Оцінювання в НУШ навчальних досягнень першокласників

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу Нової української школи

Важливо зауважити, що цьогоріч МОН рекомендує приділити особливу увагу питанню оцінювання. Особливо це стосуэться підсумкового тематичного, семестрового та річного оцінювання.

Роз'яснення надані у методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки щодо викладання навчальних предметів у школах в 2020/21 навчальному році.

При виставленні тематичної оцінки мають враховуватись всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Минулого року МОН було розроблено алгоритм оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів 1 класів НУШ:

 • має формувальний характер

 • вербальне, здійснюване на суб’єкт-суб’єктних засадах

 • тісно пов’язане з самоконтролем і самооцінюванням учнів.

Чи підготували Ваш заклад до навчального року: ЧЕК-ЛІСТ

Формувальне оцінювання учнів 1 класу НУШ

Завдання формувального оцінювання

 • мотивувати і надихати дитину на навчальну діяльність, вияв власних здобутків

 • сприяти формуванню навичок застосування знань і умінь при виконанні практико орієнтованих завдань.

За формувального оцінювання вчитель покладається на спостереження за навчальним поступом кожного учня. Тому таке оцінювання:

 • розпочинається з перших днів навчання

 • триває постійно.

Формувальне оцінювання: змінюємо підходи для повсякчас позитивної оцінки

Мета формувального оцінювання:

 • усталення впевненості дитини у собі, у своїх можливостях

 • відзначення учнівського успіху

 • акцентування уваги на сильних сторонах, а не на помилках

 • діагностування досягнення на кожному етапі навчання

 • адаптування освітнього процесу до здібностей дитини

 • виявлення проблем і вчасне запобігання їх нашаруванню

 • стимулювання бажання вчитися та прагнути максимально можливих результатів

 • запобігання побоюванням помилитися.

Орієнтири формувального оцінювання:

Зауважте!

Особливості дитини можуть впливати на темп навчання, а це означає, що вона може досягати вказаних результатів раніше або пізніше від завершення зазначеного циклу/рівня

Вимоги до очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів використовують, аби:

 • постійно стежити за динамікою формування певних навчальних дій, зіставних з очікуваними результатами, та особистим розвитком учня

 • обговорювати навчальний поступ з учнями та їхніми батьками

 • здійснювати формувальне (поточне) та завершальне (підсумкове) оцінювання.

Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання у першому класі проводять:

 • наприкінці навчального року

 • щоб визначити освітні завдання для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого навчання

 • за формами й видами перевірок, які обирає вчитель самостійно з огляду на особливості учнів класу.

Самоконтроль і самооцінювання учня

Вироблення в учнів здатності самостійно оцінювати власний прогрес — невід’ємний складник оцінювальної діяльності.

Для організації самоконтролю застосовні листки самооцінювання, оформлені з огляду на вікові особливості дітей 6–7-річного віку.

У процесі ж оцінювання учнівських робіт учитель має орієнтувати дітей на успіх, підтримувати й надихати на саморозвиток та вдосконалення — так відбуватиметься:

 • формувальний зміст контролю й оцінювання особистісного розвитку учня

 • набуття навчального досвіду та компетентностей.

Алгоритм діяльності вчителя за формувального оцінювання

Портфоліо учня

Формувальне оцінювання можна забезпечити використанням портфоліо, завдання якого показати все, на що здібні учні. Твердження «Я знаю», «Я вмію»:

 • акцентують на навчальних досягненнях учнів

 • сприяють розвитку до самооцінювання, відповідальності за власне навчання.

Кожен учень має власний стиль і темп навчання, тому педагог має усвідомлювати, що оцінювання не має:

 • стати причиною заниженої самооцінки молодшого школяра

 • позначатися на навчальній мотивації й успішності.

Під час організації навчання та оцінювання в першому класі важливо створювати для учнів ситуацію успіху. Діти дуже чутливі до оцінювання їх дорослими.

Молодшим школярам притаманно сприймати оцінку за виконання якогось завдання як оцінювання себе, а тому негативну оцінку вони розуміють як вияв негативного ставлення до себе з боку вчителя

Враховуючи цю вікову особливість, а також важливу роль початкової школи як «стартового майданчика» для того, щоб задати індивідуальну траєкторію особистості не тільки у навчальній діяльності, а й в особистісному розвитку, вчителю слід використовувати формувальне оцінювання, яке на етапі першого класу має включати два обов’язкових компоненти:

 • доброзичливе ставлення до учня як до особистості

 • позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розвязання задачі (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).

⇒ Адаптивний вересень у першому класі НУШ

Свідоцтво досягнень

Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання учитель фіксує у свідоцтві досягнень.

Оцінювання відбувається за чотирирівневою системою:

 • «має значні успіхи»

 • «демонструє помітний прогрес»

 • «досягає результату з допомогою вчителя»

 • «ще потребує уваги і допомоги».

Свідоцтво досягнень

Учителі, які викладають навчальні предмети у початковій школі дають характеристику предметних компетентностей учня за чотирирівневою системою.

У 1-му класі оцінювання описове щодо:

 • рівня навчання

 • старанності та соціальної поведінки

 • навчальних предметів

 • освітнього процесу.

За Методичними рекомендаціями
щодо оцінювання навчальних досягнень
учнів перших класів у Новій українській школі
,
затв. наказом МОН України від 20.08.2018 № 924зміст

Сертифікація в системі базової освіти