Оплата праці за заміну педагогічних працівників дошкільних закладів

У разі тимчасової відсутності працівника керівник дошкільного навчального закладу зобов’язаний вжити заходів для заміни. При цьому необхідно правильно оплачувати працю. Розглянемо нюанси оплати праці педагогічних працівників у випадку заміни

Як визначено у пункті 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом, доданого до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, що затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43, не є сумісництвом:

  • робота понад установлену норму учбового навантаження
  • педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому закладі.

Заміщення може здійснюватися як в основний робочий час, так і за його межами.

Оплата заміни вихователів у 2017 році Оплата заміни вихователів у 2017 році

Різниця в умовах оплати праці залежно від тривалості заміни

Години заміщення педагогічними працівниками тимчасово відсутніх колег оплачують понад встановлене тарифікацією тижневе навантаження за погодинною оплатою праці.

Згідно з пунктом 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), погодинна оплата праці педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вихователів, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи.

Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому пунктом 68 Інструкції № 102, тобто за тарифікацією.

Визначаємо розмір погодинної ставки

Щоб визначити розмір погодинної ставки заробітної плати, слід місячну тарифну ставку, встановлену за відповідну норму годин навчального навантаження на тиждень, поділити на середньомісячну кількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний рік.

Ставки заробітної плати (посадові оклади) виплачують за відповідний обсяг педагогічного навантаження на тиждень:

  • 30 год. — вихователям груп загального типу дошкільних закладів, інструкторам фізкультури
  • 25 год. — вихователям спеціальних навчальних закладів (груп) для дітей із вадами у фізичному чи розумовому розвитку
  • 24 год. — музичним керівникам
  • 20 год. — учителям-логопедам та учителям-дефектологам
  • 18 год. — керівникам гуртків.

Норми тривалості робочого часу визначило Міністерство соціальної політики України:

  • на 2016 рік — у листі від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13
  • на 2017 рік — у листі від 05.08.2016 № 11535/0/14-16/13.

Розглянемо норми, застосовні щодо педагогічних працівників дошкільного закладу:

Робочий тиждень

30 год.

25 год.

24 год.

20 год.

18 год.

Норма робочого часу

2016 рік

1506,0 год.

1255,0 год.

1204,8 год.

1004,0 год.

903,6 год.

2017 рік

1494 год.

1245 год.

1195,2 год.

996 год.

896,4 год.

Щоб обчислити середньомісячну кількість годин, слід норму робочого часу поділити на число місяців у році:

Посади педагогічних працівників

вихователь, який працює з дітьми у групах загального типу, інструктор з фізкультури

вихователь, який працює з дітьми із вадами у фізичному чи розумовому розвитку

музичний керівник

учитель-логопед, учитель-дефектолог

керівник гуртка

2016 рік

1506 год. ÷ 12 міс. = 125,5 год.

1255 год. ÷ 12 міс. = 104,6 год.

1204,8 год. ÷ 12 міс. = 100,4 год.

1004 год. ÷ 12 міс. = 83,7 год.

903,6 год. ÷ 12 міс. = 75,3 год.

2017 рік

1494 год. ÷ 12 міс. = 124,5 год.

1245 год. ÷ 12 міс. = 103,8 год.

1195,2 год. ÷ 12 міс. = 99,6 год.

996 год. ÷ 12 міс. = 83 год.

896,4 год. ÷ 12 міс. = 74,7 год.

Обчислюємо розмір доплати за заміну

Розмір доплати залежатиме від ставки заробітної плати (посадового окладу) працівника та інших конкретних умов оплати праці.

Посадові оклади (тарифні ставки) працівникам визначають, множачи оклад (ставку) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт за розрядами Єдиної тарифної сітки (ЄТС).

Якщо посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, то цифри до 0,5 відкидають, від 0,5 і вище — заокруглюють до однієї гривні.

Розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі ЄТС наведені в додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Надбавки за вислугу років та «за престижність праці» нараховують і на оплату за години заміщення.

Приклад обчислення розміру доплати за заміну вихователя

За результатами атестації вихователю ДНЗ присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», якій відповідає 11-й тарифний розряд, а отже й ставка заробітної плати — 2335 грн (1185 грн × 1,97).

Стаж педагогічної роботи — 9 років.

У жовтні 2016 року цей працівник тимчасово заміщав відсутнього колегу, за якого відпрацював 42 год.

Отже, для обрахунку оплати годин заміни вихователя необхідно поділити ставку заробітної плати на середньомісячну норму годин і помножити на кількість відпрацьованих годин заміщення:

2335 грн ÷ 125,5 год. × 42 год. = 781,43 грн.

З урахуванням надбавок «за престижність праці» 20% та за вислугу років 10% доплата за заміну вихователя становитиме:

781,43 грн + (781,43 грн × 20%) + (781,43 грн × 10%) = 1015,86 грн.

Якщо ж заміщення відбувалося в групах, укомплектованих дітьми з вадами у фізичному чи розумовому розвитку, а тижнева норма годин на ставку вихователя такої групи становить 25 год., і за роботу з такими дітьми зазначений працівник отримує підвищення у розмірі 20%, то нарахування за заміщення слід здійснити так:

2335 грн + (2335 грн × 20%) = 2802 грн — новостворена ставка заробітної плати

2802 грн ÷ 104,6 год. × 42 год. = 1125,08 грн — розмір доплати за години заміщення

1125,08 грн × 20% = 225,02 грн — розмір надбавки «за престижність праці»

1125,08 грн × 10% = 112,51 грн — розмір надбавки за вислугу років

1125,08 + 225,02 + 112,51 = 1462,61 (грн).

Зауважте!

За певних обставин (коли вихователь працює одночасно з двома групами) за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника особі, яка виконує його обов’язки, може бути встановлено доплату у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Приклад обчислення розміру доплати музичному керівникові за години заміни

Музичний керівник, атестований із присвоєнням кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» (8-й тарифний розряд згідно з ЄТС), зі ставкою заробітної плати 1943 грн (1185 грн × 1,64) і педагогічним стажем понад 20 років, заміщав на час хвороби свого колегу, відпрацювавши за нього 48 год.

Отже, за 48 год. заміщення (обсяг тижневого педагогічного навантаження на ставку — 24 год.) йому слід нарахувати:

1943 грн ÷ 100,4 год. × 48 год. = 928,92 грн.

Додавши до цієї суми надбавки за вислугу років 30% та «за престижність праці» 20%, отримаємо доплату за 48 год. заміщення:

928,92 грн + (928,92 грн × 30%) + (928,92 грн × 20%) = 1393,38 грн.

Приклад обчислення розміру заробітної плати вчителя-логопеда за заміну понад два місяці

Учитель-логопед за результатами атестації має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (12-й тарифний розряд за ЄТС). Відповідно до тарифікації його тижневе навантаження становить 10 год., тобто 0,5 ставки.

Стаж педагогічної роботи — 13 років.

Із вересня 2016 року він виконує додатково педагогічну роботу за відсутнього колегу, якому надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, обсягом 20 год. на тиждень. З урахуванням обсягу годин за займаною посадою його навантаження становить 30 год., тобто 1,5 ставки.

Оскільки колега відсутня більше двох місяців, є всі підстави внести відповідні зміни до тарифікації та оплачувати додаткову роботу зазначеному працівникові за тарифікацією з першого дня заміщення.

Місячна ставка заробітної плати учителя-логопеда становить 2512 грн (1185 грн × 2,12). Йому належить підвищення в розмірі 20% ставки заробітної плати.

Ураховуючи сумарне педагогічне навантаження 30 год. (при нормі 20 год.), заробітна плата становитиме:

2512 грн + (2512 грн × 20%) × 30 год. ÷ 20 год. = 4521,60 грн.

З урахуванням надбавки за вислугу років 20% та «за престижність праці» 20% заробітна плата працівника становитиме:

4521,60 грн + ((4521,60 грн × 20%) × 2) = 6330,24 грн.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді