Атестація завідувача ЗДО

Атестація педагогічних працівників школи, дошкільних закладів широко висвітлена у методичних матеріалах, проте, в чому полягає особливість атестації керівників таких закладів, зокрема, завідувача ЗДО, члени атестаційної комісії не завжди можуть чітко уявляти. Тому все по порядку

Вимоги до Програми розвитку закладу освіти: ТАБЛИЦЯ

Нормативна база, яка регулює атестацію педагогічних працівників

 • Наказ МОН України від 08.08.2013 №1135, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року за №1417/23949 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;
 • Лист МОН № 1/9-683 від 04.11.2019 року «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників;
 • Закон «Про освіту»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння";
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 « Про Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників»

Мета та передумови атестації керівних педагогічних кадрів

У п.1.3. «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» зазначається, що метою такої процедури є «стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності, зростання професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу».

Документація з атестації педагогічних працівників: упорядкуйте

Необхідною умовою для проходження чергової атестації є «обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів» (п.п. 1,7; 1,8).

Згідно з положеннями «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників», »обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного, позашкільного закладу освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років.

З огляду на відсутність установлених законодавством норм щорічного підвищення кваліфікації, необхідного для проходження чергової атестації, МОН рекомендує атестаційним комісіям, починаючи із 2020 року установлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти та не менше ніж:

 • 24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;
 • 48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;
 • 72 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;
 • 120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Щорічний обсяг (кількість годин) підвищення кваліфікації визначається педагогічним працівником та має бути відображений у відповідному плані підвищення кваліфікації, а в рік проходження атестації має бути не меншим зазначених вище обсягів. При цьому, облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою.

Атестаційний лист вихователя

Проте слід пам’ятати, що завідувач ДНЗ може проходити позачергову атестацію лише з поважних причин та у випадку невідповідності займаній посаді: «Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов’язків» (п. 1.9 »Типового положення…»).

Також керівники відповідних органів управління освітою при плануванні організації атестації керівних кадрів, передусім, мають ураховувати:

• дату призначення на посаду керівника (заступника керівника) навчального закладу;

• строки проведення державної атестації навчального закладу )Наказ МОН України від 08.08.2013 р. № 1135).

Алгоритм організації атестування завідувача ДНЗ

Відповідно до п. п.2.13; 2.14 «Типового положення» атестацію керівника ДНЗ на відповідність займаній посаді проводять комісії ІІ та ІІІ рівнів, Вони ж можуть підвищити тарифний розряд.

І-ий етап - підготовчий. Керівники відповідних органів управління освітою (до 10 жовтня) складають і подають до атестаційних комісій списки керівних кадрів навчальних та інших закладів, які атестуються (п. 3.1 «Типове положення»)

ІІ – ий етап – діяльнісний. Він складається з двох періодів.

1. Вивчення професійної діяльності керівника (п.3.4.«Типове положення») включає в себе:

 • перевірку виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;
 • моніторинг стану організації навчальної та виховної роботи, дотримання вимог державних освітніх стандартів;
 • аналіз результатів державної атестації навчального закладу;
 • аналіз результатів перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);
 • підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;
 • ефективність взаємодії з громадськими організаціями та батьківським колективом;
 • дотримання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов перебування дітей у дошкільному закладі;
 • дотримання керівиком педагогічної етики, моралі;
 • вичення і аналіз звітів керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу;
 • аналіз розгляду звернень громадян.

2. Написання характеристики на керівника навчального закладу (п.3.5. «Типове положення») і її подання на розгляд атестаційної комісії до 1 березня.

У характеристиці зазначається:

 • оцінка виконання педагогічним працівником посадових обов'язків;
 • відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості;
 • дані про участь у роботі мето-дичних об’єднань;
 • інформація про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією;
 • ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення;
 • якість виконання посадових обов’язків (п.3.9 «Типове положення»).

Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

ІІІ-ій етап – підсумковий. Рішення атестаційної комісії (п.3.14 «Типове положення»)

Його варіанти:

 • відповідає займаній посаді;
 • відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
 • не відповідає займаній посаді;
 • рекомендувати для призначення на посаду керівника;
 • рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.

Слід також пам’ятати, що згідно з П.1.6 «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» призначенню працівників на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.

На особу, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, керівник відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду (п.3.6 «Типове положення»).

При атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загально-освітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією врахо-вуються рівень її професійної освіти, стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти, володіння інформаційно-комуні-каційними технологіями, професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду (п.3.7 «Типове положення»).

Таким чином правильна організація атестації керівних кадрів спонукатиме їх до ефективної, раціональної та результативної діяльності. А крім того, надасть органам управління освітою повно, всебічно та неупереджено вивчити організацію роботи керівних кадрів навчальних закладів.зміст

Сертифікація в системі базової освіти