Звільнення за власним бажанням у зв’язку із переїздом: якими документами підтвердити

Працiвник надав листок непрацездатностi за два мiсяцi, довiдку МСЕК про отримання першої групи iнвалiдностi та заяву про звiльнення за власним бажанням. Яку пiдставу звiльнення вказати у наказi? Чи можна утримати частину iз заробiтної плати за днi щорiчної вiдпустки, яку було надано за невiдпрацьовану частину робочого року?

Працiвник, якому встановлено першу групу iнвалiдностi та який за станом здоров’я не може працювати надалi, має право подати роботодавцевi заяву про звiльнення. У заявi слiд зазначити таку пiдставу: «Прошу звiльнити за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсiю по iнвалiдностi».

У наказi й трудовiй книжцi зазначається теж саме з посиланням на (КЗпП). Зазначимо, що це є поважною причиною для звiльнення.

Увага!

Роботодавець повинен розiрвати трудовий договiр у строк, про який просить працiвник

Вiдрахування iз заробiтної плати за днi вiдпустки, якi було надано за рахунок невiдпрацьованої частини робочого року, не провадять ( ).

Якщо ж працiвник не подасть заяву про звiльнення, роботодавець має розпочати процедуру звiльнення у зв’язку з виявленням невiдповiдностi працiвника займанiй посадi або виконуванiй роботi внаслiдок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню цiєї роботи ( ).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді