Ставки погодинної оплати працi працiвникiв усiх галузей економiки за проведення навчальних занять

Ставки погодинної оплати працi працiвникiв усiх галузей економiки за проведення навчальних занять

Контингент

Ставки погодинної оплати у вiдсотках до окладу (ставки) працiвника I тарифного розряду

професор

доктор наук

доцент або кандидат наук

особи, якi не мають наукового ступеня

Учнi шкiл, професiйно-технiчних навчальних закладiв, гiмназiй, лiцеїв, студенти вищих навчальних закладiв I та II рiвнiв акредитацiї та iншi аналогiчнi категорiї учнiв, робiтники, працiвники, слухачi курсiв, якi займають посади, що вимагають освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, бакалавра. Перепiдготовка кадрiв з видачею диплома молодшого спецiалiста, бакалавра

5,04

3,99

3,40

2,85

Студенти вищих навчальних закладiв III та IV рiвнiв акредитацiї

9,35

7,39

5,70

4,55

Аспiранти, слухачi курсiв, якi займають посади, що вимагають освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста, магiстра. Перепiдготовка кадрiв з видачею диплома спецiалiста, магiстра

10,78

8,53

6,82

5,70

Примiтки:

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за днi вiдпустки.

2. Ставки погодинної оплати працi лiкарiв-консультантiв, якi залучаються установами охорони здоров’я для проведення консультацiй з iнших установ (органiзацiй), установлюються для професора, доктора наук у розмiрi 10,91 вiдсотка окладу (ставки) працiвника I тарифного розряду.

3. Демонстраторам пластичних поз, якi беруть участь у проведеннi навчальних занять, ставки погодинної оплати працi встановлюються у таких розмiрах: за позування без одягу або в складнiй позi — 2,85 вiдсотка, за позування в одязi — 1,72 вiдсотка окладу (ставки) працiвника I тарифного розряду.

4. Оплата працi членiв журi конкурсiв та оглядiв, а також рецензентiв конкурсних робiт здiйснюється за ставками погодинної оплати працi, передбаченими для осiб, якi проводять навчальнi заняття iз студентами вищих навчальних закладiв III та IV рiвнiв акредитацiї.

5. Ставки погодинної оплати працi дiйсних членiв (академiкiв) i членiв-кореспондентiв академiй наук пiдвищуються на 25 вiдсоткiв.

Розроблено вiдповiдно дозміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді