Що таке тарифікаційний список педагогів

Визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі є тарифікаційний список педагогів, який визначає обсяг педагогічного навантаження, встановлює доплати та надбавки і розраховує фонд оплати праці на місяць. Саме на його підставі визначається потреба в коштах для виплати зарплати педагогічним працівникам на рік. Як його скласти, щоб все врахувати, читайте далі.

Аудит трудових книжок перед скануванням: що перевірити

Щороку до 5 вересня у навчальному закладі повинна бути наявна готова тарифікація педагогічних працівників, якій передує кропітка робота.

Тарифікація: перевірте, чи правильно проводите та заповнюєте документи

Хто складає тарифікаційний список і з чого почати

Тарифікаційний список педагогічних працівників складає тарифікаційна комісія навчального закладу. Перше, що має зробити керівник навчального закладу, - це видати наказ про створення тарифікаційної комісії, у якому відобразити:

- її склад (крім самого керівника, що є її очільником, повинні ввійти: заступники директора з навчально-виховної роботи (якщо це школа) або авторитетні вихователі (якщо це ДНЗ), бухгалтер (за наявності), представники профспілки);

 • функції тарифікаційної комісії, що полягають у:
а) розподілі годин педагогічного навантаження між учителями, вихователями, керівниками гуртків відповідно до навчального плану закладу з урахуванням поділу на класи, групи, індивідуального навчання, тощо;
б) установленні посадових окладів, ставок заробітної плати педагогічним працівникам закладу відповідно до їх освіти та кваліфікаційної категорії з урахуванням підвищень, а також доплат і надбавок згідно з діючими умовами оплати праці,
в) складанні тарифікаційного списку вчителів чи вихователів та інших працівників закладу освіти;

- терміни подання тарифікаційного списку до центрального регіонального управління освіти і науки.

Контроль за виконанням наказу здійснює керівник навчального закладу.

Інформаційна база тарифікаційної комісії

Робота тарифікаційної комісії спирається на ряд документів, серед яких мають бути:

 • протокол профспілкового комітету про погодження розподілу годин педагогічного навантаження;
 • протокол спільного засідання педагогічної ради і ради про розподіл годин варіативної складової;
 • накази про: призначення класних керівників, встановлення доплати за перевірку зошитів, встановлення доплати за завідування навчальними кабінетами, про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів тощо9 для ЗОШ); для ЗДО - накази про розподіл тижневого навантаження вихователів, виходячи з кількості груп, контингенту дітей, інших чинників, про встановлення доплат та надбавок;
 • заяви: вчителів початкових класів про передачу годин фахівцям; вчителів та вихователів про згоду працювати на неповне тижневе навантаження, тощо;
 • робочий навчальний план, розроблений на підставі Типових навчальних планів, затверджених відповідними наказами МОН;
 • особові справи педагогічних працівників (для визначення освіти, педагогічного стажу та кваліфікаційної категорії педпрацівників).

Алгоритм діяльності тарифікаційної комісії

Для складання тарифікаційного списку педагогічних працівників членам комісії необхідно:

 1. Ознайомитись з нормативними документами, що регулюють питання тарифікації.
 2. Вивчити особовий склад педагогічного колективу на предмет стажу роботи за спеціальністю, освіти, кваліфікаційної категорії, наявності почесних та педагогічних звань, наукових ступенів тощо, які мають бути підтверджені відповідними документами.
 3. Провести розподіл тижневого педагогічного навантаження, врахувавши всі надбавки, доплати, підвищення відповідно до законодавчої бази, а також у повній відповідності з кількістю педагогічних працівників, мережею класів, груп і гуртків на основі навчального плану закладу. Обсяг цього навантаження педпрацівникам визначається один раз на рік або окремо на півріччя. Установлена тарифікацією місячна заробітна плата педагогічних працівників протягом року може змінитися за умов:
- зміни розміру мінімальної заробітної плати — з дня прийняття урядом відповідного рішення (п.п. «а» п. 5 Інструкції № 102);
- здобуття освіти або відновлені документів про освіту — з дня подання відповідного документа (п.п. «б» п. 5 Інструкції № 102);
- отримання кваліфікаційної категорії за підсумками атестації — з дня прийняття рішення атестаційною комісією (п.п. «в» п. 5 Інструкції № 102);
- присвоєння педагогічних звань, які дають право на встановлення підвищення тарифних ставок, посадових окладів — з дня присвоєння (п.п. «г» п. 5 Інструкції № 102);
- одержання вченого ступеня кандидата наук — з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після прийняття рішення ВАК України про видачу диплома кандидата наук (п.п. «д» п. 5 Інструкції № 102);
- одержання наукового ступеня доктора наук — з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після затвердження ВАК України (п.п. «е» п. 5 Інструкції № 102);
- присвоєння почесних звань України, які дають право на встановлення відповідних надбавок, — з дня присвоєння (п.п. «г» п. 5 Інструкції № 102);
- збільшення стажу педагогічної роботи для встановлення надбавки за вислугу років — з місяця, що настає за тим, у якому виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного обчислення стажу, знаходяться у цьому навчальному закладі, або з дня подання відповідних документів (п. 7 Порядку № 78).
 1. Оформити результати тарифікації у вигляді тарифікаційного списку педагогічних працівників, керуючись вимогами законодавства України.

Нормативно-правова база тарифікації педагогічних працівників

1.КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

2. Закон № 651 — Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV.

3. Постанова № 373 — постанова КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373.

4. Інструкція № 102 — Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

5. Наказ № 557 — Наказ Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

6. Порядок № 78 — Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою КМУ от 31.01.2001 р. № 78.

7. Постанова КМУ «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 20.04.2007 р. № 643.

8. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12. 2002 р. № 732.

9. Постанова КМУ «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників» від 05.10.2009 р. № 1130.

Що потрібно памятати при складанні тарифікаційного списку

 1. Тарифікаційні списки педагогічних працівників складаються за встановленою формою, яка наведена у додатках Інструкції № 102.
 2. У тарифікаційний список включаються усі педагогічні працівники навчального закладу, з якими оформлені трудові відносини, у тому числі:
 • керівники навчального закладу та їх заступники;
 • сумісники;
 • особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років;
 • інші працівники (лаборанти, методисти, педагоги-організатори, бібліотекарі вихователі ДНЗ, музкерівник, інструктор з фізичної культури, що здійснюють викладацьку діяльність, тощо),
 • особи, які виконують роботу в навчальному закладі на умовах погодинної оплати праці.

Крім того, до тарифікаційного списку необхідно вносити вакантні посади, які включаються з установленням середніх окладів, визначених за Єдиною тарифною сіткою для відповідних категорій працівників.

 1. Записи посад проводяться відповідно до записів у трудовій книзі і штатного розпису закладу освіти, а найменування професій, роботи - згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327.
 2. Дані про тарифні розряди, доплати, підвищення і т. п. фіксуються лише за наявності підтверджуючих документів.
 3. Якщо один педагог викладає декілька дисциплін або суміщає дві посади, то обсяг навчального навантаження у тарифікаційному списку відображається в розрізі кожного предмета або посади.
 4. У графах 8 і 24 ставка (оклад) зазначається з урахуванням підвищень, але без доплат та надбавок. З 01.09.2005 р. Інструкція № 102 застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом № 557. Тож внесення даних у графи тарифікаційного списку відносно доплат, надбавок та підвищень повинно відповідати вимогам наказу № 557.
 5. Окрема колонка в тарифікаційному списку для встановлення надбавок за вислугу років та за престижність праці не передбачена. Проте розмір цих надбавок у загальній сумі складає не менше 20 % фонду оплати праці на місяць. Тому рекомендуємо розмір надбавки за престижність праці та за вислугу років зазначати у графі 25 тарифікаційного списку.

З результатами тарифікації педагоги мають бути ознайомлені до початку навчального року, а за погодження з профспілковим комітетом затверджені не пізніше 5 вересня. Якщо навчальний заклад має централізовану бухгалтерію, то тарифікаційний список за підписом керівника закладу та за узгодженням з профспілкою подається на затвердження центральному органу управління у ті самі терміни.

Остаточні результати тарифікації повідомляють працівникам після затвердження тарифікаційного списку.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді