Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до ЗДО

Про Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти поки що в проекті

Зміни у порядку перевірок з праці

Для прийому до закладів освіти важливим є перелік медичних документів та записів у них для прийому дитини до ЗДО.

Як виглядає затверджений Порядок та на що варто звернути увагу.

Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців

Порядок визначає механізми:

 • зарахування дітей до закладів освіти для здобуття дошкільної освіти (крім будинків дитини та закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу)
 • відрахування вихованців із закладів освіти
 • переведення з одного закладу освіти (групи) до іншого (іншої).

Основні терміни

 • вихованці — діти, які здобувають дошкільну освіту у закладі освіти
 • вікова група — група дітей (вихованців) у закладі освіти, яка комплектується за віковою ознакою відповідно до законодавства
 • вільні місця — місця у віковій групі, на які можуть бути зараховані діти в межах нормативу наповнюваності груп, визначеного законодавством
 • заклад освіти загального типу — заклад освіти, в якому забезпечується догляд, розвиток, виховання та навчання дітей відповідного віку
 • заклад освіти компенсуючого типу — заклад освіти, в якому здобувають дошкільну освіту діти, які мають певні порушення розвитку або потребують тривалого лікування та/або реабілітації відповідно до їх особистісних потреб

Заклади освіти оприлюднюють на офіційних веб-сайтах:

 • установчі документи (статут, положення)
 • інформацію про кількість груп у закладі освіти і наявних в кожній з них вільних місць
 • іншу інформацію відповідно до законодавства.

За повноту і достовірність інформації (документів), поданих до закладу освіти, відповідають батьки.

Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти

здійснює керівник ЗДО

протягом календарного року

на вільні місця

на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто

за визначеною формою

Заяви про зарахування дітей до закладів освіти на відповідній території можуть бути зареєстровані за допомогою системи електронної реєстрації (за наявності).

Документи для зарахування

До заяви про зарахування батьки додають такі документи, як:

 • копія свідоцтва про народження дитини
 • медична довідка з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад освіти та інформацією щодо проведення щеплень.

Зауважте!

Якщо щеплення відсутні — потрібен висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я (ЛКК) з інформацією щодо можливості зарахування дитини до закладу освіти

Діти з особливими освітніми потребами

Для зарахування дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивних груп додатково подають висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Діти з порушеннями, захворюваннями

До закладів освіти (груп) компенсуючого типу зараховують дітей із порушеннями, захворюваннями, визначеними пунктами 15-31 Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затв. наказом МОН та МОЗ від 27.03.2006 № 240/165 (далі — Порядок № 240/165).

Для зарахування до закладу освіти (групи) компенсуючого типу додатково подають для груп:

 • санаторного типу

⇒ довідка територіального закладу охорони здоров’я чи тубдиспансеру (для закладів освіти відповідного профілю)

 • спеціальних

⇒ висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

Протипоказання для прийому дітей до закладів (груп) дошкільної освіти компенсуючого типу зазначені у пункті 32 Порядку № 240/165.

Діти з інвалідністю

Для зарахування дитини з інвалідністю до заяви батьки додають копії:

медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого ЛКК

посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю
(за наявності)

Діти біженців

Якщо один із батьків або дитина мають:

 • довідку про звернення за захистом в Україні
 • посвідчення біженця
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, —

√ та не мають свідоцтва про народження дитини, дитина зараховується до закладу освіти без подання зазначеного документа.

Біженці, особи, які потребують додаткового захисту, надають копію посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, до якого внесена інформація про дітей.

Особи, які звернулись за захистом в Україні, надають копію довідки про звернення за захистом в Україні, до якої внесена інформація про дітей.

Першочерговість зарахування

Зарахування дітей до закладів освіти відбувається наприкінці оздоровчого періоду не пізніше 31 серпня у порядку надходження заяв батьків про зарахування дитини до закладу освіти (групи).

У першу чергу до закладів освіти зараховують дітей, які:

 1. проживають на території обслуговування закладу освіти (у разі закріплення)
 2. є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в цьому закладі освіти
 3. є дітьми працівників цього ж закладу освіти
 4. належать до категорій дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями
 5. мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та влаштовані до сімейних форм виховання
 6. діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та знаходяться на обліку в службах у справах дітей
 7. мали статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, але втратили його у зв’язку з усиновленням (у разі, якщо батьки дитини не зберігають таємницю усиновлення)
 8. мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до законодавства або міжнародних договорів та угод.

Зауважте!

При поданні заяви один із батьків має пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини до закладу освіти, зазначивши його реквізити у заяві

Якщо право на першочергове зарахування не підтверджене, дитину зараховують до закладу освіти на загальних підставах.

Після зарахування дітей за першочерговістю на вільні місця зараховують інших дітей, батьки яких подали заяви про зарахування у встановленому порядку

Формування груп

Групи формують щорічно наприкінці оздоровчого періоду не пізніше 31 серпня.

Розподіл вихованців між групами здійснюють, як правило, ознаками:

 • віковими (одновіковими, різновіковими)
 • сімейними (родинними) — зарахування в одну групу дітей, які перебувають між собою в родинних стосунках.

Переведення вихованців до іншого закладу освіти (групи)

Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу освіти здійснюють щорічно наприкінці оздоровчого періоду не пізніше 31 серпня.

Для переведення вихованця з одного закладу освіти до іншого один з батьків має письмово звернутися до обраного закладу освіти щодо можливості зарахування своєї дитини. Керівник того закладу освіти протягом 10 робочих днів з дати надходження звернення інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідної вікової групи із вказаним кінцевим строком подання заяви та необхідних документів.

Переведення вихованця із закладу освіти (групи) загального типу до закладу освіти (групи) компенсуючого типу або до інклюзивної групи відбувається:

 • за наявністю вільних місць
 • у разі виявлення порушень розвитку або погіршення стану здоров’я, що підтверджено відповідними висновками ЛКК чи ІРЦ.

Переведення дітей із закладу (групи) компенсуючого типу або дітей з особливими освітніми потребами інклюзивної групи до закладу освіти (групи) загального типу відбувається у випадку покращення стану здоров’я дитини за письмовою заявою батьків.

Відрахування вихованців із закладу освіти

За відрахування вихованця керівник закладу освіти зобов’язаний письмово повідомити про це одного з батьків мінімум за 10 к. дн. до відрахування, зазначивши підстави.

Із закладу освіти відраховують з таких причин:

 1. за заявою одного з батьків дитини
 2. досягнення вихованцем повних 7 років станом на 1 вересня (8 років у вихованців закладів освіти компенсуючого типу та дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних або спеціальних групах), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року
 3. зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти для здобуття початкової освіти, що передбачає його відрахування (за бажанням батьків) до 31 серпня поточного року
 4. переведення вихованця до іншого закладу освіти
 5. на підставі медичних протипоказань для подальшого перебування дитини у закладі освіти
 6. у разі невідвідування дитиною закладу освіти протягом двох місяців поспіль без поважних причин протягом навчального року.

Заборонено відраховувати вихованця із закладу освіти з підстав, не визначених Порядком.

Зауважте!

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у закладі освіти та на початок оздоровчого періоду зараховані до закладу загальної середньої освіти для здобуття початкової освіти, за бажанням батьків можуть продовжувати відвідувати ЗДО до кінця оздоровчого періоду

Сертифікація в системі базової освіти