Виконання обов’язкiв матерiально вiдповiдальної особи iншим працiвником: крок за кроком

Визначаємо працiвника, який виконуватиме обов’язки тимчасово вiдсутньої матерiально вiдповiдальної особи

Згiдно з , при вiдсутностi педагога або iншого працiвника закладу освiти керiвник зобов’язаний термiново вжити заходiвщодо його замiни iншим педагогом або працiвником.

Якщо матерiально вiдповiдальна особа з рiзних причин (вiдпустка, хвороба тощо) буде тимчасово вiдсутня у навчальному закладi, керiвник навчального закладу має визначити працiвника, який виконуватиме її обов’язки.

Отримуємо згоду працiвника на виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутньої матерiально вiдповiдальної особи

Оскiльки (КЗпП) установлено, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати вiд працiвника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, необхiдно отримати згодупрацiвника на виконання додаткових обов’язкiв за вiдповiдну доплату, передбачену колективним договором.

Законодавством не передбачено, в якiй формi (уснiй або письмовiй) має бути оформлено таку згоду. Проте практика свiдчить, що це доцiльно робити у письмовiй формi. За усної домовленостi керiвнику навчального закладу буде складно довести, що доручення додаткової роботи вiдбувалося за попередньою згодою працiвника.

Як правило, згоду на виконання обов’язкiв, не передбачених трудовим договором, працiвник оформлює у виглядi заяви.

Визначаємо умови виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутньої матерiально вiдповiдальної особи

Керiвник навчального закладу має визначити умови виконання працiвником обов’язкiв тимчасово вiдсутньої матерiально вiдповiдальної особи. З цiєю метою вiн аналiзує режим роботипрацiвника, який виконуватиме цi обов’язки, можливiсть виконання працiвником додаткових обов’язкiв поряд зi своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором. Також керiвник навчального закладу має чiтко визначити додатковий обсяг робiтi час на його виконання.

З’ясувавши цi питання, керiвник може запропонувати працiвниковi виконання додаткових обов’язкiв на умовах сумiщення або сумiсництва.

Визначаємо розмiр оплати за виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутньої матерiально вiдповiдальної особи

Отримавши згоду працiвника на виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутньої матерiально вiдповiдальної особи, керiвник навчального закладу визначає розмiр оплати за виконання додаткової роботи.

Доплату за виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника встановлюють у межах, визначених колективним договором.

Вiдповiдно до працiвникам, якi виконують на тому ж пiдприємствi, в установi, органiзацiї поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за iншою професiєю (посадою) або обов’язки тимчасово вiдсутнього працiвника без звiльнення вiд своєї основної роботи, провадиться доплата за сумiщення професiй (посад) або виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника.

передбачено встановлення доплат працiвникам навчальних закладiв у розмiрi до 50 вiдсоткiвпосадового окладу (ставки заробiтної плати, тарифної ставки) за виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв.

Покладаємо наказом обов’язки тимчасово вiдсутньої матерiально вiдповiдальної особи на iншого працiвника

Покладення обов’язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника на iншого працiвника оформлюється наказом керiвника навчального закладу.

Наказ про покладення обов’язкiв тимчасово вiдсутньої особи можна вiднести до групи наказiв з кадрових питань тимчасового строку зберiгання(рекомендований лiтерний iндекс — к/тм).

Укладаємо договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть з працiвником, який виконуватиме обов’язки тимчасово вiдсутньої матерiально вiдповiдальної особи

Договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть може укладатися за наявностi одночасно таких умов:

  • працiвник досяг 18-рiчного вiку;
  • посада, яку займає працiвник, або роботи, що вiн виконує, зазначенi у Перелiку посад i робiт, якi замiщаються або виконуються працiвниками, з якими пiдприємством, установою, органiзацiєю можуть укладатися письмовi договори про повну матерiальну вiдповiдальнiсть за незабезпечення збереження цiнностей, переданих їм для зберiгання, обробки, продажу (вiдпуску), перевезення або застосування в процесi виробництва, затвердженому (далi— Постанова № 447/24);
  • виконання обов’язкiв згiдно з посадою, роботи за фахом мають бути безпосередньо пов’язанi зi збереженням, обробкою, продажем (вiдпуском), перевезенням чи застосуванням у процесi виробництва довiрених працiвникам цiнностей.

З працiвником, який виконуватиме обов’язки тимчасово вiдсутньої матерiально вiдповiдальної особи, в обов’язковому порядку укладається договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть за .

Договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть укладається навiть у разi, якщо з працiвником вже укладено вiдповiдний договiр за основною роботою, але посада або змiст роботи працiвника є вiдмiнними вiд роботи тимчасово вiдсутнього працiвника.

Органiзовуємо передавання матерiальних цiнностей

При змiнi матерiально вiдповiдальної особи iнвентаризацiя матерiальних (грошових) цiнностей є обов’язковою ( ).

Порядок i строки проведення iнвентаризацiї та процедури приймання й передавання матерiальних (грошових) цiнностей визначають у наказi з адмiнiстративно-господарських питань. У наказi фiксують, зокрема, порядок передавання матерiальних (грошових) цiнностей та строки надання на затвердження керiвнику iнвентаризацiйних описiв та акту приймання-передавання матерiальних (грошових) цiнностей.

Попереджаємо працiвника, який виконуватиме обов’язки тимчасово вiдсутньої матерiально вiдповiдальної особи, про матерiальну вiдповiдальнiсть

Основнi положення щодо матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв закрiпленi , зокрема працiвники за шкоду, заподiяну пiдприємству, установi, органiзацiї при виконаннi трудових обов’язкiв, несуть матерiальну вiдповiдальнiсть у межах середнього мiсячного заробiтку (обмежена), в окремих випадках, визначених КЗпП, допускається повна матерiальна вiдповiдальнiсть.

Розмiр заподiяної шкоди суд визначає вiдповiдно до , i .

передбачає загальне правило, згiдно з яким розмiр заподiяної шкоди визначається за фактичними втратами, виходячи з балансової вартостi (собiвартостI) матерiальних цiнностей за вирахуванням зносу згiдно з установленими нормами, а також деякi винятки розрахунку шкоди.

Увага!

Проведення внутрiшньої ревiзiї договорiв про повну матерiальну вiдповiдальнiсть

Трапляється, що у навчальному закладi договори про повну матерiальну вiдповiдальнiсть (далi— договори про ПМВ) укладають i з секретарем, i з бухгалтером, i з сестрою медичною… Мовляв, кожен iз цих фахiвцiв за щось вiдповiдає. Упiзнаєте у цiй ситуацiї свою? Якщо так, то слiд братися до ревiзiї договорiв.

Перевiрте за посадовою (робочою) iнструкцiєю, розробленою для вiдповiдної посади, чи пов’язана робота працiвника, з яким укладено договiр про ПМВ, з безпосереднiм збереженням, обробленням, продажем (вiдпуском), перевезенням цiнностей або застосуванням їх у процесi виробництва. Якщо нi, такi договори мають бути визнанi недiйсними.

Пiсля того, як у змiстi трудової функцiї знайдено ознаки «збереження, оброблення, продажу (вiдпуску), перевезення цiнностей або застосування їх у процесi виробництва», можна перевiряти за , чи мiститься у ньому назва посади (роботи), що обiймає (виконує) працiвник, з яким укладено договiр про ПМВ. Якщо вiдповiдна назва посади (виконуванi роботи) передбачена Перелiком № 447/24, визнаємо, що договiр укладено правильно.

Придiлiть окрему увагу й формi договору про ПМВ — чи вiдповiдає вона Типовому договору? Якщо нi, на основi Типового договору розробiть бланк договору, що враховуватиме законодавчi вимоги.

Перевiрте наявнiсть пiдписiв керiвника (або уповноважених ним осiб), пiдписiв працiвникiв iз зазначенням дат пiдписання, вiдбитку печатки органiзацiї на пiдписi керiвника органiзацiї.

Вiдповiдно до пункту 6 Типового договору договiр про ПМВ має складатися у двох примiрниках, перший з яких зберiгається в адмiнiстрацiї органiзацiї, а другий — у працiвника. З’ясуйте, чи мають працiвники свої примiрники.зміст

Сертифікація в системі базової освіти