Суб’єкти декларування

У дошкiльному навчальному закладi зобов’язують, щоб доходи задекларував не лише керiвник, а й вихователь-методист. Чи правомiрно це?

Суб’єкти декларування зобов’язанi щорiчно до 1 квiтняподавати за мiсцем роботи (служби) декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов’язання фiнансового характеру за минулий рiк.

Хто декларує доходи

При визначеннi поняття «посадова особа» необхiдно виходити з того, що головним критерiєм вiднесення особи до кола посадових осiб є наявнiсть у неї органiзацiйно-розпорядчих або адмiнiстративно-господарських функцiй.

Органiзацiйно­-розпорядчi функцiї

Органiзацiйно-розпорядчими функцiями є здiйснення керiвництвагалуззю промисловостi, трудовим колективом, дiлянкою роботи, виробничою дiяльнiстю окремих працiвникiв на пiдприємствах, в установах чи органiзацiях незалежно вiд форм власностi. Такi функцiї виконують, зокрема:

  • керiвники мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, державних, колективних чи приватних пiдприємств, установ i органiзацiй, їх заступники;
  • керiвники структурних пiдроздiлiв (начальники цехiв, завiдуючi вiддiлами, лабораторiями, кафедрами), їх заступники;
  • особи, якi керують дiлянками робiт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Адмiнiстративно­-господарськi функцiї

Пiд адмiнiстративно-господарськими функцiями розумiють обов’язки з управлiння або розпорядження державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберiгання, переробки, реалiзацiї, забезпечення контролю за цими операцiями тощо). Такi повноваження в тому чи тому обсязi є у:

  • начальникiв планово-господарських, постачальних, фiнансових вiддiлiв i служб;
  • завiдуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступникiв;
  • керiвникiв вiддiлiв пiдприємств, вiдомчих ревiзорiв та контролерiв тощо.

Працiвники дошкiльного закладу, якi зобов’язанi декларувати доходи

Стосовно посади завiдувача господарства, то до його завдань та обов’язкiв вiднесено керiвництво роботою з господарського обслуговування установи,забезпечення збереження господарського iнвентарю, його вiдновлення та поповнення, стеження за станом примiщень та вжиття заходiв щодо своєчасного їх ремонту, забезпечення працiвникiв канцелярським приладдям та предметами господарського вжитку, керування роботою обслуговуючого персоналу, якi мiстять елементи адмiнiстративно-господарських обов’язкiв.

Тож працiвник, який посiдає цю посаду, також може вважатися посадовою особою юридичної особи публiчного права та має подавати декларацiю.

Антонiна Клименко, начальник управлiння соцiально-економiчного захисту ЦК Профспiлки працiвникiв освiти i науки Українизміст

Сертифікація в системі базової освіти