Випробний строк спливає у неділю: чи можна вважати понеділок останнім днем випробування

Водiї органiзацiї перед прийняттям на роботу проходять стажування, пiд час якого вони не несуть матерiальної вiдповiдальностi за довiренi їм цiнностi, а тому їх не можна притягнути до вiдповiдальностi. Чи можна особу одразу прийняти на роботу водiєм: на меншу ставку, нiж встановлено, та до iншого вiддiлу?

Вiдповiдно до (далi — КТЗ), затвердженого наказом Мiнiстерства транспорту та зв’язку України вiд 05.08.2008 № 975 (далi — Порядок № 975), обов’язкове стажування при прийняттi на роботу проводиться для водiїв, якi мають посвiдчення водiя на право керування будь-якими категорiями транспортних засобiв А, В, С або D, але якi протягом 12 i бiльше мiсяцiв до прийняття на вiдповiдну роботу не працювали водiями або приймаються на роботу водiями вперше. Такi водiї допускаються до керування КТЗ пiсля проходження стажування з практичного керування на вiдповiдному транспортному засобi не менше 30 годин ( ).

Також обов’язковим є стажування при переведеннi водiїв на новi для них марки або моделi КТЗ. У такому випадку стажування проводиться не менше 8 год.

Для водiя при прийняттi на роботу з iншого пiдприємства (далi — органiзацiя), якщо вiн керував аналогiчним КТЗ, проводиться тiльки контрольна поїздка пiд керiвництвом водiя-iнструктора ( ).

Увага!

Дiя Порядку № 975 поширюється лише на автомобiльних перевiзникiв незалежно вiд органiзацiйно-правових форм та форм власностi ( )

Окрiм того, вiдповiдно до , затверджених наказом МНСвiд 09.07.2012 № 964 (далi — Наказ № 964), навчання i перевiрка знань з питань охорони працi водiїв автотранспортних засобiв проводяться вiдповiдно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi, затвердженого наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 26.01.2005 № 15 (далi — Типове положення; Наказ № 15). Стажування проводиться, як правило, пiд час професiйної пiдготовки на право виконання робiт з пiдвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони працi ( ). Оскiльки керування автотранспортним засобом не включено до , затвердженого Наказом № 15, то стажування перед прийняттям на роботу водiїв автотранспортних засобiв органiзацiй, що не є перевiзниками, не є обов’язковим.

Для перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому доручається, при прийняттi на роботу водiю може бути встановлено випробування. Строк випробування при прийняттi на роботу, якщо iнше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох мiсяцiв, а в окремих випадках, за погодженням з вiдповiдним виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї, — шести мiсяцiв. Для робiтникiв (тобто працiвникiв робiтничих професiй) строк випробування не може перевищувати одного мiсяця ( ; далi — КЗпП).

Вiдповiдно до при прийняттi на роботу роботодавець зобов’язаний, зокрема, роз’яснити працiвниковi його права та обов’язки й проiнформувати пiд пiдпис про умови працi (у т. ч. й умови оплати працI). Роботодавець не має права вимагати вiд працiвника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором ( ). Тому прийняття працiвника на одну посаду, а виконання обов’язкiв, передбачених посадовою (робочою) iнструкцiєю за iншою посадою, є неправомiрним.

Увага!

Згiдно з у перiод випробування на працiвникiв поширюється законодавство про працю. Тому не можна встановити працiвнику посадовий оклад, який буде меншим, нiж передбачено штатним розписом

Зазначимо, оскiльки водiїв не включено до категорiї працiвникiв, з якими можна укладати письмовий договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть, визначених , затверджено постановою Держкомпрацi СРСР i Секретарiатом ВЦРПС вiд 28.12.1977 № 447/24, то договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть, укладений з водiєм, не матиме юридичної сили.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді