Рекомендацiї щодо перевiрки медичного обслуговування в навчальному закладi

Укладiть угоду з районною полiклiнiкою (дитячою та дорослою) про медичне обслуговування учнiв навчального закладу за вiдсутностi в штатi навчального закладу медичного працiвника.

Стежте за тим, щоб медичнi огляди учнiв навчальних закладiв проводили регулярно.

Пам’ятайте, що всi працiвники навчального закладу, зокрема й працiвники харчоблоку, мають проходити обов’язковi профiлактичнi медичнi огляди вiдповiдно до законодавства та мати особистi медичнi книжки*.

Забезпечте персонал їдалень (роздаткових, буфетiв) санiтарним i спецiальним одягом та необхiдними умовами для дотримання правил особистої гiгiєни.

Стежте за тим, щоб особистi медичнi книжки працiвникiв навчального закладу зберiгалися в медичного працiвника або вiдповiдальної особи, призначеної наказом керiвника навчального закладу.

Створiть умови для комплексного оздоровлення учнiв iз порушеннями стану здоров’я.

Повiдомте у разi виникнення в навчальному закладi iнфекцiйних захворювань чи отруєнь територiальний орган Державної санiтарно-епiдемiологiчної служби України для визначення комплексу санiтарно-протиепiдемiчних заходiв.

Укладiть договори щодо проведення дезiнфекцiї, дезiнсекцiї та дератизацiї з вiдповiдними вiддiлами Державної санiтарно-епiдемiологiчної служби України.

Пам’ятайте, що на територiї навчального закладу не має бути бездомних тварин.

Розглядайте двiчi на рiк на засiданнях педагогiчної ради результати поглиблених медичних оглядiв та проведення комплексу оздоровчих заходiв в умовах навчального закладу.

*Форма первинної облiкової документацiї № 1-ОМК «Особиста медична книжка» та Інструкцiя щодо її заповнення затвердженi .

Увага!

Складено вiдповiдно до

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді