Організовуємо методичний тиждень в ЗДО

У  формуванні професійної майстерності педагогів провідна роль належить, насамперед, самоосвіті, зокрема участі у різних методичних заходах. Одним із таких заходів є методичний тиждень.

Під час організації та проведення методичного тижня вихователь-методист створює в закладі дошкільної освіти єдиний методичний простір, у якому акумулює для педагогів нові знання, напрацьований досвід та інформацію щодо інновацій.

Перевагою методичного тижня є те, що кожен член колективу отримує змогу не лише задовольнити свої професійні потреби та інтереси, а й продемонструвати власні інноваційні знахідки.

На що спрямовувати методичний супровід

Вихователь-методист має ефективно планувати та організовувати методичну роботу в закладі дошкільної освіти. Для цього слід постійно відстежувати реальний рівень розвитку фахових компетентностей педагогів і співвідносити їх з вимогами, що представлені в професійних стандартах — посадових інструкціях.

Готуємося до нового навчального року

Професійні компетентності

Професійна діяльність педагога-дошкільника спрямована на забезпечення якісної освіти дітей раннього й дошкільного віку. Тож його професійну майстерність визначають психолого-педагогічні компетентності, покликані допомогти ефективно організовувати освітній процес та розв’язувати пов’язані з ним актуальні проблеми.

Професійні компетентності дають змогу педагогу-дошкільнику:

 • забезпечити умови для розвитку й освіти дітей раннього та дошкільного віку
 • створити безпечне й психологічно комфортне освітнє середовище
 • реалізувати особистісно-орієнтований, інтегрований, диференційований, компетентнісний підхід до розвитку особистості кожної дитини
 • організувати педагогічний моніторинг
 • співпрацювати з сім’єю
 • взаємодіяти з колегами
 • використовувати інноваційні освітні технології та цифрові засоби.

Педагог має володіти такими невіддільними від його професійних компетентностей особистісними якостями, як-от:

 • готовність надавати освітні послуги усім без винятку дітям, незалежно від їхніх схильностей, здібностей, особливостей розвитку, обмежених можливостей
 • відповідальність, емпатійність, чуйність та педагогічний такт
 • установка на самоосвіту, мотивацію, подолання антиінноваційних бар’єрів, професійне й особистісне зростання.

Готовність до інновацій

Вирішальним чинником включення педагога в інноваційну діяльність є його особистий потенціал, який складається з таких компонентів:

 • індустріальний
 • дієво-практичний
 • емоційно-особистісний.

Індустріальний компонент полягає в поінформованості з питань освітніх технологій як традиційних, так і інноваційних, розуміння їхнього концептуального ядра.

Дієво-практичний компонент передбачає володіння набором методів, прийомів та організаційних форм, що є основою професійної майстерності. Цей компонент особистого потенціалу є надбанням власної педагогічної техніки, що виробилася в індивідуальній професійній діяльності та стала змістовою характеристикою особистого досвіду. А ще він містить напрацьований навчально-методичний супровід освітнього процесу, підготовлений власноруч або накопичений у процесі роботи.

Емоційно-особистісний компонент окреслює здатність педагога пристосовувати свої професійні можливості до дитини, враховувати її індивідуальні запити. Така здатність формується у ході збагачення особистого досвіду спілкування з дитиною і підсилюється характерними рисами педагога — темпераментом, інтуїцією, акторськими та організаторськими здібностями.

Які цілі та завдання реалізувати

Виявлені професійні та особистісні дефіцити в компетентності педагогів є тим потенціалом, який визначає їхній подальший професійний розвиток. На них орієнтується вихователь-методист під час планування та організації методичного супроводу педагогів.

Методичний тиждень створює єдиний методичний простір, у якому комфортно почуватимуться і досвідчені педагоги, і початківці.

Методичний тиждень як форма організації роботи з педагогами дає змогу:

 • виявити проблеми, з якими стикаються досвідчені педагоги та початківці, й векторно надати їм методичну допомогу
 • спонукати педагогів до співпраці та співтворчості
 • підвищити рівень їхньої активності й самостійності
 • створити умови для підвищення рівня сформованості рефлексивної культури
 • спонукати й мотивувати до самоосвіти.

Складові методичного тижня забезпечують різні напрями методичної роботи, під час яких педагоги:

 1. ознайомлюються з інноваційними освітніми технологіями та педагогічним досвідом — інтерактивна лекція, семінар, вебінар, колективний перегляд;
 2. навчаються ефективно взаємодіяти з вихованцями — тренінг, майстер-клас, ділова гра, веб-квест, практикум, консультація
 3. розробляють алгоритми, сценарії, аналізують інноваційні методи і прийоми — засідання творчої групи, педагогічний марафон, освітня виставка
 4. демонструють педагогічний досвід — захід для колективного перегляду, майстер-клас, презентація досвіду, методичний міст, фестиваль, work-shopping
 5. професійно спілкуються — круглий стіл, конференція, форум, педагогічні дебати, мережеві групи
 6. рефлексують — творчий звіт, портфоліо, кейс, написання педагогічного есе з теми «Я — очима вихованців, батьків, колег…», створення професійного автопортрету з визначенням перспектив для професійного самовдосконалення, анкетування, опитування тощо.

Методичний тиждень проводьте з такими цілями:

 • апробувати в практичній діяльності певну освітню технологію чи її елементи
 • узагальнити підсумки роботи щодо розв’язання річного завдання
 • організувати творчі звіти педагогів, що атестуються
 • підбити підсумки певного етапу перебігу експерименту чи його результатів у цілому
 • поглибити й удосконалити роботу над науково-методичною проблемою, над якою працює заклад дошкільної освіти
 • продемонструвати й поширити ефективний педагогічний досвід.

Як спланувати, організувати та провести методичний тиждень

Методичний тиждень плануйте з урахуванням методичної мети і річних завдань закладу дошкільної освіти. Ці два чинники дають змогу визначити оптимальний час проведення методичного тижня.

Методичний тиждень, що має на меті узагальнити підсумки роботи щодо розв’язання річного завдання, варто провести за тиждень-два до відповідного засідання педагогічної ради.

⇒ Методичне об’єднання вихователів

⇒ Методична робота в закладі дошкільної освіти

Методичний тиждень, під час якого звітуватимуть педагоги, яких атестують, доцільно спланувати в лютому. Адже відповідно до циклограми заходів з атестації керівник подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період до 1 березня.

Кількість методичних тижнів на рік визначайте з огляду на їх доцільність у структурі методичної роботи. Скажімо, методичний тиждень як захід щодо підбиття підсумків експериментальної діяльності закладу дошкільної освіти, можна спланувати лише один на рік — у квітні-травні. А присвячених роботі над певною науково-методичною проблемою — два: установчий на початку навчального року і підсумковий у кінці.

Щоб методичний тиждень досяг своєї мети, приділіть належну увагу його підготовці та організації.

Плануючи методичні тижні, зручно:

 • координувати роботу всіх категорій педагогів закладу
 • відстежувати динаміку професійного зростання педагогів.

Підготовка

Напередодні навчального року проаналізуйте професійні та особистісні досягнення, потреби педагогів і складіть прогноз методичної активності кожного з них. Визначте мету методичного тижня. Відповідно до прогнозу розподіліть обов’язки кожного педагога щодо організації та проведення методичного тижня. Не забудьте погодити з директором план і терміни проведення методичного тижня.

Делегуйте управлінські повноваження педагогам — створіть творчу групу з підготовки методичного тижня, затвердіть її склад у директора закладу. Це не лише полегшить вашу роботу, а й зміцнить авторитет, продемонструє довірче ставлення до колег та впевненість у їхній фаховій компетентності.

Розподіліть обов’язки між учасниками творчої групи відповідно до їхніх професійних інтересів, запропонуйте їм обрати керівника творчої групи, аргументувати свої пропозиції.

Організація

Для того, щоб педагоги могли максимально реалізувати мету методичного тижня, доручіть творчій групі спланувати заходи, визначити форми роботи з педагогами, а також продумати дні відкриття і завершення методичного тижня.

Аби залучити до участі в заходах методичного тижня весь педагогічний колектив, досвідченим педагогамдоручіть провести майстер-класи, тренінги, відкриті заходи, а початківцям — підготувати матеріали для консультацій, дорожню карту методичного тижня, оформити презентації, підібрати відео-матеріали, оформити виставку відповідної літератури тощо. Так кожен педагог матиме змогу проявити творчість та продемонструвати свою майстерність.

Проведення

Перший день присвятіть відкриттю методичного тижня. Ознайомте педагогів із планом роботи, дорожньою картою заходу, за якою кожен може визначити свій особистісно зорієнтований маршрут. На початку тижня проведіть теоретичні заняття, семінари, консультації, вивчіть педагогічний досвід колег з інших дитячих садків, які працюють над тією ж проблемою, або запропонуйте ознайомитися із досвідом зарубіжних освітніх систем.

Надайте змогу педагогам уточнити й розширити знання, удосконалити практичні навички та вміння. Для цього в середині тижня організуйте форми роботи у вигляді мозкового штурму, диспуту, проблемного семінару тощо.

У кінці методичного тижня ознайомте педагогів із педагогічним досвідом — організуйте перегляди різних форм роботи з дітьми та батьками вихованців. Нехай педагоги-новатори та педагоги-майстри проведуть для колег тренінги, майстер-класи, презентують творчі проекти. А керівник творчої групи підсумує результати конкурсу професійної майстерності, якщо він проходив протягом методичного тижня.

За підсумками методичного тижня спільно з керівником творчої групи підготуйте звіт у формі презентації. Для більш якісного аналізу використайте аналітичні маршрутні листи педагогів — учасників методичного тижня. В них педагоги зазначають дату, день тижня і назву заходу, роблять позначку про участь (брав участь, не брав участі або провів особисто), пишуть короткий відгук про захід і оцінюють його за п’ятибальною шкалою.

Переваги методичного тижня:

 1. дає змогу проектувати методичний простір закладу дошкільної освіти, в якому кожен може знайти своє місце і визначити свою місію — і педагог-новатор, і педагог-майстер і педагог-початківець.
 2. його структурні складові поєднують усі напрями й форми методичної роботи: від діагностичного компонента до результативно-оцінного.
 3. кожен педагог має змогу самовизначитися, провести «ревізію» своїх професійних потреб, отримати особистісно-спрямовану професійну інформацію й допомогу.

Методичний тиждень дає змогу узагальнити результати професійної рефлексії кожного працівника й педагогічного колективу в цілому, відтак намітити шляхи подальшого удосконалення професійної майстерності педагогів, а отже, сприяти підвищенню якості дошкільної освіти.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді