Оплата працi вчителя при сумiщеннi посад

За результатами атестацiї, проведеної у 2009 роцi, учителю фiзики у загальноосвiтнiй школi-iнтернатi було присвоєно квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст вищої категорiї». У 2013/2014 навчальному роцi його педагогiчне навантаження становить 9 годин фiзики та 0,5 ставки вихователя 10 класу. Як слiд здiйснювати оплату працi за години навантаження цього вчителя на посадi вихователя? Чи потрiбно його атестувати на посадi вихователя?

Питання оплати працi регулює (далi — КЗпП) та iншi нормативно-правовi акти. Зокрема, вiдповiдно до посадовi оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган вiдповiдно до посади i квалiфiкацiї працiвника. За результатами атестацiї власник або уповноважений ним орган має право змiнювати посадовi оклади службовцям у межах затверджених у встановленому порядку мiнiмальних i максимальних розмiрiв окладiв на вiдповiднiй посадi. Така сама норма мiститься у .

Тобто визначати розмiр оплати працi при довантаженнi годинами на iншiй посадi має власник або уповноважений ним орган. При цьому головним критерiєм, за яким визначають тарифний розряд такому працiвнику, є рiвень його квалiфiкацiї.

Оскiльки за результатами атестацiї на посадi вчителя фiзики було присвоєно квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст вищої категорiї», то при довантаженнi годинами на посадi вихователя власник або уповноважений ним орган має встановити тарифний розряд вiдповiдно до квалiфiкацiї цього вчителя. Встановлення педагогiчному працiвнику, який має квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст вищої категорiї», найнижчої квалiфiкацiйної категорiї (тарифного розряду) на iншiй посадi суперечить нормам трудового законодавства.

Вiдповiдно до (далi — Типове положення), при сумiщеннi працiвниками педагогiчних посад в одному навчальному закладi їх атестацiя здiйснюється з кожної iз займаних посад.

Атестацiю педагогiчних працiвникiв проводять, як правило, один раз на п’ять рокiв. Педагогiчний працiвник, який у рiк чергової атестацiї сумiщає педагогiчнi посади, тобто поряд зi своєю основною роботою виконує додаткову за iншою педагогiчною посадою, має проходити атестацiю з кожної iз займаних посад.

Типовим положенням передбачено також, що за заявою працiвника або за поданням керiвника чи педагогiчної ради навчального закладу може проводитися позачергова атестацiя. Тобто якщо працiвник сумiщає педагогiчнi посади, то атестувати його за основною та додатковою посадами можна як одночасно, так i в рiзнi термiни. Однак слiд зазначити, що проводити атестацiю за основною та додатковою посадами доцiльнiше одночасно. У такому разi атестацiйнi листи потрiбно оформлювати окремо на вiдповiднiсть педагогiчного працiвника кожнiй iз займаних посад.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді