Значення психолого-медико-педагогічної консультації у забезпеченні доступності освіти

Позитивного результату організації навчання дітей з особливими освітніми потребами можна досягти лише завдяки спільним зусиллям навчальних закладів, органів управління освітою, охорони здоров’я, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, психолого-медико-педагогічних консультацій

Триває реформування системи освіти відповідно до державної політики щодо підтримки дітей з особливими освітніми потребами, впровадження інклюзивної форми навчання. Тож інтенсивно розробляють технології задля належного задоволення освітніх потреб таких дітей на умовах рівних можливостей у єдиному освітньому просторі.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Зауважте!

Кабмін 12.07.2017 затвердив Положення про інклюзивно-ресурсний центр

Інклюзивно-ресурсні центри утворюють шляхом реорганізації ПМПК

Особливості діяльності ПМПК визначені Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07.07.2004 № 569/38 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61).

Функції психолого-­медико­-педагогічної консультації

Основні функції ПМПК — консультативна та методична.

Зокрема, задля виконання своїх завдань ПМПК:

 • тісно співпрацює зі шкільними психолого-медико-педагогічними комісіями, надає їм методичну допомогу
 • вивчає перспективний досвід (консультантів, районних (міських) консультацій, шкільних психолого-медико-педагогічних комісій) щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами
 • консультує батьків з різних питань, надає їм психолого-педагогічну допомогу щодо розвитку, виховання та навчання дітей.

Окрім того, ПМПК виконує такі функції, як:

 • психолого-педагогічна
 • корекційно-розвиткова
 • аналітична
 • прогностична
 • профілактична
 • просвітницька.

Консультативна функція

Консультативна функція є провідною в діяльності ПМПК. Фахівці надають поради, рекомендації батькам та їхнім дітям, працівникам навчальних закладів, органів управління освітою, методичних служб, служб у справах дітей, спеціалістам інших сфер (соціального захисту, прокуратури, суду, засобів масової інформації тощо).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Лише з ініціативи батьків відбувається первинне консультування щодо особливостей розвитку їхньої дитити.

Теми для консультацій можуть бути різними, однак найпоширеніша серед них — вибір можливих форм і методів навчання, зокрема інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами соціальної адаптації та інтеграції в суспільне життя дітей з особливими освітніми потребами.

ПМПК надає консультативну допомогу щодо:

 • відкриття та комплектування спеціальних класів
 • змісту навчання та корекційно-розвиткової роботи з дітьми.

Методична функція

Оскільки ПМПК є методичною установою, то вона тісно співпрацює з педагогічними колективами навчальних закладів задля:

 • поліпшення якості навчально-виховного процесу
 • розвитку дітей з урахуванням їхніх освітніх потреб.

До складу ПМПК входять спеціалісти, які можуть надавати кваліфіковані рекомендації щодо змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності кожної дитини з особливими освітніми потребами.

ПМПК надає науково-методичну допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами.

Слід зазначити, що одним із напрямів діяльності ПМПК є підвищення професійного рівня фахівців, що передбачає, зокрема:

 • надання методичної допомоги під час здійснення діяльності і виконання посадових обов’язків працівниками ПМПК
 • сприяння підвищенню кваліфікації
 • організацію нарад, методичних об’єднань, науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів, професійних клубів (тематичних лекторіїв), тренінгів тощо.

Психолого-­педагогічна функція

ПМПК проводить психолого-педагогічне вивчення, оцінює труднощі та потенційні можливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами віком до 18 років, які мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки.

Якщо у дитини порушене формування пізнавальної діяльності згідно з віковими нормами, їй складно засвоювати знання, уміння, навички, суспільний досвід, батьки можуть звернутися до ПМПК для консультування та психолого-педагогічного вивчення, надавши визначений перелік документів.

Перелік документів, необхідних для психолого-педагогічного вивчення дитини

У психолого-медико-педагогічній консультації батьки мають пред’явити такі документи, як:

 • паспорт батьків
 • свідоцтво про народження дитини
 • Історія розвитку дитини (форма 112/о затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» від 27.12.1999 № 302)
 • Індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда (форма затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання» від 08.10.2007 № 623) (якщо дитина з інвалідністю)

Також батьки мають надати такі документи, як:

 • Картка стану здоров’я і розвитку дитини
 • зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнки
 • висновки шкільної психолого-медико-педагогічної комісії про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було)
 • документи про додаткові обстеження дитини (якщо такі є)
 • витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (для проходження вивчення в центральній психолого-медико-педагогічній консультації)
 • письмова згода батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих у процесі психолого-педагогічного вивчення

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Батьки обов’язково мають бути присутніми під час психолого-педагогічного вивчення дитини.

Під час психолого-педагогічного вивчення дитини спеціалісти ПМПК враховують такі чинники, як:

 • вік
 • вид порушеного розвитку (нозологія)
 • конкретний клінічний діагноз
 • наявність супутніх відхилень
 • стан соматичного здоров’я
 • інтелектуальний рівень
 • особливості психічного і фізичного розвитку
 • потреби і можливості дитини.

Головною умовою підвищення якості психолого-педагогічного вивчення дитини, оцінювання її навчальних можливостей, надання необхідних роз’яснень батькам, є змістовне формулювання висновків та рекомендацій.


Висновки та рекомендації ПМПК мають рекомендаційний характер, тому батьки самі обирають місце здобуття освіти для своєї дитини.


Зміст психолого-педагогічного висновку не містить медичного, зокрема психіатричного, діагнозу, а передбачає формулювання щодо особливостей психічного розвитку дитини та її психологічного стану з використанням лексичних засобів у контексті психолого-педагогічної термінології.

При цьому у висновку в стислому викладі зазначають ті основні показники, які мають значення для розрізнення станів розумового розвитку дитини. Тому рекомендації ПМПК мають відображати напрями психолого-педагогічної роботи з дитиною, спрямовані на реалізацію потенціалу розвитку і виховання, враховуючи її індивідуальні особливості засвоєння знань, навичок, практичного та соціального досвіду

Психолого-педагогічне вивчення дитини, що є складовою частиною процедури консультування, здебільшого відбувається на спеціально організованих діагностичних засіданнях. Мета таких засідань — вивчення особливостей розвитку дитини, визначення освітніх потреб і адекватних навчальних засобів.


ПМПК може проводити виїзні засідання:

 • у навчальних закладах за погодженням з відповідним органом управління освітою
 • вдома за запитом і заявою батьків.

Такі засідання проводять за обов’язкової участі принаймні трьох фахівців:

 • учителя-дефектолога відповідної спеціалізації
 • практичного психолога
 • лікаря-психіатра.

Корекційно-­розвиткова функція

Проведення корекційно-розвиткових занять із дітьми та їхніми батьками — важливий напрям діяльності ПМПК.

Проведення таких занять стало можливим завдяки створенню районних (міських) ПМПК, які надають індивідуальну корекційно-розвиткову допомогу дітям з особливими освітніми потребами, насамперед тим, які мають складні та тяжкі порушення.

Корекційно-розвиткові заняття сприяють якісному вивченню дитини, глибшому і повнішому розкриттю її індивідуальних можливостей розвитку і засвоєння знань.

Зазвичай ПМПК проводить:

 • попереднє (педагогічне, логопедичне, психологічне) вивчення, що відбувається до діагностичного засідання з метою внесення даних про дитину до Картки стану здоров’я і розвитку дитини
 • вивчення актуального рівня знань, умінь дитини для встановлення класу (групи)
 • корекційно-розвиткові заняття з дитиною, яка навчається в інклюзивному класі, якщо у місці проживання дитини відсутні фахівці необхідної спеціалізації чи спеціальні навчальні заклади
 • пролонговане вивчення для з’ясування потенційних можливостей дитини
 • навчально-демонстраційні заняття для батьків, які хочуть у родинних умовах допомагати дитині розвиватися і навчатися
 • психотренінги для батьків.

Корекційно-розвиткова функція ПМПК передбачає також її участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з особливими освітніми потребами, психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину, зокрема й з інвалідністю.

Аналітична та прогностична функції

Завдяки обліку, систематизації та аналізу даних про кількість дітей з особливими освітніми потребами, уточненню видів порушень у них органи управління освітою мають змогу:

 • приймати правильні рішення задля створення належних умов для розвитку, навчання та виховання
 • своєчасно вживати заходів для реалізації права на здобуття освіти
 • забезпечувати гнучкість навчально-виховного процесу.

Аналіз результатів обстежень дітей дає змогу спрогнозувати дії на майбутнє, зокрема:

 • сформувати банк даних про дітей з особливими освітніми потребами (який має узагальнюватися та оновлюватися щорічно)
 • обґрунтовано та оперативно реагувати на запити населення щодо забезпечення права дітей на здобуття освіти.

Окрім того, ПМПК бере активну участь у розробленні пропозицій щодо розвитку мережі навчальних закладів, створення в них умов для інклюзивного (інтегрованого) навчання дітей з особливими освітніми потребами.

У зв’язку з цим особливо важливим завданням ПМПК є надання органам управління освітою станом на 1 серпня інформації про кількість дітей за видами особливих освітніх потреб, які в поточному навчальному році мають йти до школи. Така інформація необхідна для впровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання.

Профілактична функція

ПМПК має вчасно виявляти дітей з особливими освітніми потребами та планувати заходи для батьків, дітей і педагогів навчальних закладів. Так можна уникнути тих чи тих небажаних результатів у розвитку дітей.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Особливу увагу ПМПК приділяє виявленню дітей раннього віку (до трьох років) з порушеннями психофізичного розвитку і «групи ризику» та наданню консультаційної допомоги їхнім батькам.

Характеризуючи контингент виявлених дітей, слід окремо виокремити групу дітей з труднощами розвитку. Це діти, які не мають істотних відставань чи відхилень у розвитку, але належать до групи ризику їх виникнення. Батьки цих дітей особливо потребують фахових консультацій з окремих питань навчання та виховання дітей.

Профілактична функція передбачає також системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання чи за індивідуальною формою навчання в домашніх умовах.

Просвітницька функція

ПМПК проводить просвітницьку діяльність серед населення задля:

 • профілактики виникнення порушень у розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості
 • постійного інформування учасників навчально-виховного процесу про новітні освітні технології, методи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, про особливості психофізичного розвитку дітей тощо.

Окрім того, просвітницьку діяльність ПМПК здійснює у таких видах роботи, як:

 • конференції
 • семінари-практикуми
 • засідання круглих столів
 • батьківські та педагогічні форуми
 • лекції
 • інтерв’ю на радіо та телебаченні
 • публікації в періодичних виданнях
 • розроблення методичних рекомендацій, посібників.

ПМПК ініціює і розвиває зв’язки з неонатологами полових будинків, педіатрами, сімейними лікарями, що сприяє встановленню контактів із сім’ями таких дітей.

Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до навчальних закладів

Висновок ПМПК є підставою для організації органами управління освітою належних умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами у навчальних закладах.

Адже, приміром, дітей направляють до спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) за бажанням батьків на підставі висновків відповідних ПМПК.

Також ураховуючи висновки, дітей з особливими освітніми потребами в установленому порядку зараховують і до класів з інклюзивним навчанням.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо є рекомендація ПМПК та заява батьків, відмова зарахувати дитину з особливими освітніми потребами до загальноосвітнього навчального закладу є незаконною.

Висновки та рекомендації ПМПК обов’язково враховують під час складання індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми.

Зміна форми надання освітніх послуг та їх змісту (тобто навчальної програми) відбувається переважно за результатами повторного обстеження в ПМПК, на основі аналізу динаміки психічного розвитку і навчальної успішності кожної дитини. Ініціаторами повторного обстеження насамперед є батьки, а також навчальні заклади на основі рішення педагогічної ради.

Наприклад, за висновками ПМПК переводять:

 • учнів (вихованців) із затримкою психічного розвитку, які навчаються у 1–4-х класах, у міру відновлення здоров’я, досягнення стабільних успіхів у навчанні до загальноосвітньої школи
 • учнів (вихованців) спеціальної школи (школи-інтернату) у разі відновлення здоров’я до іншого типу загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання дитини чи за вибором батьків.

Отже, ПМПК як осередок фахової допомоги дітям, консультативно-інформаційної підтримки батьків та педагогів у місцях їхнього проживання є ресурсним методичним центром, який сприяє забезпеченню якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді