Стаття «Інклюзивне навчання» в ЗЗСО

Закон про загальну середню освіту доповнено новою статтею — «Інклюзивне навчання»

06.09.2018 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 04.07.2018 № 8556.

Так, у Законі України «Про загальну середню освіту» з’явилися нові положення про інклюзивне навчання в школі.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Стаття 161 «Інклюзивне навчання»

Закон України «Про загальну середню освіту» доповнено статтею 161 «Інклюзивне навчання»:

1. Для навчання дітей з особливими освітніми потребами заклади загальної середньої освіти за звернення батьків дитини або осіб, які їх замінюють, утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи.

2. Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Порядок організації інклюзивного навчання у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3. Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку — документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання.

Психолого-педагогічні послуги — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) — це комплексна система заходів супроводження дитини з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

4. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі забезпечує асистент вчителя.

Освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування у закладі загальної середньої освіти задовольняються асистентом дитини: соціальним працівником, одним з батьків або особою, уповноваженою ними.

5. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Компетентності вчителя для реалізації інклюзивного навчання

Онлайн-курс для вчителів початкової школи EdEra

Інші положення закону щодо інклюзивного навчання

Серед інших змін і доповнень у Законі:

«Заклади загальної середньої освіти на підставі письмового звернення одного з батьків дитини з особливими освітніми потребами або її законних представників в обов’язковому порядку утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами”

  • ч. 2 ст. 12 «Термін навчання» викладено у новій редакції:

«Термін навчання у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюється Кабінетом Міністрів України»

  • ч. 5 ст. 16 «Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти» доповнено абзацом третім:

«Тривалість корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, становить:

  • групове 35-40 хвилин
  • індивідуальне — 20-25 хвилин»

  • ст. 17 «Виховний процес у закладах загальної середньої освіти» доповнено частиною четвертою:

«4. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їх віку, здібностей, інтересів, потреб, можливостей, індивідуальних особливостей освітньої діяльності та стану здоров’я»

  • ст. 18 «Зарахування учнів» доповнено частиною четвертою:

«4. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки».

  • ч. 7 ст. 18 доповнено абзацом:

«Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до початкової школи закладу загальної середньої освіти»

  • ч. 2 ст. 21 «Соціальний захист учнів (вихованців)» викладено у новій редакції:

«2. Діти з особливими освітніми потребами забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в загальноосвітньому навчальному закладі задовольняються асистентом дитини: соціальним працівником, батьками або особою, уповноваженою ними»

«здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми потребами під час її перебування у закладі загальної середньої освіти»

  • ч. 2 ст. 34 «Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)» після абзацу першого доповнено абзацом:

«Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно із критеріями оцінювання, визначеними центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки»

  • ч. 3 ст. 37 «Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти» доповнено абзацами:

«забезпечують доступність будівель, споруд і приміщень закладів освіти згідно з державними будівельними нормами і стандартами;

здійснюють контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування».зміст

Сертифікація в системі базової освіти