9 освітніх галузей у початковій школі НУШ

Про всі освітні галузі та яка їх мета — визначено в Державному стандарті початкової освіти, за яким навчаються учні Нової української школи

Освітні галузі початкової освіти є критеріями, за якими визначено вимоги до:

Наказ про підготовку графіка відпусток на 2021 рік: СКАЧАТИ

Кожна освітня галузь Держстандарту окреслює:

 • мету навчання
 • загальні результати навчання здобувачів освіти в цілому.

За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, що є основою успішного навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти.

Державний стандарт початкової освіти включає 9 освітніх галузей.

9 освітніх галузей НУШ:

 • мовно-літературна9 освітніх галузей за Державним стандартом початкової освіти
 • математична
 • природнича
 • технологічна
 • інформатична
 • соціальна і здоров’язбережувальна
 • громадянська та історична
 • мистецька
 • фізкультурна

Циклічність навчання і цільові групи Державного стандарту
Онлайн-курс для вчителів початкової школи EdEra

Сутність освітніх галузей

МЕТА

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ

Мовно-літературна освітня галузь

щодо української мови та літератури, мови й літератури відповідних корінних народів і національних меншин

 • формування комунікативну, читацьку та інші ключові компетентності
 • розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої діяльності
 • усталення здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного й національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі
 • збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей
 • взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях
 • сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення свого досвіду
 • висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови
 • досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх

щодо іншомовної освіти

 • формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти
 • взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях
 • сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення свого досвіду
 • висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;
 • досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх

Математична освітня галузь

 • формування математичної та інших ключових компетентностей
 • розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір
 • досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів
 • моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії (плани) дій для розв’язування різноманітних задач
 • критично оцінює дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач
 • застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу

Природнича освітня галузь

 • формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою
 • формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку
 • відкриває світ природи, набуває досвіду її дослідження, шукає відповіді на запитання, спостерігає за навколишнім світом, експериментує та створює навчальні моделі, виявляє допитливість та отримує радість від пізнання природи
 • опрацьовує та систематизує інформацію природничого змісту, отриману з доступних джерел, та представляє її у різних формах
 • усвідомлює розмаїття природи, взаємозв’язки її об’єктів та явищ, пояснює роль природничих наук і техніки в житті людини, відповідально поводиться у навколишньому світі
 • критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його використовує для розв’язування проблем природничого характеру

Технологічна освітня галузь

 • формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей
 • здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження
 • втілює творчий задум у готовий виріб
 • дбає про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто його оточує
 • ефективно використовує природні матеріали, дбаючи про навколишній світ
 • практикує і творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла

Інформатична освітня галузь

 • формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей
 • здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту
 • навички безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві
 • знаходить, подає, перетворює, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем
 • створює інформаційні продукти та програми для ефективного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них
 • усвідомлено використовує інформаційні і комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та (або) споживач
 • самостійно опановує нові технології
 • усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь

 • формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості
 • розвиток самостійності через особисту ідентифікацію
 • застосування моделі здорової та безпечної поведінки
 • збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку
 • дбає про особисте здоров’я і безпеку, реагує на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту
 • визначає альтернативи, прогнозує наслідки, ухвалює рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб
 • робить аргументований вибір на користь здорового способу життя, аналізує та оцінює наслідки і ризики
 • виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту

Громадянська та історична освітня галузь

 • формування громадянської та інших компетентностей, власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих
 • набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів
 • встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, пояснює значення пам’ятних для себе та інших громадян України дат (подій)
 • орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку, пояснює вплив природи та діяльності людей на нього
 • працює з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналізує зміст джерел, критично оцінює їх
 • узагальнює інформацію з різних джерел, розповідаючи про минуле і сучасне
 • представляє аргументовані судження про відомі факти та історичних осіб, а також про події суспільного життя
 • має розвинуте почуття власної гідності, діє з урахуванням власних прав і свобод, поважає права і гідність інших осіб, протидіє проявам дискримінації та нерівного ставлення до особистості
 • усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історичні основи власної ідентичності, визнає цінність культурного розмаїття
 • дотримується принципів демократичного громадянства, бере активну участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади

Мистецька освітня галузь

 • формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті
 • повага до національної та світової мистецької спадщини
 • виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва
 • пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва
 • пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво

Фізкультурна освітня галузь

 • формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей організму
 • вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок
 • регулярно займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом
 • демонструє рухові вміння та навички та використовує їх у різних життєвих ситуаціях
 • добирає фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості
 • керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, вигравати і програвати
 • усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної взаємодії


зміст

Сертифікація в системі базової освіти