Статті за темою Прийняття на роботу та звільнення працівників школи

Скорочення працівників навчального закладу у межах закону
В умовах оптимізації мережі навчальних закладів планується закриття шкіл та, відповідно, скорочення робочих місць для вчителів. З метою проведення цієї процедури у межах законодавства пропонуємо ознайомитися з порядком звільнення працівників навчального закладу
22511
Зміна назви структурного 
підрозділу: чи звільняти працівників, аби прийняти на роботу знову

Із листа до редакції: «У департаменті освіти змінюють назви управлінь і відділів у зв’язку зі скороченням їх кількості шляхом об’єднання. Працівникам пропонують писати заяви про звільнення, переконуючи, що лише так їх можна прийняти на роботу в нові структурні підрозділи. Чи правильно це?»

27271
Чи робити у наказі про прийняття на роботу застереження, що працівник приступить до роботи після повідомлення ДФС
Коли видавати наказ про прийняття на роботу працiвникiв, якi повиннi проходити попереднiй медичний огляд, ураховуючи, що за час медичного обстеження за працiвниками зберiгається середнiй заробiток? Коли повiдомляти ДФС про прийняття таких працiвникiв? Чи має власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган (особа) чи фiзична особа зберiгати заробiток за працiвниками, яких за результатами попереднього медогляду не прийнято на роботу? Чи має право роботодавець стягнути з працiвника кошти за проходження попереднього медогляду, за результатами якого видано негативний медичний висновок?
973
Випробний строк спливає у неділю: чи можна вважати понеділок останнім днем випробування
Водiї органiзацiї перед прийняттям на роботу проходять стажування, пiд час якого вони не несуть матерiальної вiдповiдальностi за довiренi їм цiнностi, а тому їх не можна притягнути до вiдповiдальностi. Чи можна особу одразу прийняти на роботу водiєм: на меншу ставку, нiж встановлено, та до iншого вiддiлу?
6573
Звільнення за власним бажанням у зв’язку із переїздом: якими документами підтвердити
Працiвник надав листок непрацездатностi за два мiсяцi, довiдку МСЕК про отримання першої групи iнвалiдностi та заяву про звiльнення за власним бажанням. Яку пiдставу звiльнення вказати у наказi? Чи можна утримати частину iз заробiтної плати за днi щорiчної вiдпустки, яку було надано за невiдпрацьовану частину робочого року?
1356
Трудову книжку заповнено тільки російською мовою: чи приймати таку трудову книжку від працівника
Пiд час перевiрки iнспектор Держпрацi виявив, що деякi трудовi книжки працiвникiв не вiдповiдають бланкам установленого зразка, за що на органiзацiю було накладено штрафнi санкцiї. На думку iнспектора з працi, органiзацiя повинна була вiдмовити в укладаннi трудового договору з працiвником, що надав трудову книжку невстановленого зразка, яку, iмовiрно, вiн самостiйно десь придбав. Трудова книжка належно оформлена: усi записи правильно внесенi, засвiдченi пiдписами i печатками. Чи правомiрна позицiя iнспектора з працi? Чи повинна органiзацiя оформити дублiкат трудової книжки у цьому разi?
1395
Як поновити на роботі працівника, якщо посада виведена зі штатного розпису
Працiвника, звiльненого за пунктом 1 статтi 40 КЗпП, поновлено на роботi рiшенням суду. Органiзацiя видала наказ про скасування наказу про звiльнення та поновила працiвника на попереднiй посадi. Чи зобов’язаний поновлений працiвник повернути кошти, виплаченi при звiльненнi (компенсацiю за невикористанi вiдпустки, вихiдну допомогу)? До дати поновлення на роботi працiвник перебував на облiку в центрi зайнятостi, як безробiтний, та отримував допомогу по безробiттю. Чи повинен вiн повернути кошти, виплаченi в центрi зайнятостi, адже органiзацiя зобов’язана виплатити середнiй заробiток за час вимушеного прогулу?
1342