Громадянська компетентність вчителя та учня

Що закладено в громадянську компетентність вчителя та учня та які її складові

Унівське самоврядування: шість ідей, якосучаснити

Українському суспільству необхідне покоління громадян, які:

 • приймають громадянські цінності та відповідальні рішення в ситуації вибору
 • мають розвинуте почуття відповідальності за долю країни.

Найбільш точним визначенням якості, яку має формувати школа для цього, є громадянська компетентність. І ефективність у цьому напрямі прямо пропорційна компетентності вчителя.

Громадянські компетентності виокремлено як складові Нової української школи.

І хоча школа нібито давно займається формуванням громадянськості в учнів, часто навіть педагогам важко визначати її суть, адже поняття в науковій літературі досить розмите.

Що таке громадянська компетентність

Громадянську компетентність відносять здебільшого до психологічної категорії та визначають —

 • як здатність захищати та піклуватися про права, інтереси та потреби людини і громадянина держави й суспільства.

Тут також згадують:

 • рівень навичок і здібностей, завдяки яким реалізується суспільна та громадянська активність
 • комплекс знань, умінь, навичок, якостей та практичного досвіду громадянської діяльності, викликаних орієнтацією людини на реалізацію громадянських цінностей.

Громадянська компетентність вчителя

Яким має бути педагог, щоб виховувати громадянські цінності в дітей?

Часто зміст громадянської компетентності розкривається через характеристику якостей, якими володіє людина. Зокрема, йдеться про:

 • патріотизм
 • інтернаціоналізм
 • демократизм
 • гідність
 • громадянську активність
 • дисциплінованість
 • відповідальність
 • совість
 • чесність
 • принциповість
 • справедливість
 • повагу
 • працелюбність.

Громадянську компетентність часто асоціюють з поняттям «громадянська зрілість». Її характеризує не вік, а погляди, вчинки людини, яка є гармонійно і всебічно розвинута, має гуманістичний світогляд. Зрілою є людина, яка:

 • постійно самовдосконалюється
 • має високий рівень національної та планетарної свідомості
 • знає культуру й історію рідного краю
 • соціально відповідальна
 • наділена стійкими переконаннями.

Громадянська зрілість не є якимось підсумком або завершеним процесом. Для її підтримки потрібний постійний тренінг. І саме громадянська зрілість педагога є запорукою формування громадянської компетентності учнів.

Компоненти громадянської компетентності

Громадянська компетентність є сукупністю трьох компонентів:

мотиваційний

 • виявляється в інтересі до суспільного життя, вірі в певні суспільні ідеали, в державу
 • в освіті найважливішою умовою формування мотиваційного компоненту є цінності та особисті переконання вчителя

когнітивний

 • полягає у знаннях в галузі права, політики, суспільствознавства, державотворення тощо
 • достатньо активно реалізується в сучасній школі, інтегруючись через усі освітні галузі

діяльнісний

 • реалізується через можливість діяти, щось робити, отримувати навички громадянської діяльності
 • будь-яка суспільна діяльність пов’язана з людьми, тому важливим у сфері громадської діяльності є формування в дітей соціальних та комунікативних навичок

За змістом і формами до діяльнісного компоненту можна віднести такі виховні заходи:

– шкільне самоуправління

– волонтерство

– зустрічі з представниками інших культур

– тренінги та зустрічі, спрямовані на згуртованість

– краєзнавчі екскурсії

екологічні акції

– соціальні акції на підтримку або неприйняття певної ідеї

Формування громадянської компетентності під час уроків

На уроках історії та інших дисциплінах гуманітарного спрямування (право, етика, людина і суспільство) учні отримують розуміння про:

 • основні демократичні поняття
 • культурний і духовний розвиток людства
 • правові аспекти діяльності суспільства

Курс літератури дає можливість осмислювати й обговорювати моральні та філософські поняття

З курсу іноземної мови учні отримують знання про інші країни та національні культури, що сприяє розвитку національної толерантності

Предмети природничого циклу (біологія, географія, екологія)

 • акцентують увагу на економічних та екологічних аспектах прав людини
 • розглядають згубні наслідки зневаги до природи
 • формують почуття відповідальності за світ

Формування критичного мислення

З умінням критично мислити пов’язана можливість виховати «вільну людину».

В інформаційному суспільстві поняття «свобода» має новий сенс: що більше інформації, то вільнішою стає людина у виборі вчинків. У цій ситуації варто переконати дитину керуватися лише совістю, оскільки найнебезпечніший результат виховання — громадянин, необтяжений совістю.

Критичне мислення пов’язане з навичкою протистояти дискримінації. Дискримінаційні дії охоплюють великий спектр — від насмішок, ігнорування, недовіри до фізичної агресії та й кібербулінгу.

Роль учителя у формуванні громадянської компетентності учнів, зокрема й лідерської, полягає в демонструванні власною поведінкою таких якостей, як:

 • активна життєва позиція
 • послідовність у словах та діях
 • вміння обстоювати свої погляди.

За матеріалами Ганни Колесової,
психолога,
м. Славутич Київської обл.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді