Навчальні плани для учнів з особливими освітніми потребами

У роботі з особливими дітьми використовуйте освітню програму для 5-10 (11) класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами

 

 

Як організувати освітній процес дітей з ООП у новому році

Навчання дітей з ООП: рекомендації МОН

МОН сформувало й опублікувало Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2023/2024 навчальному році.

В них виокремлено питання:

 • Комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей
 • Психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг
 • Фінансування психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг
 • Роботи асистента вчителя та асистента учня (дитини)

 

Зміст Типової освітньої програми для спеціальних ЗЗСО

Типова освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Типова освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в рамках навчальних планів 
 • очікувані результати навчання здобувачів базової середньої освіти та пропонований зміст навчальних предметів, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 
 • перелік корекційно-розвиткових програм, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Навчальні плани для дітей:

 • з порушеннями зору
 • сліпих
 • зі зниженим зором
 • з порушеннями слуху
 • глухих
 • зі зниженим слухом
 • з тяжкими порушеннями мовлення
 • з порушеннями опорно-рухового апарату
 • із затримкою психічного розвитку
 • з інтелектуальними порушеннями
 • з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступенів, розладами спектра аутизму 
 • зі складними порушеннями розвитку

Обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти у спеціальних ЗЗСО для 5–10-х класів складає 6265 год, а саме:

 • 5-ті кл. — 875 год/навчальний рік
 • 6-ті кл. — 980 год/навчальний рік
 • 7-мі кл. — 1050 год/навчальний рік
 • 8-мі, 9-ті, 10-ті кл. — по 1120 год/навчальний рік.

Для дітей із затримкою психічного розвитку загальний обсяг навчального навантаження у 5–9-х класах — 5145 год.

Зауважте!

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховують при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план для дітей з особливими освітніми потребами 

Навчальний план — це документ, що:

 • дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти
 • встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання
 • визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти.

Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Вони охоплюють:

 • інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних ЗЗСО, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності
 • варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-ти денним навчальним тижнем.

Корекційно-розвиткові заняття

Навчальні плани для спеціальних ЗЗСО для дітей з ООП обов’язково включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси:

 • для дітей сліпих
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Орієнтування в просторі»
 • «Розвиток мовлення»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей зі зниженим зором
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Розвиток мовлення»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для глухих дітей
 • «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей зі зниженим слухом
 • «Розвиток слухового сприймання та формування вимови»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
 • «Корекція мовлення»
 • «Логоритміка»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
 • «Лікувальна фізкультура»
 • «Корекція розвитку»
 • для дітей із затримкою психічного розвитку
 • «Розвиток мовлення»
 • «Корекція розвитку»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей з інтелектуальними порушеннями
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Розвиток мовлення»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • «Ритміка»
 • для дітей зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушеннями)
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Розвиток мовлення»
 • «Орієнтування в просторі»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями слуху в поєднанні з інтелектуальними порушеннями)
 • «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови»
 • «Розвиток слухового сприймання та формування вимори»
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • «Ритміка»
 • для дітей зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями опорно- рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями)
 • «Корекція розвитку»
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Лікувальна фізкультура»

Зауважте!

Корекційно-розвиткові заняття проводять педагоги спеціального ЗЗСО:

 • вчитель-дефектолог
 • вчитель-логопед
 • вчитель фізичної культури
 • вчитель музичного мистецтва

Предмети та курси за вибором визначає спеціальний ЗЗСО у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням:

 • інтересів та потреб здобувачів освіти
 • рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу
 

 

Повноцінність базової загальної середньої освіти здобувачів освіти спеціальних ЗЗСО для дітей з особливими освітніми потребами забезпечують за реалізації інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять, які обов’язково фінансують з відповідного бюджету.

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді