Як скласти правила внутрішнього розпорядку в дошкільному закладі

Правила внутрішнього розпорядку — важливий локальний нормативний документ закладу дошкільної освіти. Вони визначають права та обов’язки працівників, їхній робочий час, час відпочинку тощо і є обов’язковими для виконання кожним працівником

Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, керівник закладу освіти розв’язує:

 • самостійно — в межах своїх повноважень
 • спільно або за погодження з профспілковим комітетом — у випадках, передбачених законодавством і правилами внутрішнього розпорядку.

Так визначено пунктом 4 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України, затв. наказом МОН України від 20.12.1993 № 455.

Робота з цивільного захисту: як організувати

За сферою дії

Правила внутрішнього розпорядку поширюються на всіх працівників, які у закладі працюють за трудовим договором, незалежно від:

 • статусу працівника (основний/сумісник)
 • строку трудового договору (на невизначений строк, строковий, тимчасовий, сезонний)
 • виду виконуваної роботи
 • режиму роботи (повний робочий час, неповний робочий час)
 • віку
 • статі тощо

Розроблення проекту Правил

Зазвичай до підготовки проекту Правил керівник закладу залучає інших працівників:

 • вихователя-методиста
 • діловода
 • завідувача господарства.

Структура та зміст

Правила можуть містити такі розділи:

 • загальні положення
 • порядок прийняття та звільнення працівників
 • права та обов’язки працівників
 • права та обов’язки адміністрації
 • робочий час та час відпочинку
 • заохочення за успіхи в роботі
 • відповідальність працівників за порушення правил внутрішнього розпорядку.

За потреби можна включити й інші розділи.

Зауважте!

У програмі КОЗА-Онлайн шаблон Правил внутрішнього розпорядку у вільному доступі (для зареєстрованих користувачів).

Зміст Правил внутрішнього розпорядку

назва розділу

примірний зміст

«Загальні положення»

 • підстави й мета створення Правил
 • сфера, яку регулюють Правила
 • на кого поширюються Правила
 • принципи, на яких заснована організація трудової діяльності в закладі

«Порядок прийняття та звільнення працівників»

– усна

– письмова (з якими категоріями працівників)

 • види трудових договорів:

– безстроковий

– строковий

– контракт (якщо є на те законні підстави)

 • обмеження спільної роботи родичів (якщо працівники будуть безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному)
 • обмеження роботи за сумісництвом
 • порядок і спосіб ознайомлення працівників під час оформлення трудових відносин з:

– правилами

посадовою (робочою) інструкцією

колективним договором

– іншими локальними нормативними та організаційно-розпорядчими документами

 • питання припинення та розірвання трудового договору

Звільняти педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи можна лише в кінці навчального року

Звільнення за результатами атестації, а також при ліквідації закладу, скороченні кількості чи штату працівників здійснюють відповідно до законодавства

«Права та обов’язки працівників»

 • виконання обов’язків, визначених:

– правилами

– посадовими (робочими) інструкціями

правилами охорони праці

– протипожежної безпеки

– іншими правилами, інструкціями й положеннями, що діють у закладі та затверджені у встановленому порядку

 • місце перебування працівника на момент початку та протягом робочого дня
 • процедури, які повинен виконати працівник:

– до початку робочого дня (розписатися в журналі виходу на роботу, переодягнутися в спецодяг тощо)

– при завершенні робочого дня (зміни)

– на початку та після завершення перерви для приймання їжі та відпочинку

Педагогічним працівникам заборонено змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи, передоручати виконання трудових обов’язків тощо

 • обов’язки працівників, як-от:

– виконувати накази, доручення безпосереднього керівника виконання робіт та керівника закладу

– вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу, та негайно інформувати про це керівника

– дбайливо ставитися до майна закладу, раціонально витрачати електроенергію та інші матеріальні ресурси, запобігати шкоді, що може бути заподіяна закладу

– сприяти створенню позитивного психологічного клімату в колективі, підтримувати доброзичливі відносини з колегами, не чинити дії і не вдаватися до висловлювань, що заважають нормальній роботі колег, ображають, принижують честь і гідність людини, порушують роботу закладу

– дотримуватися норм етики та правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками, дітьми, батьками дітей

– поважати дітей

«Права та обов’язки керівника»

Заборонено в робочий час відволікати педагогічних працівників від їхніх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з освітнім процесом

«Робочий час і час відпочинку»

 • у межах робочого дня педагогічні працівники повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, плану роботи тощо
 • за відсутності педагога або іншого працівника керівник закладу зобов’язаний терміново вжити заходів для його заміни іншим педагогом чи працівником

Якщо працівники певних категорій працюють за різними графіками, то необхідно зазначити особливості організації робочого часу та часу відпочинку для кожної категорії працівників (змінність, безперервність робочого циклу, наявність ненормованого робочого дня, гнучкий режим робочого часу, поділ робочого дня на частини тощо)

 • можливість установлення індивідуальних графіків роботи (початку і завершення робочого дня, часу і тривалості перерви), якщо це не шкодить організації освітнього процесу та інтересам закладу
 • перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше 2 год.

На роботах, де через умови роботи перерву встановити неможливо, працівникові слід надати можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлює керівник закладу за погодженням із профспілковим комітетом

 • порядок залучення педагогічних працівників до чергування в закладі — графік чергування і тривалість керівник затверджує за погодженням із педагогічним колективом та профспілковим комітетом
 • порядок надання різних видів відпусток, зокрема, складання графіків відпусток

«Заохочення за успіхи в роботі»

 • заходи заохочення та підстави для їх застосування

«Відповідальність працівників за порушення правил внутрішнього розпорядку»

Зауважте!

Під час складання розділу «Права та обов’язки працівників» не може бути дрібниць, оскільки притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності можна лише за конкретні порушення, визначені зокрема й у Правилах.

У Правилах, як локальному нормативному документі закладу, варто докладно врегулювати актуальні питання, не врегульовані на законодавчому рівні

Узгодження проекту Правил

Підготовлений проект Правил необхідно узгодити з профспілковим комітетом.

Профспілковий комітет:

 • аналізує Правила щодо відповідності чинному законодавству
 • викладає письмово аргументовані заперечення щодо положень Правил, з якими він не згоден, та пропонує свій варіант (варіанти) формулювань «спірних» питань
 • надає керівнику закладу свої зауваження не пізніше визначеної дати, аби запобігти затягуванню розгляду та затвердження Правил.

Результати розгляду проекту Правил профспілковий комітет оформлює в підсумковому документі. Таким документом може бути протокол засідання профспілкового комітету. У ньому викладають усі зауваження до Правил, вказуючи на положення нормативно-правових актів, які не враховано або які не відповідають тим чи тим положенням проекту Правил.

Нарада

Для спільного з профспілковим комітетом обговорення проекту Правил та наданих цим органом зауважень керівник закладу організовує нараду.

За результатами обговорення приймають узгоджений варіант проекту Правил.

Результат наради також оформлюють протоколом, у якому:

 • окреслюють усі обговорювані питання
 • фіксують короткий зміст виступів та остаточний узгоджений варіант «спірних» положень проекту Правил.

Доведення проекту Правил до відома працівників

Спосіб доведення проекту Правил до відома працівників залежить від їх чисельності, організаційної структури закладу, технічних можливостей і наявних засобів внутрішньої комунікації.

Наприклад, проект можна розмістити на дошці оголошень, сайті закладу.

На зборах колективу керівник закладу спільно з профспілковим комітетом:

 • доводять до відома працівників підсумки попереднього розгляду проекту Правил і обговорення його у колективі
 • викладають позиції керівника закладу та профспілкового комітету щодо розбіжностей
 • пропонують проект Правил до голосування та затвердження.

За результатами зборів складають протокол, який підписує голова і секретар зборів.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді