Навчаючи навчаюсь — громадянська компетентність вчителя та учня

Що закладено в громадянську компетентність вчителя та учня та які її складові

Українському суспільству необхідне покоління громадян, які:

 • приймають громадянські цінності та відповідальні рішення в ситуації вибору
 • мають розвинуте почуття відповідальності за долю країни.

Найбільш точним визначенням якості, яку має формувати школа для цього, є громадянська компетентність. І ефективність у цьому напрямі прямо пропорційна компетентності вчителя.

Як розвивати обидві півкулі мозку: поради

Громадянські компетентності виокремлено як складові Нової української школи.

І хоча школа нібито давно займається формуванням громадянськості в учнів, часто навіть педагогам важко визначати її суть, адже поняття в науковій літературі досить розмите.

Що таке громадянська компетентність

Громадянську компетентність відносять здебільшого до психологічної категорії та визначають —

 • як здатність захищати та піклуватися про права, інтереси та потреби людини і громадянина держави й суспільства.

Тут також згадують:

 • рівень навичок і здібностей, завдяки яким реалізується суспільна та громадянська активність
 • комплекс знань, умінь, навичок, якостей та практичного досвіду громадянської діяльності, викликаних орієнтацією людини на реалізацію громадянських цінностей.

Громадянська компетентність вчителя

Яким має бути педагог, щоб виховувати громадянські цінності в дітей?

Часто зміст громадянської компетентності розкривається через характеристику якостей, якими володіє людина. Зокрема, йдеться про:

 • патріотизм
 • інтернаціоналізм
 • демократизм
 • гідність
 • громадянську активність
 • дисциплінованість
 • відповідальність
 • совість
 • чесність
 • принциповість
 • справедливість
 • повагу
 • працелюбність.

Громадянську компетентність часто асоціюють з поняттям «громадянська зрілість». Її характеризує не вік, а погляди, вчинки людини, яка є гармонійно і всебічно розвинута, має гуманістичний світогляд. Зрілою є людина, яка:

 • постійно самовдосконалюється
 • має високий рівень національної та планетарної свідомості
 • знає культуру й історію рідного краю
 • соціально відповідальна
 • наділена стійкими переконаннями.

Громадянська зрілість не є якимось підсумком або завершеним процесом. Для її підтримки потрібний постійний тренінг. І саме громадянська зрілість педагога є запорукою формування громадянської компетентності учнів.

Компоненти громадянської компетентності

Громадянська компетентність є сукупністю трьох компонентів:

мотиваційний

 • виявляється в інтересі до суспільного життя, вірі в певні суспільні ідеали, в державу
 • в освіті найважливішою умовою формування мотиваційного компоненту є цінності та особисті переконання вчителя

когнітивний

 • полягає у знаннях в галузі права, політики, суспільствознавства, державотворення тощо
 • достатньо активно реалізується в сучасній школі, інтегруючись через усі освітні галузі

діяльнісний

 • реалізується через можливість діяти, щось робити, отримувати навички громадянської діяльності
 • будь-яка суспільна діяльність пов’язана з людьми, тому важливим у сфері громадської діяльності є формування в дітей соціальних та комунікативних навичок

За змістом і формами до діяльнісного компоненту можна віднести такі виховні заходи:

– шкільне самоуправління

– волонтерство

– зустрічі з представниками інших культур

– тренінги та зустрічі, спрямовані на згуртованість

– краєзнавчі екскурсії

екологічні акції

– соціальні акції на підтримку або неприйняття певної ідеї

Формування громадянської компетентності під час уроків

На уроках історії та інших дисциплінах гуманітарного спрямування (право, етика, людина і суспільство) учні отримують розуміння про:

 • основні демократичні поняття
 • культурний і духовний розвиток людства
 • правові аспекти діяльності суспільства

Курс літератури дає можливість осмислювати й обговорювати моральні та філософські поняття

З курсу іноземної мови учні отримують знання про інші країни та національні культури, що сприяє розвитку національної толерантності

Предмети природничого циклу (біологія, географія, екологія)

 • акцентують увагу на економічних та екологічних аспектах прав людини
 • розглядають згубні наслідки зневаги до природи
 • формують почуття відповідальності за світ

Роль вчителя у формуванні громадянської компетентності учнів

Громадянське виховання, з одного боку, не нове для нашої країни. Проте довгий час існували однобокі пріоритети у вихованні. До того ж більшість учителів належать до покоління, коли в це поняття вкладали переважно:

 • патріотичність
 • виховання любові до батьківщини.

Учитель, як ніхто інший, вчиться упродовж життя. Особливість формування громадянської компетентності вчителя та, що цей процес відбувається:

не стільки

скільки

за академічного навчання чи набуття теоретичних знань

внаслідок переосмислення та розставлення нових акцентів у виховній роботі, застосування нових моделей та методів в роботі з учнями, тренінгу й практики

Позитивний досвід формування громадянської компетентності

Досвід країн, які мають позитивні надбання в системі громадянської освіти, доволі цікавий. Зіставимо побіжно надбання американської системи виховання громадян з українськими реаліями.

Полікультурність

США

Україна

 • полікультурність є історично обумовленим принципом громадянського виховання

 • питання формування полікультурності на рівні виховної роботи постало в більшій мірі ув останні роки, особливо за військово-політичного конфлікту. До недавнього ж часу у школах утверджувалася ідея одномовності як складова патріотичного виховання
 • американці сприймають свою країну як багатонаціональну — ця установка формується з дитинства

 • найбільш негативними в середовищі українських педагогів є стереотипи щодо національних меншин та віросповідання

Громадянсько компетентний учитель ставиться до кожного учня коректно і неупереджено. Тому час долати стереотипність мислення.

Соціальна практика

США

Україна

 • американська педагогіка сходиться в тому, що освіта має давати навички, які можна застосувати за межами освітнього закладу, — учням надають можливість відчути себе не лише учнями, але й членами суспільства

 • в українських школах когнітивний (пізнавальний) компонент значно переважає над діяльнісним у формуванні громадянської компетентності
 • соціальна практика у виховній роботі не пріоритетна, відбувається переважно у формі конкурсів, зустрічей з представниками влади чи громадських організацій на базі навчальних закладів
 • акцент у громадянському вихованні роблять на діяльнісному компоненті та розширенні зони його впровадження — учень має вийти з ізоляції:

– встановити контакти з місцевою громадою, з літніми та хворими людьми, незаможними та безпритульними

– дізнатися про проблеми сусідів та надати їм посильну допомогу

 • у виховних програмах закладів наявна певна ідеалізація суспільства — мало уваги приділено поняттям дискримінації, бідності, наркоманії, які діти можуть спостерігати поза закладом, проте рідко обговорюють з педагогами серйозно
 • на виховних годинах ці явища розглядають в основному в профілактичному аспекті, коли демонструються негативні наслідки шкідливих звичок, піднімається питання, як не стати такими — наркоманами, хворими на СНІД, безпритульними тощо. Так виникає зворотній ефект — нетолерантність до людей з проблемами, страх перед ними, сегрегацію у громаді, невірні уявлення про суспільство, в якому дітям доведеться жити
 • у дитини формується природна потреба виконувати добровільну роботу поза школою, робити добрі справи поза своїми інтересами. Тому у школах США досить розповсюджена така форма роботи, як волонтерство учнів та співпраця з благодійними організаціями. Провадячи волонтерську діяльність, дитина взаємодіє з представниками різних прошарків суспільства, а не лише з «благополучною» його половиною. Учень зрештою розуміє різницю між ідеалом та реальністю, прагне змінити цей неідеальний світ

 • суспільно корисна праці часто в школах спрямована на прибирання шкільної території і є формальною

Нестандартні уроки в початковій школі

Соціальна практика пов’язана із соціальними та комунікативними навичками, якими має володіти вчитель та розвивати їх в учнів, як-то:

 • вміти доладно говорити, виражати свої думки
 • слухати людей
 • проводити дискусії, бесіди
 • листуватися, зокрема й в інтернеті
 • спілкуватися по телефону
 • володіти емоціями під час діалогу
 • переконувати
 • установлювати соціальні зв’язки
 • працювати в команді
 • орієнтуватися у конфліктних ситуаціях.

Формування критичного мислення

З умінням критично мислити пов’язана можливість виховати «вільну людину».

В інформаційному суспільстві поняття «свобода» має новий сенс: що більше інформації, то вільнішою стає людина у виборі вчинків. У цій ситуації варто переконати дитину керуватися лише совістю, оскільки найнебезпечніший результат виховання — громадянин, необтяжений совістю.

Критичне мислення пов’язане з навичкою протистояти дискримінації. Дискримінаційні дії охоплюють великий спектр — від насмішок, ігнорування, недовіри до фізичної агресії та й кібербулінгу.

У США учнів учать розпізнавати дискримінаційні дії, активно й грамотно на них реагувати. В Україні останнім часом також активно впроваджують виховні програми на розвиток критичного мислення учнів, протидії навіюванню, впливу реклами, формування вмінню говорити «ні» шкідливим звичкам тощо.

Формування лідерських якостей

США

Україна

 • американські громадяни впевнені, що їхня думка має бути прийнята до відома при прийняті важливих політичних рішень в країні, тому виховання дітей як активних учасників суспільно-політичного процесу починається вже у школі

 • робота з лідерами останнім часом також є важливим напрямком сучасної української школи
 • розширюється практика впровадження органів шкільного самоуправління, де учні мають змогу обговорювати відповідальні рішення щодо шкільного життя
 • існує широкий спектр участі учнів у житті рідного міста

Наприклад, у старших класах організовують стажування в місцевих органах влади, учні працюють помічниками депутатів тощо

Є змога потрапити у літні «лідерські табори», де навчають основам управління

Роль учителя у формуванні громадянської компетентності учнів, зокрема й лідерської, полягає в демонструванні власною поведінкою таких якостей, як:

 • активна життєва позиція
 • послідовність у словах та діях
 • вміння обстоювати свої погляди.

Надавайте учням можливості реалізувати громадські якості не формально.

За матеріалами Ганни Колесової,
психолога,
м. Славутич Київської обл.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді