Організація діяльності інклюзивних груп у ЗДО

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

Інклюзивна освіта в ДНЗ/ЗДО має невід’ємні складові, як-то:

 • функціональні інклюзивні групи
 • освітній процес, орієнтований на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами
 • відповідний кадровий склад.

Створення інклюзивних груп у ЗДО

Уряд затвердив Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. Документом визначаються організаційні засади діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування та форми власності. Виключення становлять заклади дошкільної освіти (яселі-садки) компенсуючого типу, будинки дитини, заклади дошкільної освіти (дитячі будинки) інтернатного типу.

Інклюзивні групи для виховання й навчання дітей з особливими освітніми потребами створює засновник (засновники) закладу дошкільної освіти:

 • в обов’язковому порядку
 • на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами.

Інклюзивні групи формують, як правило, станом на 1 вересня поточного року.

Якщо батьки звертаються в інший термін, рішення про відкриття таких груп приймає засновник ЗДО.

Зауважте!

Першочергове право на зарахування до ЗДО мають діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені:

 • порушеннями інтелектуального розвитку
 • сенсорними та фізичними порушеннями

Відповідні зміни внесено до Закону про дошкільну освіту у вересні

Документи для зарахування до інклюзивної групи

Зараховує дітей до інклюзивних груп директор ЗДО на підставі:

 • заяви батьків (осіб, які їх замінюють)
 • копії свідоцтва про народження дитини
 • медичної довідки лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, в якому спостерігається дитина, із зазначенням того, що вона здорова і може відвідувати ЗДО
 • «Карти профілактичних щеплень» (форма № 063/о).

Додатково необхідно надати висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

За наявності інвалідності необхідні копії:

 • медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
 • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності).

Комплектування інклюзивної групи

Інклюзивні групи комплектують:

 • з розрахунку не більш як троє дітей з ООП
 • за віковими ознаками:
  • одновіковими
  • різновіковими
 • з огляду на особливі освітні потреби дітей.

Освітній процес в інклюзивній групі ЗДО

Освітній процес в інклюзивних групах дітей з ООП провадять:

 • відповідно до Базового компонента дошкільної освіти
 • за окремими програмами, затвердженими МОН, та методиками з огляду на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей
 • ураховуючи рекомендації ІРЦ.

⇒ Перелік навчальної літератури для ЗДО на 2018/2019 навчальний рік

Презентація

«Дорожня карта інклюзивного освітнього простору ДНЗ», яку підготувала Наталія Захарова, канд. пед. н., доц. каф. соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету

Презентація «Дорожня карта інклюзивного освітнього простору ДНЗ»

Команда психолого-педагогічного супроводу дитини

Оптимальні умови освітнього процесу в інклюзивних групах забезпечує команда психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП.

Така команда діє відповідно до локального Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Таке положення ЗДО розроблює на підставі Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затв. наказом МОН України від 08.06.2018 № 609.

Завдання команди супроводу:

 • збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами
 • визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах ЗДО на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг
 • розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання задля коригування й визначення динаміки розвитку дитини
 • надання методичної підтримки педагогам ЗДО з організації інклюзивної освіти
 • створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище
 • проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, освіти та виховання
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи у ЗДО серед педагогічних працівників, батьків і дітей з метою:
  • запобігання дискримінації та порушенню прав дитини з ООП
  • формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

Індивідуальна програма розвитку дитини

У перші два тижні від початку освітнього процесу команда супроводу має скласти індивідуальну програму розвитку дитини з ООП, керуючись інформацією з:

 • висновку ІРЦ
 • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності)
 • результатів психолого-педагогічного вивчення дитини.

Примірний зразок ІПР — 2018

За виявлення труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми команда супроводу рекомендує батькам звернутися до ІРЦ для проведення повторної комплексної оцінки.

Положення про інклюзивно-ресурсний центр

Корекційно-розвиткові заняття

Корекційно-розвиткові заняття є частиною психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що надають за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей дитини.

Корекційно-розвиткові заняття проводять згідно з ІПР:

 • відповідні педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, ІРЦ та/або інших установ (закладів)
 • фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

Контроль за проведенням таких занять і станом виконання цілей та завдань, визначених в ІПР, здійснює вихователь-методист, а за його відсутності — директор ЗДО.

Рекомендовано 2–8 корекційно-розвиткових занять на тиждень — залежно від:

 • віку дитини
 • ступеня складності порушень
 • індивідуальних особливостей навчально- пізнавальної діяльності.

Години, визначені для проведення корекційно-розвиткових занять, не враховують під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дитину з особливими освітніми потребами у ЗДО.

Тривалість занять визначається з урахуванням віку дитини та виду діяльності за освітніми лініями.

Асистент вихователя інклюзивної групи

Асистент вихователя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу. Його посаду вводить з розрахунку 1 шт. од. на кожну інклюзивну групу.

Ключове завдання асистента вихователя — співпраця з вихователем інклюзивної групи для:

 • надання допомоги під час здійснення освітнього процесу
 • адаптації навчальних матеріалів з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП
 • забезпечення індивідуального супроводу дітей з ООП.

Основні функції асистента вихователя як учасника команди психолого-педагогічного супроводу такі:

 • спостереження за дитиною задля вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб
 • участь ув:
  • організації освітнього процесу дитини з ООП
  • розробці ІПР
  • підготовці індивідуального освітнього плану
 • адаптація освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до:
  • потенційних можливостей
  • індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП
 • оцінка спільно з вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР
 • підготовка інформації для учасників засідання команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

Інклюзивна група в ЗДО

Зауважте!

Такий перелік функцій визначено Примірним положенням про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затв. наказом МОН України від 08.06.2018 № 609

Повний перелік завдань та обов’язків асистента вихователя, його повноважень, відповідальності зазначають у його посадовій інструкції

Асистент дитини

ЗДО забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з ООП на підставі:

 • рекомендацій ІРЦ
 • письмової заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Асистент дитини проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства.

За Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, поданими в листі МОН «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» від 13.11.2018 № 1/9-691зміст

Центральна частина статичний блок 2