Пiдготовка до атестацiї педагогiчних працiвникiв: нормативно-правовi документи

Вiдповiдно до :

 • педагогiчнi працiвники пiдлягають атестацiї;
 • за результатами атестацiї визначаються вiдповiднiсть працiвника займанiй посадi, рiвень його квалiфiкацiї, присвоюються категорiї, педагогiчнi звання;
 • порядок атестацiї педагогiчних працiвникiв встановлюється Мiнiстерством освiти України;
 • перелiк категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв, порядок їх присвоєння визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;
 • рiшення атестацiйної комiсiї є пiдставою для звiльнення педагогiчного працiвника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Вiдповiдно до :

 • порядок атестацiї педагогiчних працiвникiв системи дошкiльної освiти визначає спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi освiти i науки ( );
 • звiти педагогiчних працiвникiв, якi проходять атестацiю, заслуховує педагогiчна рада дошкiльного навчального закладу ( );
 • атестацiя педагогiчних працiвникiв дошкiльного навчального закладу незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форми власностi є обов’язковою i здiйснюється, як правило, один раз на п’ять рокiв вiдповiдно до Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв України, затвердженого спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти ( );
 • за результатами атестацiї педагогiчних працiвникiв дошкiльного навчального закладу визначається вiдповiднiсть педагогiчного працiвника займанiй посадi, встановлюється його квалiфiкацiйна категорiя (спецiалiст, спецiалiст другої категорiї, спецiалiст першої категорiї, спецiалiст вищої категорiї), може бути присвоєно вiдповiдне педагогiчне звання вихователям — «Вихователь-методист», а вихователям-методистам — «Старший вихователь» ( ).

Вiдповiдно до встановлено розмiри пiдвищення у вiдсотках до посадових окладiв (ставок заробiтної плати) за такi педагогiчнi звання:

 • вихователь-методист, практичний психолог — методист, керiвник гуртка — методист, старший вихователь — 10%.

Вiдповiдно до :

 • ставки заробiтної плати i посадовi оклади пiдвищуються на:

10 вiдсоткiв — за звання «Вихователь-методист», «Практичний психолог — методист», «Керiвник гуртка — методист», «Старший вихователь»;

10 вiдсоткiв — вихователям, якi працюють у групах та яким за результатами атестацiї присвоєно звання «Вихователь-методист»;

 • пiдвищення ставок заробiтної плати за звання, присвоєнi за наслiдками атестацiї, здiйснюється лише за перiод роботи на посадах, на яких були присвоєнi вiдповiднi звання. У випадках переходу працiвника з одного закладу до iншого на однаковi посади або на посади, якi вiдповiдають профiлю предмета, дисциплiни, що викладається, доплата за звання зберiгається до чергової атестацiї;
 • пiдвищення ставок заробiтної плати вихователям за звання, присвоєнi за наслiдками атестацiї, здiйснюються в дошкiльних установах незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування.

Вiдповiдно до , педагогiчнi працiвники дошкiльних навчальних закладiв пiдлягають атестацiї, яка є обов’язковою i здiйснюється один раз на п’ять рокiв.

Вiдповiдно до , педагогiчнi, медичнi працiвники центру пiдлягають обов’язковiй атестацiї, яка проводиться один раз на п’ять рокiв.

Вiдповiдно до , педагогiчнi працiвники закладу пiдлягають обов’язковiй атестацiї, яка проводиться один раз на п’ять рокiв.

Вiдповiдно до , звiльнення педагогiчних працiвникiв за результатами атестацiї, а також у випадках лiквiдацiї закладу освiти, скорочення кiлькостi або штату працiвникiв здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством.

Вiдповiдно до :

 • атестацiя педагогiчних працiвникiв навчальних та iнших закладiв є обов’язковою ( );
 • умовою чергової атестацiї педагогiчних працiвникiв є обов’язкове проходження не рiдше одного разу на п’ять рокiв пiдвищення квалiфiкацiї на засадах вiльного вибору форм навчання, програм i навчальних закладiв. Ця вимога не розповсюджується на педагогiчних працiвникiв, якi працюють першi п’ять рокiв пiсля закiнчення вищого навчального закладу ( );
 • для органiзацiї та проведення атестацiї педагогiчних працiвникiв у навчальних та iнших закладах, органах управлiння освiтою щороку до 20 вересня створюються атестацiйнi комiсiї I, II i III рiвнiв ( );
 • атестацiйнi комiсiї усiх рiвнiв створюються у складi: голови, заступника голови, секретаря, членiв атестацiйної комiсiї. Головою атестацiйної комiсiї є керiвник (заступник керiвника) навчального закладу або вiдповiдного органу управлiння освiтою. Про створення атестацiйної комiсiї та затвердження її складу видається . Кiлькiсть членiв атестацiйної комiсiї не може бути меншою п’яти осiб ( );
 • атестацiйнi комiсiї усiх рiвнiв створюються на один рiк до формування нового складу атестацiйної комiсiї. Персональний склад атестацiйних комiсiй протягом року може змiнюватися ( );
 • за результатами атестацiї педагогiчним працiвникам присвоюються квалiфiкацiйнi категорiї: «спецiалiст», «спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст першої категорiї», «спецiалiст вищої категорiї» ( );
 • за результатами атестацiї педагогiчним працiвникам, якi досягли високих показникiв у роботi, присвоюються педагогiчнi звання: «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог — методист», «керiвник гуртка — методист», «старший учитель», «старший вихователь» ( ).

Сертифікація в системі базової освіти