Тарифікація: перевірте, чи правильно проводите та заповнюєте документи

Автор

ЛУБИНЕЦЬ Катерина

консультант департаменту фінансування державних та загальнодержавних видатків Міністерства освіти і науки України
Від тарифікації залежить, яку зарплату отримає кожен працівник, адже під час неї визначають обсяг педнавантаження працівників, розмір їхніх посадових окладів, встановлюють підвищення, надбавки, доплати тощо. У статті — поради, як проводити тарифікацію та як правильно заповнити тарифікаційний список.

Автономізація фінансів ЗДО: розв’язуємо робочі ситуації

Тарифікаційна комісія

Щоб провести тарифікацію педпрацівників, створіть наказом тарифікаційну комісію. Що має зробити комісія? Вона:

 • вивчає інформацію про особовий склад педпрацівників (стаж роботи, рівень освіти, кваліфікаційна категорія тощо);
 • розподіляє тижневе навантаження, виходячи з кількості груп, контингенту дітей, інших чинників;
 • установлює підвищення, доплати, надбавки.

Результати тарифікації комісія оформляє у вигляді тарифікаційного списку. Його форма затверджена в додатку 1 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102.

На підставі тарифікаційного списку визначають потребу у коштах для виплати заробітної плати педпрацівникам на рік.

Тарифікаційний список

До середини серпня директор закладу має остаточну інформацію про кількість груп і дітей, які відвідуватимуть заклад освіти у новому навчальному році, та про кількість працівників, які працюватимуть у закладі освіти. Тому у серпні й заповнюють тарифікаційний список педпрацівників.

До 5 вересня директор ЗДО подає тарифікаційний список до органу управління освітою.

Розглянемо, як заповнювати кожну графу тарифікаційного списку.

1. Графи 1 і 2

У графі 1 «Номер за порядком» нумеруйте показники за зростанням.

У Графі 2 «Прізвище, ім’я та по батькові» зазначте дані повністю відповідно до запису в паспорті працівника.

2. Графа 3

У графі 3 «Посада» зазначтеазначте назву посади працівника відповідно до запису в трудовій книжці.

Записи про найменування роботи, професії або посади оформляють відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій (п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту від 29.07. 1993 № 58).

Назви посад, зазначені у штатних розписах закладів освіти, мають відповідати професійним назвам робіт, зазначеним у Класифікаторі професій. Наприклад: «вихователь дошкільного закладу освіти», «вихователь-методист», «інструктор з фізкультури», «керівник музичний», «практичний психолог».

3. Графа 4

У графі 4 «Освіта» зазначте освіту педпрацівника.

Рівні освіти зазначають відповідно до:

 • статті 10 Закону України «Про освіту»;
 • статті 5 Закону України «Про вищу освіту».

4. Графа 5

У графі 5 «Тарифний розряд» зазначте тарифні розряди працівників. Схеми тарифних розрядів педпрацівників закладів дошкільної освіти наведено у додатку 9 до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

Як оформити переведення працівника на іншу посаду

5. Графа 6

У графі 6 «Які групи веде» зазначте:

 • назву групи;
 • тип групи;
 • режим роботи.

6. Графа 7

У графі 7 «Ставка на місяць» зазначте посадові оклади працівників. Посадові оклади (тарифні ставки) розраховуйте, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 2102 грн.

Визначте посадові оклади і тарифні ставки за допомогою калькулятора на ezavdnz.Експертус.com.ua

У формі тарифікаційного списку, наведеної в Інструкції № 102, відсутня графа, де б зазначалися суми підвищень посадового окладу (ставки заробітної плати). Тому внесіть до тарифікаційного списку додаткову графу про суму підвищення посадового окладу (ставки заробітної плати) педпрацівників.

Ставки зарплати вихователів, керівників музичних, інструкторів з фізкультури встановлені за кожних 20 дітей віком понад три роки, 15 дітей віком від одного до трьох років та 10 дітей віком до одного року (прим. 5 п. 11 Інструкції № 102).

Як розрахувати посадовий оклад (ставку заробітної плати) на місяць вихователю
Вихователю закладу дошкільної освіти за результатами атестації встановлено 11 тарифний розряд. Оскільки посадовий оклад (ставка заробітної плати) працівника 1 тарифного розряду становить 2102 грн, а тарифний коефіцієнт 11 тарифного розряду — 1,97, то відповідно:
2102 грн × 1,97 = 4140,94 грн, після заокруглення 4141 грн.
Отже, у графі «Ставка на місяць» необхідно зробити запис — 4141 грн.

7. Графи 8 і 9

У графі 8 «Кількість годин та тиждень» зазначте установлений обсяг годин на тиждень педагогічного працівника.

У графі 9 «Кількість дітей в установі, за яку проведена тарифікація» зазначте кількість дітей, які відвідують заклад.

8. Графа 10

Щоб правильно заповнити графу 10 «Заробітна плата на місяць», визначте педнавантаження педпрацівника та обчисліть розмір його заробітної плати на місяць.

Місячний розмір заробітної плати педпрацівників обчислюють відповідно до пункту 68 Інструкції № 102. Його визначають так:

 • новоутворений посадовий оклад (з урахуванням підвищень) множать на обсяг фактичного тижневого навантаження педпрацівника;
 • отриманий добуток ділять на встановлену норму годин для зазначеної категорії працівників.

Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педпрацівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Визначаючи розмір заробітної плати на місяць, врахуйте підвищення, встановлені для педпрацівників ЗДО:

 • на 10% посадових окладів (постанова КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 № 22);
 • за роботу з дітьми у групах компенсуючого типу;
 • за педагогічні звання (постанова КМУ «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 20.04.2007 № 643).

Як розрахувати розмір заробітної плати на місяць вихователю
Вихователь, який працює з дітьми у ЗДО у групі спеціального типу, має фактичне навантаження 30 годин. Розмір його посадового окладу (ставки заробітної плати) встановлено за 14 т. р. Встановлена норма годин для вихователя групи компенсуючого типу — 25 годин на тиждень.
Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) вихователя групи компенсуючого типу становить: 2102 грн × 2,42 = 5086, 84 грн (5087 грн).
Вихователь працює з дітьми, які мають вади фізичного розвитку. Тому посадовий оклад (ставку заробітної плати) йому підвищують на 20% (пп. «в» п. 28 Інструкції № 102):
5087 грн (5087 грн × 20% ÷ 100) = 6104,40 грн.
Відповідно до новоутвореного посадового окладу (ставки заробітної плати), а також враховуючи встановлену норму годин на ставку зарплати та встановлене фактичне тижневе навантаження, розмір зарплати становить:
(6104,40 грн × 30 год) ÷ 25 год = 7325,28 грн.
У графі «Заробітна плата на місяць» зазначають: 7325,28 грн.

9. Графа 11

Заповнюючи графу 11 «Всього заробітна плата на місяць», врахуйте суми надбавок, передбачених для педпрацівників, зокрема надбавки за:

 • вислугу років;
 • престижність праці.

Окремої графи для надбавок у тарифікаційному списку не відведено. Тому додатково введіть графу «Інші доплати й надбавки». У графі вкажіть суми надбавок і доплат, зокрема надбавок за вислугу років і престижність праці.

Як розрахувати розмір зарплати на місяць вихователю-методисту
Вихователь-методист має фактичне навантаження 36 годин на тиждень. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) вихователю-методисту встановлено за 12 т. р. Стаж педроботи — 12 років. За результатами атестації має педагогічне звання «старший вихователь» і кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

За матеріалами статті «Практика управління дошкільним закладом»зміст

Сертифікація в системі базової освіти