Порядок проведення інституційного аудиту в школах

Які мета, завдання та періодичність проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти? Які напрями та критерії оцінювання при цьому застосовуватимуть експерти
Зміст статті:
Інституційний аудит: мета, завдання, періодичність Порядок проведення інституційного аудиту Інституційний аудит: етапи, напрями, критерії

Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти визначає механізм проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування та форми власності, крім структурних підрозділів таких закладів освіти, які забезпечують здобуття інших рівнів освіти.

Інституційний аудит: мета, завдання, періодичність

Інституційний аудит — це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти (крім закладів вищої освіти), які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

Ст. 45 Закону про освіту

Інституційний аудит проводить Державна служба якості освіти України, її територіальні органи.

⇒ Система забезпечення якості освіти

Мета

Інституційний аудит проводять, щоб:

 • оцінити якість освітньої діяльності закладу освіти
 • виробити рекомендації щодо:
  • підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти
  • приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства.

Завдання

Інституційний аудит передбачає:

 • оцінювання:
  • освітніх і управлінських процесів закладу освіти
  • внутрішньої системи забезпечення якості освіти
 • перевірку додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері освіти.

Періодичність

Інституційний аудит закладів освіти може відбуватися планово і позапланово.

Плановий аудит

У плановому порядку аудит відбувається не частіше разу на 10 років відповідно до планів:

 • перспективних
 • річних.

Плановим періодом є рік — з 01 січня по 31 грудня планового року.

Перспективні плани визначають черговість проведення інституційного аудиту в закладах освіти протягом 10 років. Такі плани:

 • складають територіальні органи ДСЯО
 • затверджує керівник ДСЯО.

Річні плани визначають черговість проведення інституційного аудиту на наступний рік. Такі плани:

 • складають територіальні органи ДСЯО на основі перспективних планів
 • затверджує керівник ДСЯО щороку не пізніше 30 листопада року, який передує плановому.

Річні плани на наступний плановий період:

 • містять:
  • дату початку кожного планового інституційного аудиту
  • терміни проведення
 • оприлюднюють на офіційних веб-сайтах ДСЯО та її територіальних органів до 1 грудня року, який передує плановому.

Зміни до річних планів вносять у разі:

 • зміни найменування, реорганізації, ліквідації закладів освіти
 • необхідності виправлення технічних помилок.

Щороку до 1 квітня територіальні органи ДСЯО готують звіти про виконання річних планів і оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.

Позаплановий аудит

Інституційний аудит закладу освіти у позаплановому порядку проводять не частіше разу на 2 роки, але не раніше ніж через рік після проведення планового інституційного аудиту.

Інституційний аудит проводять позапланово, якщо:

 • результати незалежного зовнішнього моніторингу якості освіти вказують на низьку якість освітньої діяльності в закладі освіти
 • необхідність оцінити якість освітньої діяльності закладу й отримати рекомендації щодо її вдосконалення є обґрунтованою ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу.

У разі проходження закладом освіти інституційного аудиту в позаплановому порядку ДСЯО, її територіальний орган вносять зміни до перспективного плану проведення інституційного аудиту.

Порядок проведення інституційного аудиту

Інституційний аудит: етапи, напрями, критерії

Інституційний аудит проводять у 3 етапи:

 1. підготовка до проведення перевірки та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти:
  • формування експертної групи
  • оформлення документації для проведення інституційного аудиту (наказ, повідомлення, направлення)
  • заповнення керівником закладу освіти опитувального аркуша
  • ознайомлення експертної групи з інформацією про діяльність закладу освіти
 1. робота експертної групи у закладі освіти
 2. складання документації за результатами інституційного аудиту:
  • акт перевірки
  • розпорядження про усунення порушень вимог законодавства (у разі їх наявності)
  • анкета оцінювання роботи експертної групи
  • аналітичні довідки
  • звіт про проведення інституційного аудиту
  • Висновок та Рекомендації.

Строк роботи експертної групи у закладі освіти не більше 10 робочих днів, а в закладах освіти, де середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб, — 5 робочих днів.

Продовження строку проведення інституційного аудиту недопустиме.

Освітні та управлінські процеси закладу освіти і внутрішню систему забезпечення якості освіти оцінюватимуть за чотирма напрямами та критеріями.

НАПРЯМИ
оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Напрями оцінюванняскачать таблицю

 1. освітнє середовище закладу освіти
 • забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
 • створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації
 • формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
 1. система оцінювання здобувачів освіти
 • наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
 • застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
 • спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
 1. педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти
 • ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
 • постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників
 • налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками чи іншими законними представниками (далі - батьки), працівниками закладу освіти
 • організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
 1. управлінські процеси закладу освіти
 • наявність стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
 • формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
 • ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
 • організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
 • формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

КРИТЕРІЇ
оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Критерії оцінюванняскачать таблицю

Напрям оцінювання

Вимога/правило організації освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Критерії оцінювання

1. Освітнє середовище закладу освіти

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці

1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми

1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров'я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях

1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників

1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті

1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі

1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі - керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування

1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти

1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя

1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо)

2. Система оцінювання здобувачів освіти

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень

2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання

2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об'єктивним

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти

2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

2.3.2. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання

2.3.3. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти

3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби)

3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо)

3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку

3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

3.2.1. Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв'язок

3.3.3. У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності

3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти

4. Управлінські процеси закладу освіти

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми

4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

4.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

4.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів світи, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру

4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми

4.3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов'язків учасників освітнього процесу

4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу

4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади

4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам

4.4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності

4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупціїзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді