Обов’язкові результати навчання учнів початкових класів

Які результати навчання та компетентності мають демонструвати учні початкових класів як здобувачі освіти за новим Державним стандартом початкової освіти

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначені, враховуючи:

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Які вимоги до обов’язкових результатів навчання

Вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти наведені в додатку 1 до Державного стандарту початкової освіти.

Окреслено очікувані результати навчання здобувачів освіти:

  • загальні
  • обов’язкові для учнів:

– 1–2-х класів

– 3–4-х класів.

За кожною освітньою галуззю впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, що є основою для подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти.

Щоб охопити суть вимог, огляньмо їх структуру.

Структура вимог до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти

І. Мовно-літературна освітня галузь

Українська мова та література, мови та літератури відповідних корінних народів та національних меншин

Іншомовна освіта

Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях

Сприйняття інформації, висловленої іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критичне оцінювання інформації

Сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду

Розуміння прочитаних іншомовних текстів різних видів для здобуття інформації або для задоволення, використання прочитаної інформації та її критичне оцінювання

Висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримання норм літературної мови

Надання інформації, висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову

Дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної мовної творчості, спостереження за мовними явищами, їх аналіз

II. Математична освітня галузь

Дослідження ситуації і виокремлення проблем, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів

Моделювання процесів і ситуацій, розроблення стратегій (планів) дій для розв’язання різноманітних задач

Критичне оцінювання даних, процесу та результату розв’язання навчальних і практичних задач

Застосування досвіду математичної діяльності для пізнання навколишнього світу

III. Природнича освітня галузь

Відкриття світу природи, набуття досвіду її дослідження, пошук відповідей на запитання, спостереження за навколишнім світом, експериментування та створення навчальних моделей, вияв допитливості та отримання радості від пізнання природи

Опрацювання та систематизація інформації природничого змісту, отриманої з доступних джерел, та представлення її у різних формах

Усвідомлення розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснення ролі природничих наук і техніки в житті людини, відповідальна поведінка у природі

Критичне оцінювання фактів, поєднання нового досвіду з набутим раніше і творче його використання для розв’язання проблем природничого характеру

IV. Технологічна освітня галузь

Втілення творчого задуму в готовий виріб

Турбота про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто оточує

Ефективне використання природних матеріалів, турбота про навколишній світ

Практичне і творче застосування традиційних та сучасних ремесел

V. Інформатична освітня галузь

Пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення та систематизація даних, критичне оцінювання інформації для розв’язання життєвих проблем

Створення інформаційних продуктів та програм для ефективного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них

Усвідомлене використання інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та/або споживач, самостійне опанування нових

Усвідомлення наслідків використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

VI. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

Турбота про особисте здоров’я і безпеку, реагування на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту власного і тих, хто оточує

Визначення альтернатив, прогнозування наслідків, ухвалення рішень з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб

Аргументований вибір на користь здорового способу життя, аналіз і оцінка наслідків та ризиків

Підприємливість та етична поведінка для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту

VII. Громадянська та історична освітня галузь

Встановлення зв’язків між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, пояснення значення пам’ятних для себе та інших громадян України дат (подій)

Орієнтація у знайомому соціальному середовищі, долучення до його розвитку, пояснення впливу природи та діяльності людей на нього

Робота з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналіз змісту джерел, їх критична оцінка

Узагальнення інформації з різних джерел, розповідь про минуле і сучасне

Представлення аргументованих суджень про відомі факти історії та історичних осіб, а також про події суспільного життя

Усвідомлення почуття власної гідності, діяльність з урахуванням власних прав і свобод, повага до прав і гідності інших осіб, протидія дискримінації та нерівному ставленню до особистості

Усвідомлення себе громадянином України, аналіз культурно-історичних основ власної ідентичності, визнання цінності культурного розмаїття

Дотримання принципів демократичного громадянства, активна участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади і держави

VIII. Мистецька освітня галузь

Художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва

Пізнання мистецтва, інтерпретація художніх образів, досвід емоційних переживань, ціннісне ставлення до мистецтва

Пізнання себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво

IX. Фізкультурна освітня галузь

Заняття руховою активністю, фізичною культурою та спортом; демонстрація рухових умінь та навичок, використання їх у різних життєвих ситуаціях

Вибір фізичних вправ для підвищення рівня фізичної підготовленості

Дотримання правил безпечної і чесної гри, вміння боротися, вигравати і програвати; усвідомлення значення фізичних вправ для здоров’я, задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальна взаємодія

Інноваційні технології навчання в початковій школі

Спробуйте безплатно

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді