Перiодичнiсть проведення планових перевiрок загальноосвiтнiх навчальних закладiв

Питання щодо проведення планових перевiрок загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд їх типiв i форм власностi регулюються , , та пiдзаконними нормативно-правовими актами, зокрема (далi — Положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад), .

визначено, що основною формою державного контролю за дiяльнiстю загальноосвiтнiх навчальних закладiв усiх типiв i форм власностi є державна атестацiя закладу, яка проводиться не рiдше одного разу на десять рокiв.

Вiдповiдно до у перiод мiж атестацiєю проводяться перевiрки (iнспектування) закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною дiяльнiстю. Змiст, види i перiодичнiсть таких перевiрок визначаються залежно вiд стану навчально-виховної роботи, але проводять їх не частiше як два рази на рiк.

Увага!

Перевiрки щодо питань, не пов’язаних iз навчально-виховною роботою закладу, проводить його засновник (власник) вiдповiдно до законодавства

Перiодичнiсть проведення планових перевiрок навчальних закладiв залежить вiд ступеня ризику вiд провадження господарської дiяльностi з надання освiтнiх послуг (далi — ступiнь ризику).

Критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з надання освiтнiх послуг у системi загальної середньої та професiйно-технiчної освiти та визначається перiодичнiсть здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), затвердженi .

Загальноосвiтнi навчальнi заклади незалежно вiд форми власностi можуть бути вiднесенi до одного з трьох ступенiв ризику:

  • високого;
  • середнього;
  • незначного.

У загальноосвiтнiх навчальних закладах iз високим ступенем ризику плановi перевiрки можуть проводитися один раз на рiк.

До суб’єктiв господарювання iз середнiм ступенем ризику вiдносять загальноосвiтнi навчальнi заклади, якi провадять господарську дiяльнiсть з надання освiтнiх послуг вiд одного до трьох строкiв навчання. У таких загальноосвiтнiх навчальних закладах плановi перевiрки проводять не частiше нiж один раз на три роки.

Загальноосвiтнi навчальнi заклади, що не належать до суб’єктiв господарювання з високим i середнiм ступенем ризику, вважають суб’єктами господарювання з незначним ступенем ризику. У таких загальноосвiтнiх навчальних закладах плановi перевiрки проводять не частiше нiж один раз на п’ять рокiв.

Отже, щоб установити, чи пiдлягає загальноосвiтнiй навчальний заклад плановим перевiркам, слiд визначити його ступiнь ризику. Для цього потрiбно врахувати строк, протягом якого загальноосвiтнiй навчальний заклад провадить господарську дiяльнiсть з надання освiтнiх послуг, та результати попередньої перевiрки його дiяльностi.

Увага!

Планову перевiрку слiд вiдрiзняти вiд поточного контролю, що здiйснюється стосовно безпосередньо пiдпорядкованих загальноосвiтнiх навчальних закладiв органом управлiння освiтою для виконання покладених на нього функцiй i завдань.

Не вважається також перевiркою дiяльнiсть органiв державного нагляду (контролю), пов’язана зi збором iнформацiї, метою якого є отримання вiдомостей про масовi явища та процеси, що вiдбуваються у галузi освiти.

До планової перевiрки встановлено певнi вимоги, зокрема такi:

  • проведення вiдповiдно до рiчного або квартального плану, затвердженого органом державного нагляду (контролю);
  • обов’язкове письмове повiдомлення про проведення перевiрки не пiзнiше як за десять днiв до її початку;
  • чiтке визначення перелiку питань, що перевiрятимуться;
  • наявнiсть вiдповiдного розпорядчого документа;
  • дотримання строкiв проведення перевiрки (перевiрка не може тривати бiльше п’ятнадцяти, а в деяких випадках — п’яти робочих днiв).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді