Які права й обов’язки батьків в освітньому процесі

Які ключові права та обов’язки батьків учнів в освітньому процесі визначені законодавством

У Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII правам батьків учнів присвячена окрема стаття.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини:

Батьки учнів мають право

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси своїх дітей

 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти

 • обирати:

заклад освіти

– освітню програму

– вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти

 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу

 • завчасно отримувати інформацію про всі:

– заплановані у закладі освіти та позапланові заходи

– дослідження

– обстеження

– педагогічні експерименти

 • надавати згоду на участь дитини у таких заходах

 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану

 • отримувати інформацію про:

– діяльність закладу освіти

– результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є)

– результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності

Батьки здобувачів освіти зобов’язані

 • виховувати у дітей:

– повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм

– відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я тих, хто їх оточує, і довкілля

 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання

 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу

 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини
 • сприяти розвитку здібностей
 • формувати навички здорового способу життя

 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства

 • формувати у дітей усвідомлення:

– необхідності дотримуватися Конституції та законів України

– захищати суверенітет і територіальну цілісність України

 • виховувати у дитини:

– повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України

– дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України

 • дотримувати:

– установчих документів

– правил внутрішнього розпорядку закладу освіти

– умов договору про надання освітніх послуг (за наявності)

Закон про загальну середню освіту зобов’язує батьків забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання.

Зауважте!

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань

Суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати релігійні та філософські переконання батьків під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесузміст

Сертифікація в системі базової освіти