харчування i продовольчої сировини до дошкiльного навчального закладу, рацiонального розподiлу робочого часу членiв Комiсiї керiвник дошкiльного навчального закладу ознайомлює їх з графiком постачання продуктiв харчування i продовольчої сировини.

Увага!

Обсяг та частота завозу продуктiв харчування та продовольчої сировини регулюються залежно вiд термiнiв їх реалiзацiї та кiлькостi дiтей, якi вiдвiдують дошкiльний навчальний заклад.

Ознайомлюємо членiв Комiсiї з перелiком супровiдних документiв на продукти харчування та продовольчу сировину

Насамперед члени Комiсiї мають знати вимоги нормативних документiвдо продуктiв харчування i продовольчої сировини, що надходитимуть до дошкiльного навчального закладу. Вiдповiдно до усi продукти харчування i продовольча сировина мають надходити до навчальних та оздоровчих закладiв разом iз супровiдними документами, якi мiстять iнформацiю про їх походження та якiсть, зокрема такими:

  • накладними;
  • сертифiкатами вiдповiдностi;
  • висновками санiтарно-епiдемiологiчної експертизи.

Увага!

Документи повиннi засвiдчувати також гатунок продуктiв, категорiю, дату виготовлення на пiдприємствi, термiн реалiзацiї, умови зберiгання (для продуктiв, що швидко псуються, термiн реалiзацiї та час виготовлення зазначають у годинах).

Контролюємо якiсть продуктiв харчування i продовольчої сировини

Якiсть продуктiв харчування i продовольчої сировини визначають зазовнiшнiм виглядом, запахом, смаком, кольором, консистенцiєю.

Вiдповiдно до медична сестра пiд час приймання комiрником (кухарем) продуктiв харчування i продовольчої сировини, якi надходять до дошкiльного навчального закладу, контролює їх безпечнiсть та якiсть у Журналi бракеражу сирої продукцiїза термiнами реалiзацiї i умовами зберiгання.

Увага!

За централiзованої доставки продуктiв харчування їх приймання пiдтверджується не лише розпискою комiрника у супровiдному документi постачальника, а й штампом (печаткою) навчального закладу.

Складаємо Акт бракеражу продуктiв харчування i продовольчої сировини при встановленнi їх недоброякiсностi

Вiдповiдно до при встановленнi недоброякiсностi продукту харчування, продовольчої сировини Комiсiя складає Акт бракеражу продуктiв харчування i продовольчої сировини (далi — Акт) у 3-х примiрниках, якi обов’язково засвiдчує пiдписом керiвникдошкiльного навчального закладу.

Увага!

На продукти харчування, продовольчу сировину з великим (понад стандартний) вiдсотком вiдходiв також оформляють Акт.

Надсилаємо претензiйний лист постачальниковi

Про виявлену неякiсну продукцiю слiд обов’язково повiдомити постачальника у претензiйному листi. У ньомунаводять вiдомостiщодо низької якостi продуктiв, їхньої ваги. До листа обов’язково додають примiрник Акта.

Повертаємо неякiсну продукцiю постачальниковi

Неякiсну продукцiю на пiдставi Акта повертають постачальнику.

Надсилаємо копiї претензiйного листа

Копiї претензiйного листа обов’язково надсилають до:

  • управлiння освiти i науки мiсцевої державної адмiнiстрацiї;
  • територiальної установи державної санiтарно-епiдемiологiчної служби.

Припиняємо приймання продуктiв харчування, продовольчої сировини при виявленнi нестачi або надлишку одного з їх видiв

визначено, що при виявленнi нестачi або надлишку одного з видiв продуктiв матерiально вiдповiдальна особа зобов’язана припинити приймання продуктiв харчування i продовольчої сировини.

Подальше прийманняпродуктiв харчування здiйснює Комiсiя за участю працiвника бухгалтерiї (якщо вiн є у штатi дошкiльного навчального закладу), представника постачальника, а також представника органу громадського самоврядування (вiд колективу навчального закладу або вiд батькiв).

Складаємо акт приймання продуктiв харчування i продовольчої сировини

Результати приймання продуктiв харчування, продовольчої сировини при виявленнi нестачi або надлишку одного з видiв оформляють актом приймання у 2-х примiрниках: один — для облiку прийнятих продуктiв харчування, другий — для направлення претензiйного листа постачальниковi.

Увага!

Акт складають й той самий день, коли було виявлено нестачу або надлишок продуктiв харчування, продовольчої сировини.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді