Атестацiя бiблiотекаря навчального закладу

Чи є обов’язковим для бiблiотекарiв загальноосвiтнiх та вищих навчальних закладiв пiдвищення квалiфiкацiї та проходження атестацiї?

передбачено, що оплата працi у сферi культури має забезпечувати створення належних матерiальних умов для ефективної самостiйної творчої дiяльностi працiвника, пiдвищення престижностi професiї, сприяти пiдвищенню його квалiфiкацiї.

(далi — Закон про бiблiотеки i бiблiотечну справу), яка регулює питання державного управлiння бiблiотечною справою, визначено, що центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної полiтики у сферах культури i мистецтв, проводить атестацiю бiблiотечних кадрiв та визначає порядок її проведення.

Інших норм щодо обов’язковостi пiдвищення квалiфiкацiї бiблiотечних працiвникiв названi закони не мiстять.

Положення про атестацiю працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй та закладiв галузi культури (далi — Положення), затверджено наказом Мiнiстерства культури i туризму України вiд 16.07.2007 № 44. Вiдповiдно до атестацiя працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй (далi — органiзацiя) та закладiв культури проводиться за цим порядком незалежно вiд їх форм власностi та пiдпорядкування.

Пунктом 1.2 Положення передбачено, що атестацiї пiдлягають працiвники закладiв культури вiдповiдно до Перелiку посад (професiй) працiвникiв, якi пiдлягають атестацiї. У цьому додатку, зокрема, подано посади завiдувачiв бiблiотек, головних, провiдних бiблiотекарiв, бiблiотекарiв без категорiї, бiблiотекарiв II та I категорiй.

Згiдно зi бiблiотеки навчальних закладiв за своїм призначенням належать до спецiальних бiблiотек. Статтею 1 Закону про бiблiотеки i бiблiотечну справу передбачено, що бiблiотека — це культурний заклад або структурний пiдроздiл, головним завданням якого є забезпечення iнформацiйних, науково-дослiдних, освiтнiх, культурних та iнших потреб користувачiв бiблiотеки. Бiблiотека може не мати статусу юридичної особи та перебувати у складi органiзацiї ( ).

Увага!

Тому завiдувачi бiблiотек та бiблiотекарi, якi працюють в бiблiотеках навчальних закладiв, мають атестуватися вiдповiдно до норм, зазначених у Положеннi

Про це повiдомляється також у . У листi визначено, що атестацiя та оплата працi бiблiотечних працiвникiв (у т. ч. й тих, якi працюють у навчальних закладах) здiйснюються за нормативними документами Мiнiстерства культури i туризму України.

Згiдно з пунктом 2 Положення атестацiя органiзовується та проводиться на пiдставi вiдповiдного наказу не частiше нiж один раз на три роки. Повторна атестацiя проводиться не пiзнiше нiж через рiк у разi прийняття рiшення про невiдповiднiсть працiвника займанiй посадi або виконуванiй роботi та рекомендацiї комiсiї щодо направлення працiвника на навчання.

Увага!

Категорiї працiвникiв, якi пiдлягають атестацiї, та перiодичнiсть її проведення визначаються колективним договором

На вiдмiну вiд атестацiї педагогiчних працiвникiв, яким за її наслiдками присвоюються вiдповiднi квалiфiкацiйнi категорiї, педагогiчнi звання та визначається вiдповiднiсть чи невiдповiднiсть займанiй посадi, у т. ч. за умови виконання визначених атестацiйною комiсiєю певних заходiв, працiвники культури атестуються лише на вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) займанiй посадi чи вiдповiднiсть за умови виконання рекомендацiй атестацiйної комiсiї.

Так, передбачено, що атестацiйна комiсiя на пiдставi всiх даних дає одну з таких оцiнок професiйної квалiфiкацiї та дiлових якостей працiвника:

  • вiдповiдає займанiй посадi або виконуванiй роботi;
  • не вiдповiдає займанiй посадi або виконуванiй роботi, рекомендовано направити на навчання;
  • не вiдповiдає займанiй посадi або виконуванiй роботi.

Пунктом 4.9 Положення установлено, що атестацiйна комiсiя може вносити рекомендацiї керiвництву щодо заохочення окремих працiвникiв за досягнутi успiхи в роботi, включення до кадрового резерву, направлення на пiдвищення квалiфiкацiї з метою професiйного розвитку працiвника.

Щодо атестацiйної комiсiї, то установлено: атестацiя працiвникiв культури проводиться атестацiйною комiсiєю, що створюється при закладi культури. Мiнiстерством освiти i науки, молодi та спорту України, як i попереднiми мiнiстерствами у галузi освiти i науки з iншими назвами, не встановлено будь-яких iнших норм щодо створення навчальних закладiв атестацiйних комiсiй для забезпечення атестацiї бiблiотечних працiвникiв. Тому атестацiйну комiсiю доцiльно створювати наказом керiвника навчального закладу безпосередньо при закладi подiбно до норми .

Водночас передбачено, що атестацiя працiвникiв не численних за складом закладiв культури здiйснюється при вищому за пiдпорядкованiстю органi управлiння культури.

Тож, керуючись цiєю нормою, логiчним є здiйснення атестацiї бiблiотечних працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на пiдставi вiдповiдного наказу органу управлiння освiти i науки атестацiйною комiсiєю, створеною при вiддiлi чи управлiннi освiти.

Квалiфiкацiйнi категорiї працiвникам культури встановлюються залежно вiд певного рiвня освiти та стажу роботи вiдповiдно до роздiлiв:

  • «Бiблiотеки, централiзованi бiблiотечнi системи»;
  • «Музеї та заклади музейного типу»;
  • «Дiяльнiсть клубних закладiв, центрiв культури i дозвiлля, центрiв дозвiлля, паркiв культури i вiдпочинку, зоопаркiв, науково-методичних центрiв, будинкiв народної творчостi».

, затвердженого наказом Мiнiстерства культури та мистецтв України вiд 14.04.2000 № 168.

Антонiна Клименко, начальник управлiння соцiально-економiчного захисту ЦК Профспiлки працiвникiв освiти i науки України

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді