Оформлення Листка здоров’я дiтей дошкільного віку

Форми такого документа, як Листок здоров’я дітей, нормативно не передбачено, але ведуть його і вихователь, і інструктор з фізкультури. Та ще й батьки просять надати перед вступом до школи...

Характеристикою фiзичного здоров’я кожної дитини є рiвень , що виявляється й пiдтверджується вiковими антропометричними та бiометричними показниками, такими як:

 • довжина та маса тiла
 • об’єм грудної клiтки
 • робота серця
 • дихання
 • опорно-руховий апарат
 • постава
 • стан шкiри
 • гострота зору, нюху, слуху, смаку тощо.

Для визначення рiвня фiзичного здоров’я кожної дитини в дошкiльному закладi регулярно проводять монiторинг стану здоров’я. Це системний збiр та обробка iнформацiї щодо морфофiзiологiчного розвитку дитячого органiзму.

Листок здоров’я дiтей визначено обов’язковим документом, за формування та зберiгання якого вiдповiдають:

 • вихователь
 • iнструктор з фiзкультури.

Які ж відомості відображають у цьому листку?

Групи здоров’я дітей дошкільного віку

У дошкiльному навчальному закладi вивчають стан здоров’я вихованців за:

 • Медичною картою дитини
 • антропометричними вимiрюваннями.

Висновки щодо стану здоров’я дiтей лiкар-педiатр записує до їхнiх медичних карток, роблячи вiдмiтку про групу здоров’я.

Виокремлюють такi групи здоров’я:

перша група

 • здоровi дiти, якi:

– не мають вiдхилень за всiма ознаками здоров’я

– не хворiють у перiод спостереження або мають незначнi одиничнi вiдхилення, якi не впливають на стан здоров’я i не потребують корекцiї

друга група

 • дiти з ризиком виникнення хронiчної патологiї та тi, якi часто хворiють (4 i бiльше разiв на рiк)
 • це дiти:

– з функцiональними вiдхиленнями, обумовленими ступенем морфофiзiологiчної зрiлостi органiв та систем

– першого року життя з обтяженим акушерським i генеалогiчним анамнезом

– якi часто хворiють

– якi тяжко перехворiли з несприятливим перебiгом реабiлiтацiйного перiоду

третя група

 • дiти з хронiчною патологiєю в стадiї компенсацiї

четверта група

п’ята група

Групи фiзичного виховання

Задля диференцiйованого пiдходу до процесу фiзичного виховання та з огляду на стан здоров’я i фiзичний розвиток дiтей розподiляють на три групи фiзичного виховання.

Основна група

До основної групи належать дiти без вiдхилень в станi здоров’я або такi, якi мають незначнi вiдхилення та достатню фiзичну пiдготовленiсть.

Заняття з фiзичної культури з цими дiтьми проводять вiдповiдно до програми в повному обсязi.

Підготовча група

До пiдготовчої групи належать:

 • дiти, якi мають вiдхилення в станi здоров’я та достатньо фiзично пiдготовленi
 • .

Заняття з фiзичної культури для таких дiтей проводять згiдно з програмою, але з обов’язковим дотриманням принципiв поступовостi та наступностi.

Спеціальна група

До спецiальної групи належать дiти, якi мають значнi вiдхилення у станi здоров’я тимчасового або постiйного характеру.

Заняття з фiзичної культури з ними проводять за спецiально розробленими програмами.

Результати антропометричних вимiрювань

Медична сестра дошкiльного навчального закладу проводить оцiнювання рiвня фiзичного розвитку дiтей за результатами антропометричних вимiрювань з використанням стандартних таблиць, зокрема:

 • дiтей до трьох рокiв — раз на мiсяць
 • дiтей вiд трьох до шести (семи) рокiв — раз на квартал.

Паралельно медична сестра обраховує й абсолютнi показники приросту маси тiла за певнi промiжки часу (за мiсяць чи за квартал), якi заносить у Журнал антропометрiї.

Оцiнювання фiзичного розвитку проводять на основi зiставлення iндивiдуальних даних iз середнiми нормативними значеннями (стандартами фiзичного розвитку) для кожної статево­вiкової групи, якi вiдображають рiвень фiзичного розвитку дiтей.

У кожнiй вiковiй групi за результатами обстеження лiкаря-педiатра та даними антропометричних вимiрювань заповнюють Листок здоров’я дiтей. Нормативно визначеної форми заповнення цього документа не iснує. Але можна запропонувати два варiанти оформлення:

 • iнструктор з фiзкультури оформлює Листок для кожної групи окремо на початку навчального року, зазначаючи в ньому прiзвище та iм’я кожної дитини, дату народження, групу здоров’я, групу фiзичного виховання, дiагноз
 • вихователь у цьому документi, крiм груп здоров’я, зазначає зрiст дитини та групу меблiв.

У групi за дитиною закрiплюють постiйне мiсце за столом, при цьому розмiр стола та стiльця добирають вiдповiдно до зросту дитини. Розмiр меблiв та маркування змiнюється, якщо змiнюється група зросту дитини.

Листок здоров’я дiтей часто вивiшують у батькiвському куточку.

Листок здоров’я, який вивiшують у батькiвському куточку, не має мiстити iнформацiю про групи здоров’я та дiагнози дiтей. Ця iнформацiя конфiденцiйна i розголошенню не пiдлягає!

Для батькiв зазначають результати антропометричних вимiрювань з обов’язковим зазначенням показникiв за попереднiй перiод. А також вивiшують середнi показники довжини та маси тiла дiтей.

Варто зауважити, що середнi значення показникiв фiзичного розвитку дитини є умовною нормою

Листок здоров’я дітей

Інформацiя, що мiститься в Листку здоров’я дiтей, дає змогу вихователям та iнструкторам з фiзкультури здiйснювати iндивiдуальний пiдхiд до дiтей пiд час фiзкультурно-оздоровчої роботи.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді