Про що Довідка з виховної роботи у школі

Заступник директора з виховної роботи за результатами аналізу виховної роботи в школі складає довідку. Яка ця довідка, про що в ній пишуть і навіщо?

Як налагодити методичну роботу віддалено: ПОРАДИ ВІД ЕКСПЕРТА

Навіщо складають Довідку

Довідка про стан виховної роботи в школі — це підсумок за навчальний рік.

Заступник директора школи складає довідку до підсумкового засідання педагогічної ради. Цей документ є синтезом даних про результати виконання завдань річного плану роботи школи в частині питань виховання учнів. У ньому висвітлюють, зокрема, питання щодо:

 • виконання місцевих програм національного виховання учнівської молоді
 • дотримання основних орієнтирів виховання учнів 1–11 класів
 • реалізації науково-методичної проблемної теми
 • винесення питань виховання на засіданнях педради школи
 • наказів про виховну роботу
 • діяльності учнівського самоврядування
 • методичної виховної роботи
 • роботи з обдарованими дітьми
 • позашкільної роботи
 • системи профілактичної роботи
 • роботи з батьками.

Як виглядає Довідка

Довідка, у якій висвітлено результати виховної роботи за рік, доволі об’ємний документ, тому варто докласти зусиль, щоб:

 • а) полегшити її сприйняття
 • б) структурувати її візуально та за змістом.

Для цього достатньо мінімум додати по тексту виділення й переліки (списки):

Довідка про стан виховної роботи в НВК «Загальноосвітня школа І ступеня — гімназія» у 2016/2017 навчальному році

З метою створення виховного середовища, яке забезпечує цілісність, наступність, послідовність і системність у вихованні і дає змогу залучати різні соціальні інститути до організації виховної діяльності з учнівською молоддю, на реалізацію Програми національного виховання учнівської молоді ___ області на 2008–2020 роки та районної програми національного виховання, відповідно до річного плану роботи, на виконання основних орієнтирів виховання учнів 1–11 класів та з метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до сім’ї, родини і людей, до себе, до природи, до праці, до мистецтва в НВК протягом 2016/2017 навчального року проведено цілеспрямовану роботу.

На початку навчального року чітко визначені головні завдання, мета та проблеми виховного процесу в НВК. Учительський та учнівський колективи продовжили роботу над проблемною темою «Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя». Пройдено четвертий творчий етап, здійснено поточний аналіз впровадження науково-методичної проблемної теми. А саме проведено:

 • засідання педагогічної ради НВК на тему «Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів»;
 • методоб’єднання класних керівників «Формування висококомпетентної особистості шляхом впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій»;
 • засідання творчої групи на тему «Формування висококомпетентної особистості в умовах сучасної школи»;
 • батьківські збори «Стилі батьківського виховання та їхній вплив на формування життєвих компетентностей особистості школяра».

З метою вивчення та апробації новітніх інформаційно-комунікаційних технологій навчання та виховання, розроблення рекомендацій, програм і планів для вчителів та учнів створено дві творчі групи, які працюють над двома темами:

 • «Формування життєвих компетенцій особистості — одне з головних завдань освіти»
 • «Учнівське врядування як засіб формування висококомпетентної особистості».

На базі НВК відбулася районна конференція «Право дитини на захист від насильства та обов’язок дорослих щодо реалізації цього права».

Відповідно до річного плану роботи НВК «ЗОШ І ступеня — гімназія» на 2016/2017 н. р., перспективного прогнозування на 2014–2019 роки 20 грудня 2016 р. відбулося засідання педагогічної ради на тему «Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури школярів» з порядком денним:

 • правове виховання учнів у контексті креативної освіти;
 • рівень правової свідомості учнів НВК, схильність до проявів девіантної поведінки;
 • формування правової свідомості учнів на уроках правознавства та історії;
 • робота з педагогічно занедбаними дітьми як один з напрямів роботи класного керівника;
 • особливості організації роботи на уроках з дітьми, що мають негативні прояви в поведінці;
 • учнівське самоврядування як один із напрямів правового виховання;
 • робота педагогічного колективу з організації контролю за відвідуванням учнями НВК навчальних занять.

У 2016/2017 н. р. продовжено роботу над освітньо-виховним проектом з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна — Україна» та цільовою програмою зі збереження та зміцнення здоров’я учнів під назвою «Школа сприяння здоров’ю».

Протягом 2016/2017 н. р. питання виховної роботи вивчено й узагальнено наказами:

 • «Про стан роботи з родинно-сімейного виховання» від 30.12.2016 № 238;
 • «Про стан формування ціннісного ставлення до праці» від 27.02.2017 № 26.

Вся виховна робота реалізовувалась через принципи демократизації, народності виховання, єдності сім’ї та школи. Мета виховання конкретизувалась через систему виховних завдань. При цьому в процесі виховання враховувались регіональні і етнографічні особливості. Головну увагу приділено питанням:

 • формування громадянина — патріота України;
 • створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
 • виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини;
 • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я;
 • формування морально-духовних та вольових якостей, набуття учнями НВК соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу;
 • формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури;
 • формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Зміст виховання учнівської молоді закладу, внесений у річний план виховної роботи НВК і базується на змісті Концепції національно-патріотичного виховання, Всеукраїнської та обласної Програми національного виховання учнівської молоді та Програми основних орієнтирів виховання учнів 1–11-х класів.

Головною умовою досягнення мети щодо розвитку дитини у навчально-виховному процесі є залучення кожної дитини до суспільно-корисної діяльності з урахуванням її можливостей і творчих здібностей.

Виходячи з цього в НВК діє дитяче об’єднання «Полісяни», яке здійснює діяльність на основі Конституції України, Всесвітньої декларації прав дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи. Дана дитяча організація об’єднує учнів 2–4-х класів, і вся робота спрямована на забезпечення змістовного проведення дозвілля учнів, сприяння виявленню та розвитку організаторських, творчих, інтелектуальних здібностей дітей, відстоювання прав та інтересів школярів.

Методом моделювання розроблений науково-методичний комплекс функціонування дитячої спілки «Дивосвіт»: положення, структура, правила, модель функціонування. Спілка об’єднує учнів 5–7-х класів, які активно попрацювали протягом року.

Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає шкільне самоврядування.

Учнівська рада «Лідер» в НВК працює вже не один рік, має свої традиції, сформована структура, програма розвитку та перспективні плани роботи. В структурі учнівської ради діє 8 комісій, кожна з яких працює за певним напрямом:

 • «Знання»;
 • «Дисципліна і порядок»;
 • «Робота з молодшими школярами»;
 • «Дозвілля та культура»;
 • «Спорт та здоров’я»;
 • «Добрі справи»;
 • «Інформація та преса»;
 • «Захист прав школяра».

Очолює роботу всіх комісій голова учнівської ради ____.

Допомогу в налагодженні успішної діяльності комісій надають педагоги-радники. Діяльність учнівської ради здійснюється на основі річного плану роботи. Учнівська рада «Лідер» протягом навчального року провела 12 засідань, тематика яких була різноманітною: робота над проектами, обговорення, проведення та організація різноманітних свят, вечорів, виховних заходів, звіти членів учнівської ради, затвердження планів роботи тощо.

Науково-методичне забезпечення виховної роботи здійснювало методичне об’єднання класних керівників. У цій роботі забезпечувався комплекс практичних заходів щодо:

 • впровадження інноваційних технологій у практику педагогічної діяльності класних керівників;
 • вивчення і пропаганда передового педагогічного досвіду;
 • підвищення професійної кваліфікації вчителів, розвиток компетентності і творчих пошуків нових методик, форм, прийомів;
 • оптимальних шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
 • розв’язання проблеми, над якою працює школа та методичне об’єднання класних керівників.

Методична виховна робота в закладі протягом 2016/2017 н. р. була плідною і результативною. Чітко спланована робота методичного об’єднання класних керівників. Проведено 5 засідань, на яких класні керівники вдосконалювали формування виховної системи з класом підпорядковуючи її формуванню ціннісних ставлень особистості, а також активно працювали над формуванням професійної компетентності класного керівника. Крім методоб’єднання, з класними керівниками практикувалися ще і оперативні наради, які давали можливість швидко і оперативно вирішувати всі питання, що назрівали в колективі.

На виконання річного плану роботи та з метою підтримки творчо працюючих педагогів, пропаганди досягнень педагогічної науки, впровадження в практику роботи НВК інноваційних технологій протягом 2016/2017 н. р. адміністрацією розпочата робота з вивчення системи роботи класного керівника ___.

Із членів методоб’єднання була створена фокусна група, яка працювала над вивченням питання «Загроза суїциду в дитячому середовищі». Проведено дослідження, спрямоване на вивчення психологічного стану учнів. В опитуванні взяли участь 74 учні 6–10-х класів. Узагальнені результати показали, що перед нами цілий пласт невирішених проблем. Нам усім слід перебудовуватися в питаннях добору форм і методів роботи з підлітками, які б максимально враховували особливості розвитку сучасного молодого покоління, їхні запити, захоплення, їхнє ставлення до соціальних змін, громадських подій і власну життєву позицію. Усі ми, дорослі, маємо пам’ятати, що несемо спільну відповідальність за життя та виховання наших дітей і безпосередньо впливаємо на формування молодого покоління своїм досвідом та своїм прикладом. Дане питання слухалось на розширеній нараді класних керівників за участі директора на тему «Суїцид, засоби його запобігання. Групи смерті в соціальних мережах». Фокусна група підготувала методичні рекомендації та електронний кейс для вчителів та батьків про попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків.

З метою попередження та профілактики правопорушень, членами методоб’єднання класних керівників виготовлено та розповсюджено:

 • брошури з інформаційно-методичними матеріалами «Попередження суїцидальної поведінки серед дітей та підлітків», «Методичні рекомендації для педагогів з профілактики суїциду», «Організація роботи з батьками», «Взаємодія педагогічного колективу з іншими службами щодо захисту прав дитини»;
 • серію буклетів «Батькам про права дитини», «Будь обережним».

Для злагодженої роботи з обдарованими дітьми складено банк даних за такими розділами:

 • діти, які мають вокальні, декламаторські, хореографічні, технічні здібності;
 • діти, які мають здібності до образотворчого мистецтва, науково-дослідницької роботи.

З метою надання професійної допомоги дітям для розвитку природних задатків та здібностей, здобування максимальної користі з хобі, захоплень та індивідуальних нахилів розроблено план роботи з обдарованими учнями. Робота ведеться у чотирьох напрямах:

 • діяльність учнівських товариств і об’єднань;
 • учнівська рада «Лідер»;
 • дитяча спілка «Дивосвіт»;
 • дитяче об’єднання «Полісяни».

Учні працюють у таких гуртках:

 • «Веселі нотки»;
 • «Співаночка»;
 • «Чарівний пензлик»;
 • «Паперовий світ» (паперопластика);
 • «Природа і фантазія»;
 • «Чемпіон» (легка атлетика);
 • «Польська мова» (лінгвістичний);
 • «Інформаційні технології»;
 • «Школа безпеки» (військово-патріотичний).

Організація та проведення виховних заходів:

 • години творчості (класні години, диспути, дискусії, презентації тощо);
 • дні творчості (виставки малюнків, зустрічі з творчими людьми, відвідування та організації виставок);
 • творчі проекти «Славні імена земляків», «Добро починається з тебе», «Моральний вчинок», «Моя Батьківщина — Україна»;
 • Зоряний олімп (вшанування кращих учнів НВК);
 • творчі звіти «Таланти НВК».

Групові та індивідуальні форми роботи:

 • вокальна група «До, мі, соль»;
 • дитяча група «Пензлик»;
 • дитяче об’єднання «Проба пера».

Задовольнити різні потреби та інтереси мали можливість 148 учнів, а це 27% кількості учнів НВК.

Аналізуючи роботу гуртків, слід зазначити, що не всі гуртки працювали згідно з розкладом, частина учнів була лише на папері, заняття відвідували не всі через об’єктивні причини. Мав постійний склад та користувався великою популярністю серед учнів гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» (керівник ____) та «Паперовий світ» (керівник ____).

Крім того, НВК тісно співпрацював з будинком учнівської молоді (БУМ), на базі якого працювало 17 гуртків, і 48 учнів нашого закладу їх відвідувало, школою мистецтв, при якій працюють:

 • художній відділ, який відвідувало 21 учень НВК;
 • відділ вокалу — 16 учнів;
 • хореографічний відділ — відвідувало 72 учнів;
 • на інструментах займалося 7 учнів.

Дитячу юнацьку спортивну школу (ДЮСШ) відвідувало 18 учнів.

Організована робота щодо залучення учнів до позакласної та позашкільної діяльності забезпечує розвиток їхніх творчих здібностей і нахилів, а разом з тим забезпечує і соціальну зайнятість учнів після навчальної діяльності. Спілкування між ровесниками сприяє передачі інформації, розуміння потреб свого оточення, а роль керівника гуртка в цьому процесі, його авторитет, сприяють налагодженню зв’язків дітей з дорослими.

Зайнятість дітей зменшують можливість деструктивної поведінки, а високі досягнення в творчості, піднімають імідж гуртківців і зумовлюють процес наслідування ровесниками.

Однією із складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей. Тому в НВК створено систему профілактичної роботи. У НВК діє ефективна система правового і превентивного виховання школярів, її компонентами є:

 • всебічне вивчення особистості;
 • рання діагностика і психолого-педагогічна корекція відхилень у поведінці школярів молодшого, підліткового і старшого віку.

Діагностику щорічно проводять практичний психолог ____ та соціальний педагог ____. У НВК створено банк даних учнів «групи ризику», щорічно здійснюється внутрішньо-шкільний контроль за учнями схильними до правопорушень, списки учнів «групи ризику» постійно переглядаються.

У закладі функціонує Рада профілактики правопорушень та соціального захисту учнів. Вона створена за рішенням Ради НВК з числа працівників закладу, старшокласників, представників батьківської громадськості і є складовою частиною системи гімназійного врядування. Основна мета та завдання діяльності Ради профілактики — це запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей і підлітків та профілактика негативних проявів серед них.

Традиційним стали проведення в НВК таких тижнів як:

 • тиждень правових знань;
 • тиждень боротьби зі СНІДом;
 • тиждень ввічливості;
 • випуски газет-плакатів, бюлетенів, стіннівок;
 • проведення круглих столів, конкурсів плакатів антиалкогольної спрямованості, шкідливості паління.

Виховна система НВК сприяє популяризації ведення здорового способу життя серед школярів, підвищує рівень вихованості школярів, зменшує кількість правопорушень серед учнів. У 2013/2014 н. р. розпочато впровадження в практику роботи НВК програми «Школа сприяння здоров’ю».

Зміст роботи з батьками в НВК можна розділити на три основні блоки:

 • участь батьків в управлінні навчальним закладом;
 • залучення батьків до навчально-виховного процесу;
 • підвищення рівня психолого-педагогічних знань.

Перед початком навчального року класні керівники провели опитування батьків. Результати опитування допомогли побудувати більш цілеспрямовано програму занять батьківського всеобучу, організувати індивідуальну і групову роботу з батьками. Робота батьківського всеобучу в НВК спланована на навчальний рік по секторах:

 • «Батьки і діти» (батьки учнів 1–4-х класів);
 • «Дорослі і діти» (батьки учнів 5–8-х класів);
 • «Спілкування» (батьки учнів 9–11-х класів).

З метою більш глибокого врахування інтересів педагогічної культури батьків педагогічний всеобуч організовується і проводиться в формі позакласного заняття різними фахівцями. Під час занять педагогічного всеобучу організовуються виставки педагогічної літератури, дитячих малюнків, саморобних виробів.

У всіх класах створені і діють класні батьківські комітети, які працюють за планами, узгодженими з класним керівником. Голови цих комітетів входять до складу батьківської піклувальної ради навчально-виховного комплексу. Класними батьківськими комітетами була проведена значна робота. Заслухана та обговорена інформація батьків про виховання учнів і допомога НВК у виконанні Закону України «Про загальну середню освіту». Заслуговує на увагу досвід спільної роботи класних керівників початкової школи з організації спільних заходів. Так стало традицією організація родинних свят, новорічно-різдвяних, свята 8 березня, де присутні не тільки учні та класний керівник, а й батьки. Такі заходи дають можливість батькам подивитись на своїх дітей іншими очима, побачити їх життя у школі, зрозуміти на що вони здатні. Допомагають батьківські комітети у зміцненні матеріально-технічної бази НВК. Створений батьківський благодійний фонд щорічно поповнюється за рахунок батьківських коштів. Ця робота повністю залежить від того, яку організаційну роботу проводять батьки. Кожну четверть класні керівники спільно з учителями окремих навчальних предметів та батьківським комітетом проводять класні батьківські збори. Підтримують тісний контакт з батьками в онлайн-режимі та через щоденники. Особливо такий вид роботи добре вдалося налагодити класним керівникам 6-А класу ___, 10-А класу ___ та 1-Б класу ___. Крім того, всі класні керівники, практикують індивідуальні консультації та бесіди з батьками. Мета таких консультацій — допомогти батькам у вирішенні конкретних ситуацій, пов’язаних з їхньою дитиною.

Але в роботі класних керівників з батьками, зокрема класних батьківських комітетів, є і недоліки. Не на повну потужність працюють батьківські комітети 5–8-х класів.

У НВК здійснюється постійний контроль за відвідуванням учнями навчального закладу. Пропусків занять без поважних причин протягом І і ІІ семестру не було. Але насторожує те, що дуже велика кількість пропусків за заявами батьків.

Протягом навчального року добре попрацювали вчителі початкових класів. Це досвідчені вихователі, які постійно приділяють велику увагу питанням культури поведінки, спілкування, зовнішньому вигляду та охороні життя учнів. Вони дбають про те, щоб класні приміщення були затишними, а мікроклімат у колективі — родинним. Особливо хочеться відзначити роботу таких педагогів, як ___, ___, ___, ___, ___.

Багатим та різноманітним було життя учнів середніх класів. Вони взяли участь у Дні Знань (1 вересня), у святі до Дня вчителя — підготувавши свої вітальні номери. Брали активну участь у всіх заходах, які проводилися протягом року. На початку навчального року були сформовані органи учнівського врядування по класах. Учні 5-х класів пройшли випробування на звання п’ятикласників і відзначили цю подію «Посвятою в гімназисти». Весело, організовано і цікаво пройшло святкування Нового року. Учні 5–8-х класів були активними діячами виховного процесу. Особливо хочеться відзначити учнівські колективи 5-х, 6-х та 7-х класів.

Учні 9–11-х класів почали рік веселим святом Першого Дзвоника, брали участь у його підготовці. Також приймали участь у всіх заходах згідно річної циклограми. Знаменною подією для учнів 10-х класів та всіх новачків-старшокласників, які приєдналися до учнівського колективу нашого НВК у цьому році, стала «Посвята в гімназисти», підготовку якого взяли на себе учні 11-х класів та учнівська рада «Лідер». Багато зусиль доклали учні НВК, аби День учителя став справжнім святом для педагогів. Зусиллями учнів і класних керівників 9-х класів ___ та ___ підготовлено й проведено свято до Дня вчителя.

Потягом року з метою обміну досвідом класними керівниками проведені такі заходи:

 • ___ — « Хай в серці кожної дитини живе любов до України!»;
 • ___ — родинне свято «Хай почує увесь світ, як збирається наш рід!»;
 • ___ — «Волонтери — янголи добра»;
 • ___ — «Страшні роки моєї України»;
 • ___ — «Життя без насильства»;
 • ___ та ___ — «Зі святом Вас, дорогі працівники освіти!»;
 • ___ та ___ — «Прощальний вечір»;
 • ___ та ___ — «Зустріч з випускниками».

Організовано і змістовно пройшли у НВК:

 • тиждень дорожнього руху;
 • тиждень української писемності та мови;
 • тиждень правових знань;
 • Шевченківський тиждень;
 • тиждень родинного виховання;
 • тиждень психології;
 • тиждень безпеки дитини;
 • тиждень «Made in Ukraine!»;
 • місячник довкілля «Зелена весна»
 • День боротьби зі СНІДом
 • акції «Заради життя», «Від серця до серця»
 • операція «Турбота» та інші заходи.

В основу виховної системи навчального закладу були покладені проектні технології, які передбачають гарантований кінцевий результат. Проектна діяльність як одна із сучасних форм організації виховної роботи має величезні переваги над традиційними формами роботи. Успішним цей метод є завдяки інформатизації виховного процесу, що дає можливість створити для учнівської молоді «розширену діяльність», освоюючи систему соціальних зв’язків і відносин.

У 2016/2017 н. р. продовжувалась робота над освітньо-виховним проектом з громадсько-патріотичного виховання «Моя країна — Україна», покликаного на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Реалізація освітньо-виховного проекту здійснюється через ряд міні-проектів в класних колективах, а саме:

 • 3–4-ті класи — міні-проект «Герої Небесної сотні»;
 • 6-ті класи — міні-проект «Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС»;
 • 7-мі класи — міні-проект «Волонтери — янголи добра»;
 • 8-мі класи — міні-проект «Пам’ять про Велику Вітчизняну війну в літописі мого селища»;
 • 9-ті класи — міні-проект «Герої АТО»;
 • 10-А клас — міні-проект «Батьки нашої школи — учасники АТО»;
 • 10-Б клас — міні-проект «Революція гідності — головні дійові особи»;
 • 11-ті класи — міні-проект «Афганська війна очима дітей».

Підсумовуючи, слід зазначити, що є чимало позитивних моментів у виховній діяльності нашого навчального закладу. Фактично всі вихованці протягом навчального року були задіяні у виховному процесі НВК, мали і виконували певні доручення, були залучені до роботи різноманітних гуртків та секцій. Діяльність класних колективів та класних керівників також можна визнати доброю. Але поряд із досягненнями та проробленою роботою маємо ще багато проблем, над якими треба працювати. Не слід забувати, що поряд із навчанням іде виховання, якому ми приділяємо мало уваги. Лише коли трапляються неприємності або біда, починаємо шукати винного. Тому перш за все нам, учителям, потрібно підтримати роботу учнівської ради «Лідер» і класних колективів, потрібно цікавитися справами учнів, допомагати, іти назустріч, створювати належні умови та можливості для позакласної виховної роботи, щоб педагоги-радники були не лише на папері, призначені наказом, а працювали разом з учнями. Дуже хотілося б на належному рівні налагодити роботу прес-центру, зокрема друк загальношкільної газети «Вісник гімназії». В учнів спостерігається недостатня сформованість потреби у самовдосконаленні та розвитку здібностей таі задатків, тому треба чітко налагодити процес розвитку дитячих обдарувань через оптимально побудований навчальний процес, систему позаурочної форми роботи та ефективну взаємодію сім’ї та школи.

Виходячи зі сказаного вище, виховну роботу в НВК «ЗОШ І ступеня — гімназія» у 2016/2017 н. р. слід вважати задовільною.

Директор НВК (підпис) ____

Заступник директора з виховної роботи (підпис) ____зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді