Документацiя з питань охорони працi у дошкільному навчальному закладі

Яка документацiя з питань охорони працi має бути в дошкiльному навчальному закладi?

⇒ Про охорону праці та безпеку життєдіяльності у ЗДО

Документація з ОП і БЖД – 2019

Вiдповiдно до (далi — Закон № 2694) роботодавець забезпечує функцiонування системи управлiння охороною працi (СУОП), зокрема розробляє i затверджує положення, iнструкцiї, iншi акти з охорони працi, що дiють у межах пiдприємства, та встановлюють правила виконання робiт i поведiнки працiвникiв на територiї пiдприємства, у виробничих примiщеннях, на будiвельних майданчиках, робочих мiсцях вiдповiдно до нормативно-правових актiв з охорони працi.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

У , визначено орiєнтовний перелiк документiв, що регулюють органiзацiю роботи з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi у дошкiльних навчальних закладах.

Орiєнтовний перелiк документiв щодо роботи з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi

акти

 • про проведення обстеження примiщень та будiвель (пральня, харчоблок тощо)
 • про випробування спортивного обладнання
 • про випробування малих форм на дитячих майданчиках

акти-дозволи

 • на проведення занять з музики у музичнiй залi
 • на проведення занять з фiзичної культури у спортивнiй залi
 • на роботу харчоблока та пральнi

журнали

 • протоколiв засiдання комiсiї з перевiрки знань з питань охорони працi
 • реєстрацiї iнструктажiв з питань охорони працi
 • реєстрацiї та видачi iнструкцiй з охорони працi у навчальному закладi
 • облiку нещасних випадкiв невиробничого характеру
 • реєстрацiї мiкротравм, що сталися в навчальному закладi
 • реєстрацiї нещасних випадкiв, що сталися в навчальному закладi
 • облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi
 • видачi спецодягу i засобiв iндивiдуального захисту (картки)
 • випробування засобiв захисту з дiелектричної гуми (рукавичок, бот, дiелектричних калош та iзолювальних накладок)
 • видачi електрообладнання
 • облiку медичних оглядiв

програми

 • вступного iнструктажу з охорони працi
 • первинного iнструктажу з охорони працi
 • стажування на робочому мiсцi
 • навчання з питань охорони працi
 • дiй у надзвичайних ситуацiях техногенного i природного характеру

положення

 • про службу охорони працi у дошкiльному навчальному закладi
 • про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi в дошкiльному навчальному закладi

Прикро, що деякi документи, зазначенi в Орiєнтовному перелiку, мають бути в дошкiльному навчальному закладi лише тому, що вони передбаченi нормативними актами — це паперова гiгантоманiя, що не допомагає в роботi, а лише забирає час. Однак вiдсутнiсть хоча б одного з нормативно визначених документiв є пiдставою для накладення адмiнiстративного стягнення.

Натомiсть бiльшiсть актiв можна було б звести до одного — акта готовностi дошкiльного навчального закладу до нового навчального року. Так само як в одному журналi фiксувати данi:

 • облiку нещасних випадкiв невиробничого характеру
 • реєстрацiї мiкротравм, що сталися в навчальному закладi
 • реєстрацiї нещасних випадкiв з працiвниками i дiтьми, що сталися в навчальному закладi
 • облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi.

Центральна частина статичний блок 2