Органи управління благодійного фонду: формуємо правильно

Одним із джерел фінансування загальноосвітніх навчальних закладів можуть бути благодійні внески юридичних та фізичних осіб. Тож часто-густо батьківські комітети, аби контролювати надходження та розподіл благодійних коштів, створюють благодійні фонди. Дотримання благодійним фондом вимог законодавства контролюють органи управління благодійного фонду.

Право батьківських комітетів (рад) створювати благодійні фонди передбачено пунктом 4.1 Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 02.06.2004 № 440.

До того ж, батьківські комітети (ради), які створили благодійні фонди відповідно до  законодавства, можуть:

 • контролювати надходження і розподіл коштів
 • брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутами благодійних фондів.

Блігодійний фонд, створений за рішенням батьківського комітету, є окремою юридичною особою. Тож його діяльність не має права контролювати керівник школи чи орган управління освітою.

Благодійні (добровільні) внески і пожертви надходять безпосередньо на спеціально відкритий банківський рахунок, і доступ до цих надходжень мають лише органи управління благодійного фонду. Тож його засновники мають відповідально підійти до формування органів управління благодійного фонду.

Органами управління благодійного фонду є:

 • загальні збори учасників
 • наглядова рада
 • виконавчий орган.

Розглянемо їх повноваження та обов’язки.

Загальні збори учасників

Загальні збори учасників є вищим органом управління благодійного фонду. Тож вони мають право вирішувати будь-які питання його діяльності.

Загальні збори учасників у своїй діяльності керуються статутом благодійного фонду. Цим документом установлюють:

 • порядок прийняття рішень загальними зборами учасників, їх скликання та проведення
 • головні питання виконання повноважень загальними зборами учасників як вищим органом управління благодійного фонду.

Лише загальні збори учасників благодійного фонду можуть:

 • вносити зміни до статуту благодійного фонду
 • призначати, обирати, призупиняти чи взагалі припиняти повноваження (відкликання) членів виконавчого органу та наглядової ради
 • приймати рішення про реорганізацію або ліквідацію.

Наглядова рада

Наглядова рада є органом управління благодійного фонду.

Вона в межах своєї компетенції, визначеної у статуті благодійного фонду:

 • контролює і регулює діяльність виконавчого органу, а саме:

             – затверджує благодійні програми

             – контролює відповідність діяльності та використання активів статуту благодійного фонду

 • провадить інші функції, передбачені статутом благодійного фонду.

Окрім того, наглядова рада може зупинити повноваження будь-якого члена виконавчого органу до прийняття рішення вищим органом управління. Звісно, якщо це передбачено статутом благодійного фонду.

У благодійному фонді можуть не створювати наглядову раду, якщо він має не більше десяти учасників. Якщо наглядова рада не створена, її повноваження покладають на загальні збори учасників.

Виконавчий орган

Виконавчий орган благодійного фонду є його постійним органом управління.

Виконавчий орган діє від імені благодійного фонду у порядку та межах повноважень, встановлених законом і установчими документами фонду.

До виконавчого органу обирають лише тих фізичних осіб, які мають повну дієздатність (одну чи кілька осіб).

Члену виконавчого органу благодійного фонду не можуть входити до складу його наглядової ради.зміст

Центральна частина статичний блок 2