Скільки кроків зроблять батьки до створення благодійного фонду

Регулярність нарікань батьків на «побори» в школі завидна. Чи не час узяти відповідальність одній зі сторін — і пройти пліч-о-пліч дорогою створення благодійного фонду?

Основний документ, на який слід опиратися, аби створити батьківський фонд допомоги школі, — Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI. У ньому сповна виписані поняття та правові норми.

Зміни у порядку перевірок з праці

Батьківські комітети мають змогу офіційно утворювати благодійні фонди при школах ще з 2004 року, якщо не раніше.

Пунктом 4.1 Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу батьківським комітетам надане право:

не лише

а й також

створювати благодійні фонди відповідно до законодавства

контролювати надходження і розподіл грошей

брати участь у розгляді всіх питань, передбачених статутом фонду

Благодійні фонди є юридичними особами приватного права.

Розглянемо порядок створення благодійного фонду школи.

КРОК 1. Інформаційна кампанія

Питання про створення БФ доречно обговорити з якомога більшою аудиторією — розглянути під час:

 • загальних і батьківських зборів
 • конференцій
 • нарад при директорові тощо.

Одразу наголосіть

 • благодійний фонд — це окрема юридична особа, діяльність якої контролює не керівник навчального закладу чи орган управління освітою, а засновники благодійного фонду

Під час зустрічей із батьківською громадськістю зауважуйте, що:

 • члени БФ працюють на громадських засадах (тобто рушієм їхньої діяльності є особиста зацікавленість)
 • очільники фонду отримують символічну заробітну плату, розмір якої визначають його члени та наглядова рада
 • активи БФ — це не лише внески батьківської громадськості, а й допомога від установ, організацій, ФОПів тощо, інші джерела, не заборонені законодавством (як-от фандрейзинг)
 • благодійні внески надходять безпосередньо на банківський рахунок фонду — тобто доступ до коштів мають лише його очільники.

Що зрозумілішою та прозорішою буде процедура створення БФ, то більшу довіру викликатиме його діяльність у громадськості.

КРОК 2. Установчі збори благодійного фонду

Засновниками благодійного фонду

можуть бути

не можуть бути

 • дієздатні фізичні особи

 • органи державної влади
 • юридичні особи приватного права

 • органи місцевого самоврядування

 • юридичні особи публічного права

Засновуючи БФ:

 • приймають рішення

 • про утворення

 • інші рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією благодійного фонду
 • затверджують

 • установчі документи

 • склад органів управління

Установчі збори БФ при навчальному закладі мають провести батьківські комітети (ради), розглянувши серед питань:

 • розроблення благодійної програми
 • укладення договору про співпрацю з навчальним закладом.

КРОК 3. Найменування благодійного фонду

Найменування БФ як юридичної особи містить у собі:

 • інформацію про організаційно-правову форму
 • назву.

Організаційно-правову форму юридичної особи визначають відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання. У нашому випадку це «Благодійний фонд».

Називають юридичну особи, керуючись нормами Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки (наказ Мін’юсту України від 05.03.2012 № 368/5).

КРОК 4. Установчі документи

Благодійним фондом визнають благодійну організацію, що:

 • діє на підставі Статуту
 • має учасників
 • управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.

У статуті повинні бути:

 • найменування
 • цілі та сфери благодійної діяльності
 • органи управління, їх склад, межі компетенції, порядок діяльності та прийняття рішень
 • порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання)
 • порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації
 • джерела активів (доходів)
 • порядок контролю і звітності
 • підстави та порядок припинення БФ.

Статут має регулювати відносини щодо учасників фонду, як-от:

 • умови та порядок прийняття/виключення зі складу фонду
 • права та обов’язки сторін.

Благодійні організації

 • самостійно визначають сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління

Статут затверджує засновник (засновники) БФ.

КРОК 5. Органи управління благодійного фонду

Органами управління БФ є:

 • загальні збори учасників
 • виконавчий орган
 • наглядова рада.

Зауважте!

БФ, у якому не більше 10 учасників, може функціонувати без наглядової ради — її повноваження здійснюватимуть загальні збори.

Загальні збори учасників

Це вищий орган управління БФ, що може вирішувати будь-які питання діяльності.

До виключної компетенції загальних зборів учасників благодійного фонду належить:

 • внесення змін до Статуту
 • призначення, обрання, зупинення, припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу та наглядової ради
 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію.

У Статуті визначають питання:

 • прийняття рішень зборами
 • скликання та проведення зборів
 • здійснення повноважень як вищого органу управління БФ.

Виконавчий орган

Це постійний органом управління БФ.

Його членами можуть бути одна чи декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Виконавчий орган діє від імені БФ.

Наглядова рада

Цей орган у межах своєї компетенції, визначеної Статутом:

 • контролює і регулює діяльність виконавчого органу
 • здійснює інші функції, передбачені Статутом.

Зауважте!

Членами наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу.

Наглядова рада:

 • затверджує благодійні програми БФ
 • контролює відповідність діяльності та використання активів.

КРОК 6. Державна реєстрація та взяття на облік

БФ набуває прав та обов’язків юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Її проводять державні реєстратори за місцезнаходженням відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.

Документи для державної реєстрації можна подавати у паперовій або електронній (так дешевше) формі.

На працівників БФ поширюється законодавство про:

 • працю
 • загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення,

— тому вони мають бути обліковуваними у Пенсійному фонді України та Державній фіскальній службі України.

КРОК 7. Банківський рахунок благодійного фонду школи

Правовідносини під час відкриття в банках поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах врегульовані Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (затв. постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492).

Банки відкривають своїм клієнтам за договорами:

 • банківського рахунку — поточні рахунки
 • банківського вкладу — вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок

 • банк відкриває клієнтові за договором для:

– зберігання грошей

– здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів

Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок для формування (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) юридичної особи.

Банк відкриває поточний рахунок на підставі таких документів, як:

 • заява про відкриття поточного рахунку за підписом керівника юридичної особи або іншої уповноваженої на це особи
 • копії належним чином зареєстрованого установчого документа.

Зауважте!

Банк зобов’язаний здійснювати перевірку змісту установчих документів юридичної особи

Якщо в установчих документах є інформація про наявність в юридичної особи печатки, то відкриття, використання та закриття рахунків здійснюється з використанням печатки

КРОК 8. Благодійна програма

Це комплекс благодійних заходів для реалізації статутних завдань БФ, які можна здійснювати, вільно обравши один або кілька видів благодійної допомоги, як-от:

безплатні

передача

 • коштів чи майна
 • права користування та інших речових прав на майно
 • майнових прав
 • доходів від майна і майнових прав
 • відступлення майнових прав
 • надання послуг та виконання робіт
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність
 • публічний збір благодійних пожертв
 • управління благодійними ендавментами
 • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності
 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом

Благодійні програми затверджує наглядова рада БФ, яка також контролює відповідність діяльності та використання активів благодійного фонду його Статуту.зміст

Центральна частина статичний блок 2