Правова освіта дітей дошкільного віку та їхніх батьків: системний підхід

Правове виховання розпочинається в сім’ї — з усвідомлення дитиною своїх прав та обов’язків щодо членів родини, сімейних традицій та цінностей. Дошкільний заклад є наступним соціальним інститутом, який продовжує правове виховання дітей. Головне в цій роботі — систематичність, послідовність і тісна взаємодія із сім’єю

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Із давніх-давен в українського народу сформувався погляд на сім’ю і рід як на святиню, а виховання дітей є святим обов’язком батьків. Сім’я — це перше мікросередовище, куди потрапляє дитина, де опановує перші шляхи соціалізації. Але, на жаль, у сучасному суспільстві багато родин забувають про це, залишаючи дитину сам на сам із телевізором, комп’ютером чи вулицею. Зміст інформаційних потоків часто негативно впливає на психіку дітей та спотворює їхні моральні цінності. Тож перед педагогами постало важливе завдання: захистити права дітей та сприяти їх морально-ціннісному становленню.

Нині проблема захисту прав дитини набула особливої актуальності. Із року в рік зростає кількість сиріт, безпритульних дітей, тих, хто перебуває у соціально несприятливих умовах, під фізичним та психічним тиском у сім’ї. Тож формування національної свідомості громадян, їх світоглядних орієнтацій та вироблення власної життєвої філософії є особливо актуальною потребою сьогодення.

В оновленій системі освіти головною тенденцією розвитку є гуманістична педагогіка. Гуманізація стає ключовим елементом нового педагогічного мислення, а розвиток особистості — головною метою освіти, спрямовуючи педагогів на обов’язкове прийняття кожної дитини як унікальної особистості, визнання її прав та обов’язків.
З огляду на це наш педагогічний колектив поставив перед собою завдання:

 • закласти фундамент для істотно нової педагогічної практики, що базується на любові, внутрішній свободі, творчості, гуманізмі, взаємодії дорослого й дитини
 • пробудити й розвинути природні сили і здібності дітей
 • створити оптимальні умови для повноцінної самореалізації кожної особистості.

Інноваційний освітній проект

З метою реалізації цих завдань ми прийняли рішення розробити і втілити в життя інноваційний освітній проект, спрямований на правове виховання.

Основні характеристики дослідно-експериментальної діяльності

Об’єкт дослідження: формування правової грамотності у дітей і батьків.

Предмет дослідження: метод проектних технологій.

Мета дослідження: формування у дітей та батьків уявлень про їхні права та обов’язки за допомогою новітніх педагогічних технологій у системі роботи дошкільного навчального закладу.

Завдання:

 • формувати правову грамотність у дітей та батьків
 • створювати умови для реалізації пізнавальної та соціальної активності дітей
 • спонукати батьків і дітей до спільної діяльності
 • презентувати спільну творчу роботу вихователів, дітей та батьків.

Очікувані результати:

 • сформованість системи правової грамотності у дітей і батьків
 • емоційне зближення дітей і батьків у результаті спільної діяльності
 • усвідомлення батьками важливості знань прав дитини та нормативної бази, яка регламентує їх
 • розвиненість розуміння у дітей таких морально обумовлених понять, як дружба, повага, турбота, гідність тощо
 • сформованість основ валеологічного світогляду та емоційно-пізнавальної активності дітей
 • розвиненість у дітей соціальної компетентності, комунікативних навичок для безконфліктного спілкування і взаємодії.

Методологічна основа проекту: технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною[1].

Вид проекту:

 • за діяльністю, що домінує, — творчо-інформаційний
 • за тривалістю — довгостроковий (два роки).

У дослідно-експериментальній діяльності брала участь одна група протягом двох років. Орієнтуючись на поставлені завдання, ми вибудовували роботу у двох напрямах: формування теоретичних знань та набуття емпіричного досвіду.

Особливості роботи над проектом «Моя сім’я»

Сім’я як взірець для наслідування відіграє найважливішу роль у становленні підростаючої особистості, сприяє формуванню її уявлень про життєві цілі та цінності. У сім’ї дитина отримує перші практичні навички застосування цих уявлень у стосунках із членами родини, засвоює норми, які регулюють поведінку в різних ситуаціях повсякденного спілкування. У процесі сімейного виховання у дітей виробляються, критерії оцінювання добра і зла, звичні форми поведінки, розуміння того, які вчинки допустимі, а які заслуговують засудження, що є справедливим, а що ні. З огляду на це на першому році дослідно-експериментальної роботи ми втілили у життя освітній проект «Моя сім’я», спрямований на формування уявлень дітей п’ятого року життя та батьків про їхні права та обов’язки в сім’ї (див. Додатки 1, 2).

Головною метою реалізації проекту «Моя сім’я» ми визначили необхідність допомогти кожній дитині усвідомити значущість сім’ї у своєму житті, виховувати у дітей любов та повагу до всіх членів сім’ї, прищеплювати їм почуття прихильності до сім’ї і рідного дому.

Успішній реалізації проекту сприяло використання у роботі з дітьми та їхніми батьками освітньої розвивальної технології П3, яка має триєдине змістове навантаження:

 • прийняти кожну дитину такою, яка вона є, і полюбити її, адже всі діти різні й неповторні, як і дорослі
 • підтримати кожного вихованця в труднощах адаптації і розвитку; надати можливість пізнати насолоду від спільної радості, творчості
 • пізнати сильні і слабкі сторони кожного вихованця, базуючись на знаннях про їх вікові й індивідуальні особливості; вчасно помічати й закріплювати найменші, значимі для нього особисто досягнення, порівнюючи їх лише з його вчорашніми успіхами.

Ми переконалися, що ефективним напрямом роботи з правового виховання є спільна діяльність вихователів, батьків та дитини. Батьки стали безпосередніми учасниками освітнього процесу, надавали реальну допомогу та підтримку своїм дітям і педагогам у процесі роботи над проектом. Вони не лише збагатили свій педагогічний досвід, а й отримали задоволення і радість від спільних із дітьми успіхів.

Результативність проекту

Комплексний підхід до організації правової освіти дітей дав нам змогу досягти позитивних результатів. Діти дізналися про свої права та обов’язки у сім’ї, навчилися аналізувати ситуації із власного життя та життя літературних персонажів, знаходити правильні шляхи розв’язання проблемних ситуацій. У них розвинулися навички правової поведінки, толерантного ставлення до однолітків і дорослих. Протягом двох років вони навчилися не лише розрізняти такі поняття, як «добро» – «зло»; «справедливо» – «несправедливо», «гідний вчинок» – «негідний вчинок», а й оперувати ними, використовувати знання своїх прав у реальному житті, захищати себе і своїх друзів. А ще діти й батьки набули цінного досвіду взаємодії і емоційного спілкування під час творчості та іншої спільної діяльності.

Застосування технології психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною дало змогу сформувати в дошкільників та їхніх батьків елементи правової грамотності й культури, сприяла емоційному зближенню всіх учасників освітнього процесу.

Додаток 1

Зміст етапів психолого-педагогічного проектування

Етап

Зміст діяльності

Мотиваційний

Виявлення рівня правових знань у вихованців групи та їхніх батьків

Мотивування дітей та батьків до спільної участі в проекті; визначення завдань, змісту
та форм діяльності, спрямованих на його реалізацію

Інформаційний

Формування системи компетентностей, необхідних для реалізації спільного проекту,
та проявів творчості й фантазії

Репродуктивний

Практичне застосування набутих під час інформаційного етапу знань, навичок
та вмінь, добираючи з-поміж них необхідні для розв’язання нових, нестандартних ситуацій, що виникають у процесі реалізації певного спільного задуму

Узагальнювальний

Узагальнення й систематизація знань, навичок та вмінь, яких діти та батьки набули протягом попередніх етапів проекту

Творчий

Реалізація спільного творчого задуму, напрацьованого протягом чотирьох попередніх етапів

Створення умов для стимулювання проявів креативності, бажання творити в процесі різних видів діяльності

Рефлексивний

Усвідомлення й переосмислення набутого досвіду та вибору ціннісних орієнтацій
для подальшого спілкування

Продукування ідей, задумів, пропозицій щодо започаткування й реалізації нових проектів


Додаток 2

Поетапний план реалізації освітнього проекту «Моя сім’я»

ТИП ПРОЕКТУ:

 • за характером діяльності — творчо-інформаційний
 • за тривалістю — короткотривалий (10 днів).

МЕТА:

 • формувати в дітей та батьків уявлення про їхні права та обов’язки, використовуючи новітні педагогічні технології.

ЗАВДАННЯ:

навчальні —

 • продовжувати ознайомлювати дітей із їхніми правами та обов’язками
 • розширювати уявлення про сім’ю, ролі дорослих і дітей у ній
 • формувати уявлення про моральну поведінку щодо стосунків дорослих і дітей
 • навчати встановлювати найпростіші причинно-наслідкові зв’язки
 • ознайомити дітей з поняттями «сімейні обов’язки», «сімейні традиції»
 • розширювати світогляд дітей і збагачувати їхній словниковий запас термінами, що визначають родинні стосунки

розвивальні —

 • формувати усвідомлення себе повноцінним членом сім’ї
 • розвивати творчі здібності, вміння реалізовувати власні задуми в практичній діяльності
 • удосконалювати комунікативно-мовленнєву компетентність
 • розвивати самостійність та ініціативність

соціальні —

 • розширювати уявлення про сім’ю, розуміння значимості її в житті кожної людини
 • формувати адекватну самооцінку
 • виховувати почуття гордості й радості за благородні вчинки рідних людей; почуття вдячності за турботу
 • спонукати до емоційно-пізнавальної активності
 • створити умови для реалізації пізнавальної та соціальної активності

виховні —

 • виховувати уважне ставлення до себе й оточення, культуру поведінки
 • формувати потребу у веденні здорового способу життя
 • виховувати почуття любові до рідних, гордості за свою сім’ю.

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ:

 • діти п’ятого року життя
 • батьки вихованців
 • вихователь-методист
 • вихователі груп дітей п’ятого року життя.

Діяльність дітей

Вид діяльності

Зміст роботи

Перший день

МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП

Мовленнєва

Полілог на тему «Що таке сім’я?»

Мета: визначити, що діти знають про поняття «сім’я», про що хотіли б дізнатися

Зміст роботи: свої відповіді діти зображають за допомогою символічної синектики та разом
з вихователем складають мапу-схему на задану тему

Творче розповідання за темою «Вихідний день у моїй сім’ї»

Мета: розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, мислення; виховувати почуття гордості
за членів своєї сім’ї

Пізнавальна

Проектне заняття на тему «Моя сім’я»

Мета: розширювати уявлення дітей про поняття «сім’я», членів своєї сім’ї та родини; формувати уявлення про те, що в сім’ї всі піклуються одне про одного; продовжувати ознайомлювати дітей із правом кожної людини мати сім’ю; формувати уявлення про моральну поведінку у відносинах між дорослими і дітьми; розвивати зв’язне мовлення, увагу, пам’ять, логічне мислення; формувати повагу, довіру, взаєморозуміння і бажання допомагати рідним і близьким людям; виховувати у дітей гордість за добрі вчинки кожного з членів сім’ї

План-схема заняття:

 • психогімнастика «Сонечко»
 • гра «Що таке сім’я?» («Кожен має право на сім’ю»)
 • вправа «Хто за кого доросліший»
 • фізкультхвилинка «Сім’я»
 • вправа «Назви ласкаво кожного члена своєї родини»
 • оціни вчинок
 • підсумок за допомогою схеми (ТРВЗ)

Ігрова

Дидактичні ігри: «У кожного є сім’я», «Назви ласкаво», «Четвертий — зайвий»

Мета: розширювати уявлення про поняття «сім’я»; розвивати зв’язне мовлення, увагу, логічне мислення, творчу уяву; виховувати у дітей радість і гордість за те, що у них
є сім’я

Рухливі ігри: «Гуси-лебеді», «Хто швидше?», «Знайди і промовчи»

Мета: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухливої діяльності; розвивати спритність; виховувати доброзичливість, сприяти налагодженню дружніх взаємин з однолітками

Сюжетно-рольова гра «Сім’я»

Мета: розвивати потребу грати з однолітками, вміння створювати ігрову ситуацію, обирати зручне місце для гри, організовувати ігрову обстановку, формулювати мету та вербалізувати свій задум; виховувати здатність керуватися в ігрових діях моральними правилами, узгоджувати свої дії з діями однолітків, поводитися культурно

Трудова

Виконання доручень та чергування в куточку природи

Мета: продовжувати вчити дітей піклуватися про все живе у куточку природи;
виховувати дбайливе ставлення до всього живого

Зміст роботи: полити квіти, рихлити грунт у вазонах, витерти пил, погодувати рибок
в акваріумі

Другий день

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕТАП

Пізнавальна

Проектне заняття на тему «Права дітей у казках»

Мета: ознайомити дітей з їхніми правами та обов’язками через відомі їм казки;
вчити визначати права дітей через героїв казок; розвивати вміння впізнавати казки
за цитатами з них; удосконалювати діалогічне мовлення, вчити активно брати участь
у бесіді з літературних творів; розвивати пам’ять, уяву, кмітливість, логічне мислення; формувати уявлення про права дітей; інтерес до казок; виховувати почуття жалю
до ближніх

План-схема заняття:

 • психогімнастика під музику «Усмішка»
 • проблемна ситуація «Як з’явилися казки»
 • вправа «Вгадай казку»
 • проблемна бесіда «Права дітей у казках»
 • пальчикова гімнастика «Сім’я»
 • заучування вірша «Сім’я» (ейдетика)
 • підсумкова бесіда

Ознайомлення з прислів’ями та приказками про сім’ю

Мета: ознайомлювати дітей з фольклором; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, мислення

Зміст роботи: діти разом з батьками зображують найцікавіші прислів’я у різний спосіб

Художньо-креативна

Малювання на тему «Портрет сім’ї»

Мета: ознайомити дітей із портретним живописом; вчити зображати обличчя людини (чоловіче, жіноче, дитяче) та малювати портрет сім’ї; удосконалювати вміння передавати образи у малюнку доступними засобами виразності, вчити бачити емоційний стан, передавати радість; закріплювати уявлення про круглі й овальні форми, удосконалювати вміння малювати кольоровими олівцями; розвивати зв’язне мовлення, уяву, дрібну моторику рук; виховувати уважне ставлення до своїх батьків

План-схема заняття:

 • пальчикова гімнастика «Сім’я»
 • бесіда «Що таке портрет»
 • «Малюємо портрет людини» — показ та пояснення вихователя
 • самостійна робота
 • вернісаж робіт
 • підсумок «Склади розповідь за портретом»

Ігрова

Дидактичні ігри: «Хто на кого схожий?», «Куди з ким піду?», «Як я допомагаю вдома»

Мета: сприяти розвитку зв’язного мовлення, творчої уяви; виховувати уважне ставлення
до своїх батьків, бажання допомагати їм

Рухливі ігри: «Курчата», «Чарівна паличка», «Допоможи дорослим» (гра-естафета)

Мета: розвивати рухливу активність, спритність; розвивати вміння домовлятися, діяти
у команді

Сюжетно-рольова гра «Дім»

Мета: розвивати здатність самостійно, без допомоги дорослого обіграти нескладний сюжет, використовувати предмети-замінники, вербальні та невербальні засоби спілкування
з однолітками; формувати адекватну самооцінку; виховувати у дітей доброзичливе ставлення до своїх однолітків

Трудова

Чергування в їдальні

Мета: продовжувати вчити дітей сервірувати столи до сніданку, обіду, вечері; виховувати бажання допомагати дорослим, виконувати доручення

Третій день

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕТАП

Пізнавальна

Проектне заняття на тему «Казкові сім’ї»

Мета: ознайомити дітей із традиціями і звичаями сімей через казки; розширювати знання дітей про їхні права та обов’язки; формувати уявлення про порушення прав та їх захист; розвивати зв’язне мовлення, увагу, логічне мислення, уяву; формувати правову свідомість дошкільників; виховувати почуття самоповаги і поваги до інших

План-схема заняття:

 • психогімнастика «Як котові соромно стало» (діти мімікою, рухами і жестами відтворюють дії казки)
 • полілог «Традиції та звичаї»
 • проблемна ситуація «Які права були порушені у казках»
 • фізкультхвилинка «Буратіно»
 • обговорення казки за картами Проппа
 • мовленнєва вправа «Оціни епізод з казки»
 • малювання схеми підсумка заняття

Площинне моделювання — складання з мозаїки сюжетів на сімейну тематику

Мета: розвивати творчу уяву дітей; виховувати почуття любові до рідних

Ігрова

Дидактичні ігри: «Пригадай казку», «Скажи пестливі слова», «Потяг турботи»

Мета: закріплювати знання про те, що кожен має право на ім’я; формувати у дітей поняття про турботу й повагу, їх прояви та значення в житті людини; формувати уявлення
про можливі причини й наслідки негативного ставлення до людей; виховувати почуття турботи та уважного ставлення до людей

Рухливі ігри: «У оленя будинок великий», «Хто довше простоїть на одній нозі?»

Мета: розвивати координацію рухів, рухливу активність, спритність; виховувати дружні взаємини з однолітками

Сюжетно-рольова гра: «Ми йдемо до зоопарку»

Мета: розвивати вміння набутий реальний життєвий досвід застосовувати у грі; розвивати творчі здібності, вміння реалізовувати власні задуми в практичній діяльності; розвивати вміння узгоджувати свої дії з діями інших

Трудова

Колективна праця «У нашій групі буде чисто, як удома»

Мета: привчати дітей підтримувати порядок у групі та вдома; виховувати охайність,
уміння доводити розпочату справу до кінця

Четвертий день

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕТАП

Мовленнєва

Проектне заняття на тему «Бабусині казки» (спільно з батьками)

Мета: поглиблювати знання дітей із правового виховання; ознайомлювати з традиціями, культурою та побутом українського народу через досвід та розповіді батьків; розвивати зв’язне мовлення, мислення, пам’ять, уяву; формувати уявлення про своїх пращурів; виховувати уважне ставлення до людей похилого віку

План-схема заняття:

 • психогімнастика «Лелека»
 • полілог (спільно з батьками)
 • бесіда «Якими українці були раніше»
 • лінгвістична гра «Словничок»
 • фізкультхвилинка «Моя Батьківщина»
 • традиції українського народу
 • перегляд презентації, створеної спільно з батьками
 • вправа «Прикрась рушничок»
 • побажання дорослим

Творче розповідання за темою «Коли я буду мамою (татом)»; гра-емпатія «Я — мама (тато)»

Мета: розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, уміння відчути себе на місці дорослого; виховувати уважне ставлення до дорослих

Ігрова

Дидактичні ігри: «Виклади візерунок для бабусиної хусточки», «Моя квартира», «Комплімент»

Мета: розвивати вміння прикрашати хустинку, диференціювати інтер’єр міської та сільської осель; виховувати дбайливе ставлення до себе й до людей із близького оточення

Рухливі ігри: «Дружні пари», «Карусель», «Лисиця в курнику»

Мета: розвивати вміння спільно діяти в парі; рухливу активність, спритність; виховувати уміння домовлятися

Сюжетно-рольова гра «Лікарня»

Мета: розвивати здатність створювати ігрову ситуацію, обирати зручне місце для гри, використовувати для гри специфічні іграшки за призначенням; закріплювати право
на медичну допомогу; виховувати бажання піклуватися про інших

Трудова

Чергування в куточку природи

Мета: розвивати вміння доглядати за кімнатними рослинами, ознайомлювати дітей
з їх обов’язками — підтримувати порядок і чистоту у власній оселі

П’ятий день

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕТАП

Конструкційна

Проектне заняття на тему «Мій дім»

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей із правом на гідне життя; вчити будувати
з дерев’яного конструктора житловий будинок; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, конструкційні здібності; виховувати дружелюбність та доброзичливість

План-схема заняття:

 • психогімнастика «Будівельники»
 • продовжувати ознайомлювати дітей із правом на гідне життя
 • розповідь вихователя «Житловий будинок»
 • побудова житлового будинку з конструкційного матеріалу
 • самостійна робота
 • оцінювання дітьми будівель одне одного

Будівельні ігри: «Меблі для дому», «Будинок для ляльок», «Дитячий садок для ляльок»

Мета: розвивати конструкційні здібності, творчу уяву, зв’язне мовлення, уміння домовлятися; закріплювати право на гідне життя; закріплювати вміння дітей розрізняти та правильно використовувати деталі будівельного матеріалу; удосконалювати вміння використовувати споруди в іграх, формувати творче ставлення до будівельної діяльності, розвивати художній смак, відчуття симетрії та пропорцій деталей споруд, вміння поєднувати кольори; заохочувати дітей у процесі будівництва об’єднуватися для спільної гри

Ігрова

Дидактичні ігри: «Назви ласкаво», «Знайди відмінності», «Оціни вчинок»

Мета: розвивати лінгвістичні здібності; виховувати вміння вислуховувати
одне одного

Рухливі ігри: «Хитра лисиця», «Сонечко–дощик», «Гарячий м’ячик»

Мета: розвивати рухливу активність, спритність; виховувати потребу у веденні здорового способу життя

Сюжетно-рольова гра «Свято в сім’ї»

Мета: розвивати вміння відтворювати у грі людей різного віку; вести діалог;
виховувати потребу у веденні здорового способу життя, культуру поведінки

Трудова

Мета: вчити дітей помічати і самостійно виправляти недоліки у своєму зовнішньому вигляді, тактовно вказувати товаришам на неохайність; виховувати взаємодопомогу

Шостий день

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕТАП

Пізнавальна

Проектне заняття на тему «Домашні тварини»

Мета: ознайомлювати дітей з їхніми обов’язками; розширювати уявлення про домашніх тварин та способи догляду за ними; розвивати зв’язне мовлення, увагу, логічне мислення, уяву, вміння розв’язувати проблемні питання; формувати добре ставлення до домашніх тварин; виховувати бажання допомагати дорослим

План-схема заняття:

 • гра-емпатія «Я — кошеня»
 • полілог «Домашні тварини та способи догляду за ними»
 • проблемна ситуація «Якби не було…»
 • фізкультхвилинка під музику «Допоможи дорослим»
 • лінгвістична вправа «Склади розповідь про улюблену тварину»
 • підсумок за схемою

Мовленнєва

Складання розповідей про домашніх улюбленців

Мета: розвивати лінгвістичні здібності, творчу уяву, мислення; виховувати бажання піклуватися про інших

Художньо-креативна

Малювання на тему «Наш акваріум»

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей з мешканцями куточка природи; формувати уявлення про акваріумних рибок; вчити зображувати акваріумну рибку за допомогою своєї руки; розвивати зв’язне мовлення, дрібну моторику рук, творчу уяву, увагу; виховувати бажання піклуватися про інших

План-схема заняття:

 • пальчикова гімнастика «Весела тварина»
 • спостереження за акваріумом
 • проблемна ситуація «Як можна зобразити рибок без пензлика?»
 • самостійна робота над малюнком
 • вигадування імені для своєї акваріумної рибки
 • вернісаж творчих робіт

Ігрова

Дидактичні ігри: «Чиї дітки?», «Мій дім», «Хто у хаті живе?»

Мета: розвивати пізнавальні здібності, логічне мислення, увагу, виховувати у дітей доброзичливе ставлення одне до одного

Рухливі ігри: «Хусточка», «Хто швидше?», «Раз, два, три — руки ноги від землі»

Мета: розвивати бажання грати разом у рухливі ігри; розвивати рухливу активність, спритність; виховувати вміння домовлятися за допомогою лічилки

Сюжетно-рольова гра «Вечір у сім’ї»

Мета: розвивати вміння виконувати обрану роль, добирати іграшки та атрибути
відповідно до ролі, уміння спиратися у грі на особистий досвід; виховувати почуття
гордості за свою сім’ю

Трудова

Чергування по заняттю

Мета: привчати дітей допомагати дорослим; закріплювати вміння орієнтуватися
у просторі; виховувати бажання діяти разом з дорослим

Сьомий день

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕТАП

Мовленнєва

Проектне заняття на тему «Йдемо в гості. Свята. Сімейні традиції»

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей із правом на відпочинок, обов’язком дотримуватися традицій свого народу; розвивати зв’язне, діалогічне мовлення; увагу, уяву; уміння складати концептуальну карту; формувати уявлення про сімейні традиції; виховувати шанобливе ставлення до людей

План-схема заняття:

 • психогімнастика під музику «Квіти доброти» — діти збирають квіти і дарують їх одне одному, промовляючи добрі, лагідні слова
 • складання концептуальної карти на тему «Гості»
 • малювання подарунка для друга, мами, бабусі
 • фізкультхвилинка «Йдемо в гості»
 • інтерв’ю «Що ми робимо у гостях?»
 • підсумок за складеною картою

Театральна

Ігри-драматизації за творами «Ріпка», «Теремок», «Гуси-лебеді»

Мета: розвивати вміння драматизувати відомі казкові сюжети, використовувати вербальні та невербальні засоби спілкування з однолітками; розвивати вміння відображати емоційний стан свого персонажа за допомогою міміки та жестів; виховувати артистичність; залучити батьків до драматизації

Ігрова

Дидактичні ігри: «Буває — не буває», «Знайди пару», «Борщ або компот?»

Мета: сприяти розвитку зв’язного мовлення, пам’яті, уваги, мислення; виховувати вміння вислуховувати одне одного

Рухливі ігри: «Кидай влучніше», «Футбол»

Мета: розвивати рухливу активність, уміння діяти за правилами гри; виховувати доброзичливість, сприяти налагодженню дружніх взаємин з однолітками

Сюжетно-рольова гра «День народження»

Мета: розвивати вміння формулювати мету та вербалізувати свій задум, пропонувати сюжет, стежити за його розгортанням; керуватися в ігрових діях моральними правилами, узгоджувати свої дії з діями однолітків, поводитися культурно, брати до уваги пропозиції дорослого

Трудова

Виконання доручень щодо догляду за квітами на клумбі

Мета: привчати дітей піклуватися про багаторічні рослини, що ростуть на клумбі; виховувати бажання працювати в колективі

Восьмий день

РЕПРОДУКТИВНИЙ ЕТАП

Пізнавальна

Проектне заняття на тему «Безпека»

Мета: розширювати знання дітей про безпечну поведінку в будинку, на вулиці та інших громадських місцях; виробити разом з дітьми правила безпечної поведінки; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, пам’ять, увагу, логічне мислення; виховувати здатність прислухатися до думки одне одного

План-схема заняття:

 • психогімнастика «Павутинка»
 • ігри «Запитання–відповідь», «Як ти вчинив би і чому?»
 • «Правила на все життя» — скласти разом з дітьми правила безпечної поведінки у різному оточенні, намалювати їх схематично разом з вихователем
 • фізкультхвилинка «Так чи ні»
 • оцінювання різних учинків та аргументування власних думок
 • підсумок за схемою

Мовленнєва

Творче розповідання дітей на тему «Ким працюють мої батьки»

Мета: розвивати мовленнєві здібності, творчу уяву; поглиблювати знання дітей про професії дорослих; запропонувати за допомогою малюнка відобразити певну професію дорослого; визначити, чим цікава та корисна та чи та професія; виховувати інтерес до професій дорослих

Ігрова

Дидактичні ігри: «Професії», «Один–багато», «Знайди помилку»

Мета: закріплювати знання про професії дорослих; розвивати вміння пояснювати, чому
та чи та професія важлива для людства; розвивати зв’язне мовлення, увагу, мислення,
творчу уяву; виховувати шанобливе ставлення до праці дорослих

Рухливі ігри: «У лісі», «Баскетбол», «Карусель»

Мета: розвивати влучність, окомір, рухливу активність, спритність; виховувати вміння діяти за сигналом, бажання діяти разом

Сюжетно-рольова гра «Свято в сім’ї»

Мета: розвивати потребу грати з однолітками, здатність створювати ігрову ситуацію; виховувати вміння узгоджувати свої дії з діями однолітків, поводитися культурно

Трудова

Ручна праця «Лікарня для книжок»

Мета: продовжувати ознайомлювати з дитячою книжкою; вчити розглядати малюнки
на обкладинці й за ними здогадуватись, про кого/що буде розповідь; запропонувати дітям відремонтувати книжки; розвивати дрібну моторику рук; виховувати дбайливе ставлення
до книжок

Дев’ятий день

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

Пізнавальна

Проектне заняття на тему «Складання казок про права дітей»

Мета: закріплювати знання дітей про їх права та обов’язки; вчити застосовувати права
в житті; продовжувати вчити дітей розмірковувати, зіставляти, робити висновки; спонукати до створення казки за допомогою карт Проппа; розвивати зв’язне мовлення, увагу, творчі здібності, уміння вести діалог; сприяти соціально-моральному розвитку; виховувати почуття самоповаги та поваги до інших людей

План-схема заняття:

 • психогімнастика «Сім’я»
 • проблемна ситуація «Як скласти казку»
 • фізкультхвилинка «Чарівники»
 • складання казки про права дітей за допомогою карт Проппа
 • вправа «Намалюй епізод з казки»
 • малюємо схему заняття

Читання віршів та обговорення прислів’їв, приказок про сім’ю

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей з фольклором та художньою літературою; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, мислення

Зміст роботи: запропонувати дітям з допомогою батьків зобразити у різний спосіб найцікавіші прислів’я, вірші

Ігрова

Дидактичні ігри: «Ким бути?», «Скажи навпаки», «Що переплутав художник?»

Мета: розвивати зв’язне мовлення, увагу, пам’ять; розширювати уявлення про професії дорослих; виховувати у дітей позитивне ставлення до різних професій

Рухливі ігри: «Хитра лисиця», «Дружні пари», «Кидай влучніше»

Мета: сприяти розвитку влучності, рухової активності, спритності

Сюжетно-рольова гра «Магазин»

Мета: удосконалювати умовно-предметний рівень ігрових умінь дошкільників — учити розгортати та позначати предметні дії під час гри; здійснювати рольову позицію та позначати її для тих, хто грає поруч; привчати дітей діяти узгоджено, уникати конфліктів, самостійно знаходити вихід зі складних ситуацій

Трудова

Чергування в їдальні

Мета: удосконалювати вміння сервірувати столи, закріплювати орієнтування в просторі; виховувати працьовитість

Десятий день

ТВОРЧИЙ ЕТАП

Мовленнєва

Складання творчих розповідей на тему «Моя сім’я»

Мета: виховувати почуття любові до рідних; дбайливе ставлення до себе і до людей
з оточення

Зміст роботи: діти спільно з батьками складають розповідь про свою родину; за бажанням відображають розповідь на малюнку

Художньо-креативна

Проектне заняття на тему «Виготовлення рамки для сімейної фотографії»
(у техніці «аплікація»)

Мета: закріплювати знання прав та обов’язків дітей; вчити виготовляти рамку для сімейної фотографії з кольорового паперу і декорувати її за допомогою різних матеріалів; розвивати зв’язне мовлення, дрібну моторику рук, творчу уяву; продовжувати формувати уявлення
про портрет; виховувати шанобливе ставлення до своїх батьків

План-схема заняття:

 • пальчикова гімнастика «Сім’я»
 • бесіда «Права та обов’язки»
 • виготовлення рамки для сімейної фотографії з використанням різних матеріалів у техніці «аплікація»
 • самостійна робота
 • вернісаж творчих робіт
 • підсумкова бесіда

Ігрова

Дидактичні ігри: «Класифікація», «Дзеркало», «Чарівний мішечок»

Мета: розвивати вміння класифікувати предмети за певною ознакою; учити використовувати в процесі ігрової діяльності набуті знання; активізувати зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас; у процесі ігрового спілкування з дорослими та ровесниками виховувати
у дітей комунікативні вміння (вміння вислухати пояснення, прохання, поступитись чергою
в діях тощо)

Рухливі ігри: «Курчата», «Допоможи дорослим» (гра-естафета), «Баскетбол»

Мета: розвивати рухову активність; виховувати бажання вести здоровий спосіб життя, займатися спортом

Сюжетно-рольова гра «Доньки-матері»

Мета: спонукати учасників гри до рольового спілкування; сприяти оволодінню дітьми способами спільного створення сюжету гри; формувати вміння висловлювати свої
задуми, позитивно відгукуватись на пропозиції однолітків, розуміти одне одного; підтримувати дитяче фантазування; виховувати у дітей доброзичливе ставлення
до своїх однолітків

Трудова

Чергування у куточку природи

Мета: розвивати вміння доглядати за мешканцями куточка природи; виховувати працьовитість

Діяльність батьків

Форма роботи

Зміст діяльності

Консультація

Консультація на тему «Права дитини»

Мета: ознайомити батьків із законодавчим забезпеченням дитинства

Практикум із творчим завданням

Практикум для батьків «Щоб від казок була користь»

Мета: ознайомити батьків із правилами читання казок та «казковою безпекою»; запропонувати скласти розповідь про свою родину

Творче завдання

Творче завдання «Ім’я дитини»

Мета: спонукати батьків до пошуку інформації про ім’я своєї дитини та створення презентації імені — до кожної літери імені дібрати рису, яка відповідає характеру дитини; залучити дітей до спільного виготовлення казкових персонажів із повітряних кульок

Батьківські збори

Батьківські збори у формі ток-шоу «Чи можна обійтися без покарань?»

Мета: спільно з батьками поповнити папку з правового виховання цікавими іграми, казками, ілюстраціями на задану тему; розробити стенд-газету «Правова абетка»

Творче завдання

Творче завдання «Моя родина»

Мета: залучити батьків до створення спільно з дітьми зображення своєї родини, використовуючи різні техніки образотворчого мистецтва

Творче завдання

Творче завдання «Мій домашній улюбленець»

Мета: залучити батьків до складання розповіді про домашніх улюбленців спільно з дітьми
та оформлення її у вигляді міні-книжки

Творче завдання «Герб сім’ї»

Мета: створити спільними зусиллями дітей та батьків герб сім’ї, використовуючи різні
засоби образотворчого мистецтва; залучати батьків (по черзі) оформлювати в куточку
для батьків інформаційний стенд-афішу з інформацією про цікаві громадські заходи, репертуар театрів, цирку, планетарію, кінотеатрів тощо

Полілог

Полілог на тему «Потреба у здоровому способі життя, культурі поведінки»

Мета: залучити батьків до обміну родинним досвідом щодо засобів та методів турботи
про здоров’я дітей

Спільний відпочинок

День відпочинку на природі

Мета: організувати колективний відпочинок сімей із дітьми на природі у вихідний день, сприяти згуртуванню батьківського колективу

Конференція

Батьківська конференція «Права дитини. Як запобігти насильству в родині»

Мета: розвивати правову грамотність батьків

Презентація результатів проекту

Вільна форма презентації

Мета: розвивати комунікативні здібності дітей та батьків; закріплювати знання прав
та обов’язків дитини; виховувати почуття гордості за свою сім’ю; почуття любові до рідних; потребу у веденні здорового способу життя, культуру поведінки

Перш ніж дитина осмислить усю глибину тієї істини, що вона — громадянин своєї країни і це покладає на неї великі обов’язки, вона має навчитися платити добром за добро, творити своїми силами щастя й радість іншим людям.

Василь Сухомлинський

Правове виховання в днз конспекти занять

[1] Автором технології психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною (П3) є доктор психологічних наук Тамара Піроженко. — Прим. ред.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді