Для яких категорiй учнiв може бути запроваджена iндивiдуальна форма навчання

Учень має високий навчальний потенцiал i хоче прискорено закiнчити навчання в школi. Чи може вiн навчатися за iндивiдуальною формою? Для яких категорiй учнiв вона передбачена?

Із 1 квiтня 2016 року набув чинностi , яким затверджено нове Положення про iндивiдуальну форму навчання в загальноосвiтнiх навчальних закладах (далi — Положення).

Вiдповiдно до iндивiдуальна форма навчання — це спосiб органiзацiї навчальної дiяльностi, який регулюється певним, наперед визначеним, розпорядком, забезпечується педагогiчними працiвниками за мiсцем проживання учнiв та органiзовується для забезпечення права громадян на здобуття пов­ної загальної середньої освiти.

До того ж згiдно з iндивiдуальна форма навчання в системi загальної середньої освiти є однiєю з форм органiзацiї навчально-виховного процесу для забезпечення права осiб на здобуття повної загальної середньої освiти в загальноосвiтнiх навчальних закладах.

Увага!

Учнi, якi здобувають освiту за iндивiдуальною формою навчання, є учасниками навчально-виховного процесу. Це регламентовано .

Новим Положенням розширено перелiкосiб, для яких може бути запроваджена iндивiдуальна форма навчання. Так, згiдно з її можна запровадити для осiб, якi:

  • за станом здоров’я (у тому числi особи з особливими освiтнiми потребами, з iнвалiднiстю та тi, яким необхiдно пройти медичне лiкування в закладi охорони здоров’я бiльше одного мiсяця) не можуть вiдвiдувати навчальний заклад;
  • проживають у селах i селищах (коли кiлькiсть учнiв у класi становить менше 5 осiб);
  • проживають у зонi збройного конфлiкту, на тимчасово окупованiй територiї України або у населених пунктах, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження тощо та надзвичайних ситуацiй природного або техногенного характеру (з використанням дистанцiйної форми навчання) вiдповiдно до Закону України «Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України» вiд 15.04.2014 № 1207-VII;
  • мають високий навчальний потенцiал i можуть прискорено закiнчити школу;
  • є iноземцями або особами без громадянства (дiти-бiженцi, дiти, чиї батьки подали заяви про визнання бiженцями або особами, якi потребують додаткового чи тимчасового захисту, дiти iноземцiв та осiб без громадянства, якi утримуються в пунктах тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді