Як претендувати на здобуття Державної премії України в галузі освіти

На Державну премію України в галузі освіти може претендувати не лише видатний педагог-науковець, а й вихователь чи вчитель поруч із вами. І, можливо, він досі не отримав її, бо його не висували на здобуття цієї премії?

Державну премію України в галузі освіти присвоюють, керуючись нормами таких документів, як:

 • Положення про Державну премію України в галузі освіти, затв. Указом Президента України від 30.09.2010 № 929
 • Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб’єктами висування, затверджений постановою Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 27.10.2016 № 1 (далі — Порядок № 1).

Премія за видатні досягнення в галузі освіти

Цю премію започатковано, щоби:

 • сприяти реформуванню вітчизняної освіти задля забезпечення доступу до якісної освіти кожного
 • забезпечувати умови для суттєвого підвищення якості навчання й виховання та інтеграції до європейського та світового освітнього просторів
 • виявляти і поширювати перспективний досвід педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших фахівців у галузі освіти.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Номінації премії

Премію присуджують громадянам України за видатні досягнення в галузі освіти за такими номінаціями:

Номінації

Досягнення в галузі

 • дошкільна і позашкільна освіта
 • створення посібників дошкільної освіти та дитячої літератури, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному вихованню дітей, оволодінню ними знаннями, уміннями й навичками
 • розроблення та впровадження у систему діяльності позашкільного закладу оригінальної виховної системи з високим результатом виховного впливу на навчання, розвиток та соціалізацію дітей
 • провадження навчально-методичні роботи в галузі позашкільної освіти
 • загальна середня освіта
 • розроблення та впровадження сучасних освітніх методик, технологій, кращого педагогічного досвіду
 • створення підручників, навчально-методичної літератури, які відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному оволодінню знаннями
 • професійно-технічна освіта
 • розроблення та впровадження новітніх технологій навчання й виробництва, що сприяють:
  • розвитку професійно-технічної освіти
  • підготовці кваліфікованих робітничих кадрів та молодших спеціалістів
  • ефективному засвоюванню учнями знань, набуттю ними умінь та навичок
  • якісному рівню професійно-технічної освіти
 • створення підручників, які відповідають вимогам сучасних технологій виробництва
 • вища освіта
 • відкриття нових напрямів розвитку педагогіки вищої школи
 • науково-теоретичні, прикладні здобутки у модернізації змісту вищої освіти
 • педагогічна майстерність в упровадженні новітніх розробок в освітню діяльність
 • створення ефективних технологій навчання і виховання у вищих навчальних закладах
 • розроблення та упровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищої школи
 • наукове забезпечення процесу інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір
 • наукові досягнення в галузі освіти
 • наукові дослідження з педагогіки, психології, теорії освіти, які сприяють:
  • розвитку педагогічної науки
  • суспільному прогресу та інтелектуальному розвитку
  • утвердженню високого авторитету вітчизняної науки в галузі освіти у світі

Винагорода за сумлінну працю і дрібні зміни у порядку її виплати

Чи буде щорічна грошова винагорода вчителям

Представлення кандидатів на премію

На премію висувають з 1 листопада року, що передує року її присудження.

Цей процес має відбуватися максимально відкрито, за широкої гласності, високої вимогливості та з огляду на значення внеску тієї чи тієї особи у розвиток освіти.

Так, маючи намір представити педагогічного працівника, керівник навчального закладу має організувати попереднє обговорення щодо досягнень кандидата у галузі освіти. При цьому в обговоренні беруть участь, зокрема:

 • представники інших закладів, установ та організацій, які працюють у галузі освіти
 • представники громадських організацій.

Висування доречно здійснювати під час зборів колективу навчального закладу.

Кандидатом може бути педагог, який, зокрема:

 • розробляє і практично впроваджує інноваційні освітні методики, технології, нові напрями розвитку педагогіки
 • спрямовує свої зусилля на модернізацію змісту освіти на основі компетентнісного підходу та ресурсного, кадрового і науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу

На здобуття премії недопустимо висувати кандидата, який:

 • виконував лише консультативні, адміністративні чи організаційні функції
 • висунутий на здобуття іншої премії України чи державної премії іншої країни
 • тричі брав участь у конкурсі на здобуття цієї премії

За результатами обговорення необхідно отримати згоду кандидата (колективу). Відповідно, документи і матеріали збирають також за згодою.

Рішення про висування на здобуття премії приймають відкритим або таємним голосуванням під час засідання педагогічної ради закладу.

До 1 березня необхідно представити на адресу Комітету з Державної премії України в галузі освіти (далі — Комітет) подання про висування кандидата (колективу) за відповідною номінацією.

До подання докладають документи й матеріали щодо кандидата (колективу).

Які документи й матеріали готувати

До Комітету подають:

 • документи (том 1)
 • опис досягнень (том 2)
 • анотація роботи в паперовій та електронній формі
 • реферат роботи (з першого тому) в паперовій та електронній формі
 • довідки про творчий внесок кожного кандидата (колективу) (із тому 1), скановані копії одним файлом у РDF форматі.

На обкладинках кожного тому — документи та опис досягнень — зазначають такі дані, як:

 • повна назва суб’єкта подання, яка висуває кандидата (колектив) на здобуття премії
 • назва номінації
 • прізвище, ім’я та по батькові кожного кандидата, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада.

На початку кожного тому наводять опис документів, вказуючи на сторінки.

До документів та опису досягнень можна додавати енциклопедії, монографії, підручники, навчальні посібники (не більше десяти) в одному примірнику та їх електронні версії, мультимедійні підручники.


Документи

Документи (том 1) оформлюють у трьох примірниках на аркушах формату А4.

Склад документів

(том 1)

Назва документа

Зміст (реквізити) документа, особливості подання

 • лист-подання
 • назва суб’єкта подання, який рекомендує кандидата
 • обґрунтування практичної значимості
 • масштаби реалізації досягнень та їх порівняння з відповідними ліпшими вітчизняними та зарубіжними аналогами
 • досягнутий соціальний (економічний) ефект
 • прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного кандидата
 • прізвище, ініціали та номер телефону виконавця листа-подання
 • підпис керівника та печатка суб’єкта подання (якщо керівник є серед кандидатів, то лист і всі інші документи підписує його заступник)
 • додаток до листа-подання
 • комплектність матеріалів (перелік документів та їх обсяг)
 • повна назва суб’єкта подання
 • адреса, на яку повернути роботу після розгляду в Комітеті
 • прізвище, ім’я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи за вимогою представників Комітету, зацікавлених організацій, окремих громадян
 • реферат роботи
 • обсяг до десяти сторінок
 • засвідчення підписами всіх кандидатів такої інформації, як:
 • актуальність теми
 • мета і завдання роботи
 • новизна отриманих результатів
 • практичне значення отриманих результатів
 • презентація результатів дослідження
 • відомості про кількість публікацій (монографій, підручників, навчальних посібників), захищених дисертацій та інша інформація, яка характеризує роботу із зазначенням їх загальної кількості
 • якщо роботу подають повторно, то зауважують на розвиток, набутий з часу попереднього висування
 • протокол(и) засідання педагогічної ради навчального закладу про відбір кандидатів, які висуваються на здобуття премії
 • назва роботи
 • прізвища кандидатів
 • хід обговорення
 • результати таємного голосування щодо кожного кандидата окремо
 • підписи учасників засідань, скріплені печаткою
 • матеріали попереднього обговорення на підтримку кандидатів, висунутих на здобуття премії
 • копії протоколів, рішень, рекомендацій
 • довідка про творчий внесок кожного кандидата окремо
 • осяг не більше двох сторінок
 • посада під час виконання роботи
 • конкретний творчий внесок у подану роботу
 • основні теоретичні і практичні результати, які увійшли до зазначеної роботи
 • кількість публікацій за темою роботи
 • підписи кандидата та керівника закладу, завірені печаткою
 • відомості про кандидата
 • прізвище, ім’я та по батькові українською мовою відповідно запису в паспорті у називному та давальному відмінках
 • дата народження
 • освіта
 • спеціальність
 • науковий ступінь
 • вчене звання
 • почесні звання
 • місце основної роботи
 • посада
 • копія паспорта
 • службова адреса (поштовий індекс), електронна адреса та телефони (службовий і мобільний)
 • домашня адреса та телефон
 • підпис кандидата, завірений печаткою закладу
 • дата заповнення

Також до документів в одному примірнику подають:

 • дозвіл на відкрите опублікування назви і змісту роботи, прізвищ кандидатів, засвідчений підписом керівника закладу, яка висунула роботу на здобуття премії
 • згода на збір та обробку персональних даних кожного кандидата.

Документи повинні бути скріплені у швидкозшивачі у послідовності, визначеній Порядком № 1.

Опис досягнень

Опис досягнень (том 2) також подають у трьох примірниках на форматі аркушів А4.

В описі викладають, зокрема, таке:

 • зміст досягнень
 • новизна отриманих результатів у сфері освіти
 • експериментальні розробки з актуальних проблем освіти, науки про освіту, педагогіки
 • наукова та практична значимість для:
  • становлення Нової Української школи
  • підготовки мотивованого вчителя зі стратегічним і мобільним мисленням, фахівця з високим рейтингом професіоналізму
  • підготовки кваліфікованих та компетентних робітничих кадрів
  • модернізації змісту вищої освіти, подальшого розвитку педагогічної науки.

До тому 2 докладають копії основних публікацій, патентів, авторських свідоцтв кандидатів, які стосуються роботи.

Матеріали та документи другого тому мають бути переплетені.

Якщо обсяг матеріалів другого тому понад 250 аркушів, то їх формують частинами, як-от:

 • том 2, частина 1
 • том 2, частина 2

Роботу кандидата оцінюють за такими критеріями:

 • актуальність — відповідність сучасному стану та у перспективі подальшого розвитку вітчизняної освіти
 • новизна — конкретна методика, авторські технології, модель, теоретичне положення, обґрунтування, концепція, нові посібники та підручники, які відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному оволодінню знаннями тощо
 • практичне, прикладне використання в освітньому процесі
 • наявність списку публікацій кандидатів стосовно їхньої роботи

Анотація роботи

В анотації вказують такі відомості:

 • назва роботи
 • прізвище, ініціали кандидатів (українською та англійською мовами)
 • назва суб’єкта подання, який висуває роботу до Комітету
 • коротка характеристика досягнень в галузі освіти, де йдеться про:
  • актуальність теми
  • мету роботи
  • наукову новизну
  • обґрунтування науково-практичної значимості
  • кількість опублікованих монографічних видань, підручників, навчальних посібників, захищених дисертацій, публікацій за темою роботи.

Добір на здобуття премії

Премія Global Teacher Prize Ukraine

Під час добору кандидатів на здобуття Премії Комітет послідовно здійснює такі завдання:

 • до 1 квітня

оприлюднює на офіційному веб-сайті списки кандидатів (колективів), зазначаючи номінації та за які видатні досягнення і хто висунув на здобуття Премії

 • до 1 липня

приймає та опрацьовує результати громадського обговорення, зауваження й пропозиції щодо кандидатів (колективів)

 • до 15 вересня

приймає рішення та виносить на розгляд Президентові України пропозиції щодо кандидата (колективу) на присудження Премії за кожною номінацією

Указ Президента України про присудження Державної премії України в галузі освіти оприлюднюють до 1 жовтня.

Відомості про нагородження працівника державними нагородами України та відзнаками України вносять до трудової книжки у розділ «Відомості про нагородження».

Дещо про Державну премію України в галузі освіти

 • щороку присуджують п’ять премій — по одній у кожній номінації
 • громадянин може отримати премію лише раз за життя
 • премію не присуджують посмертно
 • кандидата (колектив) висувають на здобуття премії за однією номінацією
 • змінювати номінацію, за якою кандидата (колектив) висунуто на здобуття премії, недопустимо
 • громадянин, удостоєний премії, має звання лауреата, отримує диплом і почесний знак лауреата
 • лауреатам виплачують грошову частину премії у межах і за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених відповідною бюджетною програмою
 • на премію висувають колективи, у складі яких не більше десяти осіб
 • якщо премією відзначено колектив, то диплом і почесний знак видають кожному лауреату, а грошову частину ділять між ними порівну


зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді