Чи робити у наказі про прийняття на роботу застереження, що працівник приступить до роботи після повідомлення ДФС

Коли видавати наказ про прийняття на роботу працiвникiв, якi повиннi проходити попереднiй медичний огляд, ураховуючи, що за час медичного обстеження за працiвниками зберiгається середнiй заробiток? Коли повiдомляти ДФС про прийняття таких працiвникiв? Чи має власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган (особа) чи фiзична особа зберiгати заробiток за працiвниками, яких за результатами попереднього медогляду не прийнято на роботу? Чи має право роботодавець стягнути з працiвника кошти за проходження попереднього медогляду, за результатами якого видано негативний медичний висновок?

Згiдно з (КЗпП) працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому КМУ. затверджено постановою КМУ вiд 17.06.2015 № 413 (далi — Порядок № 413).

Повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подає органiзацiя до територiальних органiв Державної фiскальної служби (ДФС) за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування за затвердженою формою.

i (далi — Закон про охорону працI) визначено, що роботодавець зобов’язаний за свої кошти органiзувати проведення попереднього (при прийняттi на роботу) i перiодичних (протягом трудової дiяльностI) медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на важких роботах, роботах iз шкiдливими чи небезпечними умовами працi або таких, де є потреба у професiйному доборi, а також щорiчного обов’язкового медичного огляду осiб вiком до 21 року. За час проходження медичного огляду за працiвниками зберiгають мiсце роботи (посаду) i середнiй заробiток.

Обов’язковi попереднi (до прийняття на роботу) та перiодичнi профiлактичнi медичнi огляди працiвникiв окремих професiй, виробництв та органiзацiй, дiяльнiсть яких пов’язана з обслуговуванням населення i може призвести до поширення iнфекцiйних хвороб, проводяться за рахунок роботодавцiв у порядку, встановленому законодавством. Обов’язковим профiлактичним медичним оглядам пiдлягають неповнолiтнi, учнi загальноосвiтнiх i професiйно-технiчних навчальних закладiв та студенти вищих навчальних закладiв, iншi категорiї осiб вiдповiдно до закону ( ; далi — Закон № 1645).

Увага!

Перелiк професiй, працiвники яких пiдлягають медичному огляду, термiн i порядок його проведення встановлює МОЗ.

Тож коли треба видати наказ про прийняття на роботу працiвника, який має пройти попереднiй медичний огляд: до чи пiсля проходження медогляду? Коли слiд повiдомити ДФС про прийняття такого працiвника?

встановлено гарантiї для працiвникiв, що направляються на обстеження до медичного закладу, зокрема за час перебування в медичному закладi на обстеженнi за працiвниками, зобов’язаними проходити таке обстеження (ст. 169, ), зберiгається середнiй заробiток за мiсцем роботи. Визначення поняття «працiвник» знаходимо у I: це фiзична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на пiдприємствi, в установi та органiзацiї незалежно вiд форми власностi та виду дiяльностi або у фiзичної особи, яка вiдповiдно до законодавства використовує найману працю.

Також визначення поняття «працiвник» наведено у Податковому кодексi України:
працiвник— фiзична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцiю згiдно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) вiдповiдно до закону.

Як бачимо, гарантiю щодо збереження середнього заробiтку на час медичного обстеження надано працiвникам, а не особам, що претендують на зайняття посади в органiзацiї. До того ж у йдеться про збереження середнього заробiтку, якого особа, що працевлаштовується, не має. Виплата ж посадового окладу (тарифної ставки) законодавством не передбачена. Аналогiчну думку висловлює й авторський колектив науково-практичного коментаря до Кодексу законiв про працю України (Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 8-ме вид., доповн. та переробл. — К.: «А.С.К.», 2007).

З цього можна дiйти висновку, що обов’язок щодо збереження середнього заробiтку за час попереднього медичного огляду роботодавець несе лише за працiвниками, тобто за особами, якi вже перебувають у трудових вiдносинах.

Те, що трудовi вiдносини виникають з моменту початку виконання працiвником роботи, пiдтверджується i нормою частини четвертої статтi 24 КЗпП, що дiяла до 01.01.2015: «Трудовий договiр вважається укладеним i тодi, коли наказ (розпорядження) не були виданi, але працiвника фактично було допущено до роботи».

Як додатковi аргументи можна навести «Поновлення на роботi, змiна формулювання причин звiльнення, оформлення трудових вiдносин з працiвником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення перiоду такої роботи» i «Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю» КЗпП, в яких йдеться про оформлення трудових вiдносин з працiвником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та про вiдповiдальнiсть роботодавця за фактичний допуск працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту).

Якщо особi, що бажає працевлаштуватися, видано медичний висновок, згiдно з яким запропонована робота протипоказана за станом здоров’я, роботодавець повинен вiдмовити особi у працевлаштуваннi на пiдставi i , згiдно з якими забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

У такому разi роботодавець зобов’язаний зберiгати мiсце роботи (посади) i середнiй заробiток iз особою, яку не було допущено до роботи, та з якою вiн не перебуває у трудових вiдносинах.

Звiсно, було б коректнiше, якби в нормативних актах було розмежовано поняття «працiвник» i «особа, яка працевлаштовується» («особа, яка претендує на зайняття посади чи виконання роботи за професiєю»), як наприклад, у , затвердженому наказом МОЗ вiд 30.07.2012 № 578.

Отже, на пiдставi позитивного результату обов’язкового попереднього медичного огляду та заяви працiвника (письмового трудового договору) роботодавець видає наказ (розпорядження) про прийняття на роботу та повiдомляє ДФС до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором.

Запитання

Роботодавець забезпечує органiзацiю проведення медичного огляду за власний кошт. Чи правомiрно стягнути грошi iз кандидата на посаду у разi негативного медичного висновку?

Нi, неправомiрно, оскiльки це суперечитиме статтi 169 КЗпП, , та . Згiдно з ними роботодавець за рахунок власних коштiв забезпечує органiзацiю проведення медичних оглядiв, витрати на поглиблене медичне обстеження працiвника з пiдозрою на професiйнi та виробничо зумовленi захворювання та їх медичну реабiлiтацiю, диспансеризацiю працiвникiв груп ризику розвитку професiйних захворювань. Для проведення попереднього (перiодичних) медичного огляду працiвникiв роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договiр iз закладом охорони здоров’я та надати йому список працiвникiв, якi пiдлягають попередньому (перiодичним) медичному огляду.

Отже, стягнення роботодавцем коштiв з особи, яка за результатами обов’язкового попереднього медичного огляду отримала негативний медичний висновок, є неправомiрним.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді