Коли протягом року змінюється розмір ставки заробітної плати (окладу) педпрацівника дошкільного закладу

Порядок і умови оплати праці педагогічних працівників мають безліч нюансів. Зокрема, протягом року виникають підстави для підвищень, встановлення доплат і надбавок до ставок заробітної плати (посадових окладів). І трапляється, що через хибне тлумачення окремих норм законодавства про оплату праці неправильно обчислюють ставки заробітної плати (посадові оклади), що відповідно впливає не лише на розміри заробітних плат, але й на розміри пенсій у майбутньому. Розглянемо, які підстави для зміни ставок заробітної плати (посадових окладів) педагогічних працівників дошкільних закладів виникають протягом року

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Структуру заробітної плати визначено у статті 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР. Розмір заробітної плати визначають такі її складові, як:

 • основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки)
 • додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці (включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій)
 • інші заохочувальні та компенсаційні виплати — це винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми тощо.

Для робітника основна заробітна плата встановлена у вигляді тарифної ставки (окладу) та відрядної розцінки, для службовця — як посадовий оклад.


Підстави для зміни ставки заробітної плати (посадового окладу) протягом року

Питання щодо умов оплати праці педагогічних працівників дошкільних закладів, розмірів ставок заробітної плати (посадових окладів), порядку їх обчислення врегульовано такими основними нормативними актами, як:

 • постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298
 • наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557)
 • Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).

Ставки заробітної плати (посадові оклади), підвищення, надбавки й доплати до них встановлюють у штатному розписі та тарифікаційному списку (станом на 1 вересня). Утім є низка підстав для зміни ставки заробітної плати (посадового окладу; далі — Зміна) педагогічного працівника дошкільного закладу протягом року.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Заробітну плату за місяць, у якому відбулася Зміна, обчислюють, ураховуючи різні ставки заробітної плати (посадові оклади) за кількість робочих днів до та після зміни тарифного розряду.

Якщо підстава для Зміни настає під час відпустки працівника, його тимчасової непрацездатності, підвищення кваліфікації, стажування, то обчислення заробітної плати за новими ставками (посадовими окладами) здійснюють із дня виникнення такої підстави — тобто з дня виходу працівника на роботу.

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати

Розмір мінімальної заробітної плати щороку законодавчо встановлюють у Державному бюджеті України, передбачаючи здебільшого кілька етапів її підвищення.

Мінімальна заробітна плата є законодавчо встановленим розміром заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VІІI мінімальна заробітна плата у 2016 році становить:

У місячному розмірі

У погодинному розмірі

з 1 січня

1378 грн

8,29 грн

з 1 травня 

1450 грн

8,69 грн

з 1 грудня 

1600 грн

9,59 грн

Зауважте!

Підвищення рівня освіти або надання (поновлення) документів про освіту

Рівень освіти визначають на підставі дипломів, свідоцтв, атестатів або посвідчень про закінчення навчального закладу незалежно від спеціальності.

Втрачені документи про освіту поновлюють відповідно до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811.

Розміри ставок заробітної плати (посадових окладів) працівників встановлюють за тарифними розрядами, які визначають відповідно до кваліфікаційних категорій, присвоєних за результатами атестації. Проте окремі положення додатка 9 до Наказу № 577 передбачають визначення тарифного розряду залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця, зокрема:

 • вихователям-методистам, вихователям, учителям-логопедам, учителям-дефектологам, практичним психологам, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста — 8-й тарифний розряд
 • музичним керівникам, художнім керівникам, інструкторам з фізкультури, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста — 7-й тарифний розряд.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Право на Зміну працівник набуває не з дати закінчення навчального закладу, а відтоді, як подав документ про освіту за місцем роботи.


Підвищення (зниження) кваліфікаційної категорії (тарифного розряду)

Кваліфікаційну категорію (тарифний розряд) підвищують або знижують лише за результатами атестації педагогічного працівника. Її порядок визначено Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930.

За результатами атестації працівникові дошкільного закладу можуть бути присвоєні такі кваліфікаційні категорії, як:

 • спеціаліст
 • спеціаліст другої категорії
 • спеціаліст першої категорії
 • спеціаліст вищої категорії.

Зміну впроваджують відповідно до результатів атестації, що впливають на тарифні розряди, а саме:

 • якщо працівникові присвоєно кваліфікаційну категорію (встановлено тарифний розряд) — збільшують ставку заробітної плати (посадовий оклад)
 • якщо атестаційна комісія визнала працівника таким, що не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії (раніше встановленому тарифному розряду) — знижують ставку заробітної плати (посадовий оклад).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Зміну провадять із дня прийняття рішення атестаційною комісією. Тобто ставку заробітної плати (посадовий оклад) обчислюють, виходячи з оновлених даних, від дня, яким датовано протокол із рішенням атестаційної комісії. Водночас підставою для таких дій є відповідний наказ керівника закладу.


Присвоєння педагогічного звання

Педагогічні звання дають право працівникам на підвищення ставок заробітної плати (посадових окладів).

Розміри підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам установ і закладів освіти затверджені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 20.04.2007 № 643.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Підвищення за педагогічні звання утворюють нові ставки заробітної плати (розміри посадових окладів), що необхідно враховувати під час обчислення доплат, надбавок та інших виплат.


З огляду на педагогічне звання, присвоєне за результатами атестації, визначають розмір підвищення ставки заробітної плати (посадового окладу):

«вчитель-методист»

15%

«вихователь-методист»

10%

«практичний психолог — методист»

«керівник гуртка — методист»

«старший учитель»

«старший вихователь»


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Зміну провадять з дня присвоєння педагогічного звання. Підвищення ставок заробітної плати (посадових окладів) за педагогічні звання, присвоєні за результатами атестації, здійснюють лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання.

Якщо працівник має право на підвищення ставки заробітної плати (посадового окладу) одночасно за кілька педагогічних звань, то зміну ставки заробітної плати (посадового окладу) провадять лише за одним із них — за тим, яке створює підвищення у максимальному розмірі.


Здобуття наукового ступеня

Працівникам, які здобули науковий ступінь, передбачено доплату у граничному розмірі, а саме:

 • кандидата наук — до 15%
 • доктора наук — до 25%.

Працівники мають право на цю доплату, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначає керівник закладу.

Існують відмінності у визначенні дати Зміни залежно від того, який науковий ступінь здобуто, а саме:

 • кандидат наук — з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після прийняття рішення Вищою атестаційною комісією України про видачу диплома кандидата наук
 • доктор наук — з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після затвердження Вищою атестаційною комісією України.

Наразі це питання дещо не врегульоване, оскільки з набранням чинності Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII науковий ступінь кандидата наук прирівнюється до ступеня доктора філософії.

Збільшення стажу педагогічної роботи

Надбавка за вислугу років до ставки заробітної плати (посадового окладу) працівникам передбачена частиною першою статті 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII, на виконання якої Кабінет Міністрів України видав постанову «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 № 78.

Так, працівникам встановлюють цю надбавку щомісяця у відсотках до ставки заробітної плати (посадового окладу) залежно від стажу педагогічної роботи, а саме:

 • понад 3 роки — 10%
 • понад 10 років — 20%
 • понад 20 років — 30%.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховують час роботи на посадах, передбачених Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963.


Розмір надбавки за вислугу років встановлюють пропорційно навантаженню (обсягу роботи) працівника. Основним документом, на підставі якого визначають стаж педагогічної роботи, є трудова книжка, а також інші документи, що підтверджують такий стаж. Відповідальним за обчислення стажу педагогічної роботи працівника є роботодавець.

Якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення стажу педагогічної роботи, зберігають у закладі, то Зміну провадять з місяця, що настає за місяцем, коли виникло право на виплату надбавки за вислугу років. Якщо ж документи, що підтверджують набуття права на надбавку за вислугу років, у працівника, то Зміну провадять із дня подання ним цих документів.

Присвоєння почесного звання

Надбавку до ставки заробітної плати (посадового окладу) за почесні звання України працівникам встановлюють у таких розмірах:

 • «народний» — 40%
 • «заслужений» — 20%.

Цю надбавку встановлюють, якщо діяльність працівника за профілем на займаній посаді збігається з присвоєним почесним званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначає керівник закладу. За наявності двох або більше звань надбавку встановлюють за одним (вищим) званням.

Зміну провадять з дня присвоєння почесного звання.

Умови встановлення підвищень, доплат, надбавок

Збільшення ставки заробітної плати (посадового окладу) не провадять під час перебування працівника:

 • у відпустці (щорічній основній чи додатковій, у зв’язку з навчанням тощо)
 • на підвищенні кваліфікації
 • на «лікарняному» (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю).

Адже за ці періоди розмір заробітної плати обчислюють із розрахунку середнього заробітку відповідно до чинного законодавства. Тож відповідні надбавки, доплати й підвищення встановлюють із дня виходу працівника на роботу.

Зміни розміру ставки заробітної плати (посадового окладу), надбавки за вислугу років, доплати за науковий ступінь — будь-які зміни в оплаті праці працівників — мають бути оформлені наказом керівника закладу.

Також на підставі відповідного наказу вносять зміни до тарифікаційного списку, штатного розпису, якщо необхідно змінити ставку заробітної плати (посадовий оклад), збільшити відсоток надбавки за вислугу років, встановити інший тарифний розряд тощо.

Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати (посадових окладів), обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління (п. 6 Інструкції № 102).

Якщо виявлено факт неправильної оплати праці, то керівник дошкільного закладу (органу управління освітою) зобов’язаний:

 • вжити заходів, щоб виправити помилки, виплатити працівникові належну суму за весь період неправильної оплати праці
 • визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, безпосередньо винних у помилці.


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді