Мийні та дезінфекційні засоби як благодійна допомога від батьків

У дошкільних навчальних закладах постійно використовують мийні та дезінфекційні засоби. Тож трапляється, що їх не вистачає, — і батьки дітей надають мийні та дезінфекційні засоби як благодійну допомогу. Розглянемо порядок отримання мийних та дезінфекційних засобів, наданих як благодійна допомога у вигляді товарів, а також їх обліковування й списання

Співпраця дошкільного закладу з батьками може відбуватися через посередництво батьківського комітету. У державно-громадській системі управління дошкільним закладом функції батьківського комітету врегульовано Примірним положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398.

Серед основних завдань діяльності батьківського комітету — розв’язання питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

Тож задля поліпшення матеріально-технічної бази дошкільного закладу батьківський комітет, ухваливши відповідне рішення, може передати закладу товари, придбані за батьківські кошти. Завдання ж керівника закладу — забезпечити правильність їх приймання та використання.

Отримання мийних та дезінфекційних засобів

Дошкільний навчальний заклад, отримуючи мийні та дезінфекційні засоби, має правильно здійснювати бухгалтерський облік цих матеріальних цінностей.

Мийні та дезінфекційні засоби класифікують як запаси відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.

Запаси — це активи, які:

 • утримуються для подальшого продажу, безоплатного розподілу передачі за умов звичайної господарської діяльності
 • перебувають у процесі звичайної діяльності суб’єкта державного сектора для подальшого споживання
 • перебувають у формі сировини чи допоміжних матеріалів для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для досягнення поставленої мети та (або) задоволення потреб суб’єкта державного сектору

Ліміти запасів мийних та дезінфекційних засобів установлюють залежно від планових потребі і норм витрат центральні органи виконавчої влади за відомчою підпорядкованістю. Якщо ж такі ліміти не затверджено, дошкільний заклад має визначати їх самостійно

Приймає комісія

Щоб належно отримати мийні та дезінфекційні засоби як благодійну допомогу, керівник дошкільного закладу має видати наказ, створивши відповідну комісію.

До складу цієї комісії, крім працівників закладу, можна включити за згодою представника органу управління освітою.

Факт отримання мийних та дезінфекційних засобів комісія оформлює Актом приймання-передачі матеріальних цінностей.

Приймає матеріально відповідальна особа

Інформацію про запаси у бухгалтерському обліку відображають, керуючись Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

Так, приймання, зберігання, відпуск та облік запасів у місцях їх зберігання здійснює матеріально відповідальна особа. У дошкільному навчальному закладі це може бути завідувач господарства, призначений матеріально відповідальною особою наказом керівника.

Із матеріально відповідальною особою укладають письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Отримуючи запаси, матеріально відповідальна особа підписується в Акті приймання-передачі матеріальних цінностей. Її підпис свідчить, що дошкільний заклад отримав цінності та прийняв їх на відповідальне зберігання.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Перед тим, як розписуватися в Акті приймання, матеріально відповідальна особа має ретельно перевірити відповідність запасів даним, зазначеним у супровідних документах щодо асортименту, кількості, ваги, обсягу, якості тощо.

Облік мийних та дезінфекційних засобів

Під час бухгалтерського обліку до запасів включають, зокрема, малоцінні та швидкозношувані предмети, використовувані протягом не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року.

Запаси обліковують:

 • за місцем їх відповідального зберігання (знаходження)
 • у бухгалтерській службі.

Так, матеріально відповідальна особа обліковує мийні та дезінфекційні засоби у Книзі складського обліку запасів за найменуваннями та кількістю матеріальних цінностей відповідно до прибуткових і видаткових документів.

Типова форма № З-9 Книги складського обліку запасів затверджена наказом Державного казначейства України «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000 № 130.

Використання запасів

Запаси з місць зберігання (знаходження) видають, оформлюючи відповідні документи, затверджені в установленому порядку.

Працівники, які використовують мийні та дезінфекційні засоби, одержують їх у матеріально відповідальної особи за відомістю чи реєстром видачі матеріалів на потреби дошкільного навчального закладу (далі — Реєстр).

Матеріально відповідальна особа протягом місяця вносить до Реєстру записи за кожним найменуванням мийних та дезінфекційних засобів.

У Реєстрі фіксують такі відомості:

 • дата видачі, кількість, ціна та сума
 • кому і на які цілі видано.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Працівники, яким видано мийні та дезінфекційні засоби, розписуються у Реєстрі, засвідчуючи факт їх отримання.

Контроль запасів

Фактичну наявність запасів періодично звіряють працівники бухгалтерської служби за записами у Книзі складського обліку запасів та даними бухгалтерського обліку.

Для звірки матеріально відповідальні особи надають бухгалтерській службі прибуткові та видаткові документи.

У бухгалтерській службі облік запасів провадять у кількісному та сумарному вимірах в оборотних відомостях:

 • за одиницями обліку запасів
 • у розрізі матеріально відповідальних осіб.

В оборотній відомості (типова форма № З-11) щомісяця:

 • підраховують обороти
 • визначаються залишки на початок місяця.

Відображення операцій з надходження, руху та вибуття запасів у бухгалтерському обліку здійснюють відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, наведеної в додатку 2 до пункту 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Одиницею обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

З початку 2017 року застосовуватимуть Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджену наказом Мінфіну «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» від 29.12.2015 № 1219.

Списання мийних та дезінфекційних засобів

Факт видачі мийних та дезінфекційних засобів зі складу означає, що вони вже списані. Утім таке списання необхідно підтвердити Актом списання (типова форма № З-2).

Під час списання використаних, а не надання для використання запасів, їх вартість списується на фактичні видатки.

Матеріально відповідальна особа періодично виконує такі завдання:

 • щомісяця — на підставі Реєстру видачі матеріалів на потреби дошкільного навчального закладу складає акт списання, додаючи до нього також документи, якими оформлено видачу матеріальних цінностей на потреби закладу
 • наприкінці звітного місяця — надає заповнені Реєстр та Акт списання на затвердження керівникові дошкільного закладу і разом з накладними на мийні та дезінфекційні засоби передає бухгалтерській службі.

Ці документи і є підставою для списання запасів з балансу закладу.зміст

Сертифікація в системі базової освіти