Списання дерев на територiї навчального закладу

Вiдповiдно до , багаторiчнi насадження належать до основ­них засобiв.

Механiзм списання об’єктiв державної власностi, зокрема й основних засобiв, регламентовано (далi — Порядок № 1314).

Вiдповiдно, багаторiчнi насадження списують згiдно з Порядком № 1314 на пiдставi акта про списання основних засобiв (далi — Акт списання).

Увага!

Типова форма ОЗ-3 «Акт про списання основ­них засобiв» затверджена

Комiсiя, створена в навчальному закладi, має встановити всi обставини, що передують списанню майна з балансу закладу, визначивши, зокрема:

  • доцiльнiсть або недоцiльнiсть вiдновлення та (або) подальшого використання зелених насаджень;
  • можливiсть використати деревину пiсля її списання.

До Акта списання додають протокол засiдання комiсiї та акти про оцiнку майна (деревини та дров).

Увага!

Усi зеленi насадження мають бути взятi на облiк. Їх можна облiковувати як основнi засоби, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи або запаси. Порядок вiднесення таких об’єктiв облiку до однiєї з цих груп активiв залежить вiд їх вартостi (бiльше чи менше 2500 грн.) та строку корисного використання

Облiковують багаторiчнi насадження на субрахунку 108 «Багаторiчнi насадження». Деревину та дрова, якi утворюються пiсля видалення дерев, оприбутковують на субрахунку 239 «Іншi матерiали» в сумi, яку вказують на зворотному боцi Акта списання.

Матерiальнi цiнностi у виглядi деревини та дров можна списати з балансу навчального закладу шляхом:

  • продажу;
  • безоплатної передачi;
  • лiквiдацiї (на пiдставi акта).

Якщо деревину та дрова продати, то, з огляду на положення (далi — БК), кошти вiд реалiзацiї слiд вважати власними надходженнями бюджетних установ (далi — власнi надходження). Власнi надходження розподiляють на групи та напрями їх використання вiдповiдно до частини четвертої статтi 13 БК.

Навчальний заклад здiйснює реалiзацiю деревини та дров пiсля затвердження комiсiєю Акта списання. Доходи вiд реалiзацiї деревини та дров належать до 4-ї пiдгрупи першої групи власних надходжень — надходження бюджетних установ вiд реалiзацiї в установленому порядку майна (крiм нерухомого майна). Їх можна використати на:

  • ремонт, модернiзацiю чи придбання нових необоротних активiв та матерiальних цiнностей, зокрема й на придбання саджанцiв, кущiв, молодих дерев;
  • господарськi потреби, наприклад на оплату комунальних послуг i енергоносiїв.

Зауважте, що списання видалених дерев, а також реалiзацiю деревини та дров вiдображають у бухгалтерському облiку за кореспонденцiєю вiдповiдних субрахункiв.

Олена Морєва, економiст-аналiтик

Сертифікація в системі базової освіти