Посадова інструкція практичного психолога закладу дошкільної освіти

Дізнайтеся, що містить посадова інструкція практичного психолога закладу дошкільної освіти, та скачайте зразок заповнення

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Посадова інструкція практичного психолога закладу дошкільної освітиСкачайте зразок
Посадова інструкція практичного психолога

Посадова інструкція практичного психолога | розділи

Зупинімося на ключових розділах посадової інструкції.

Завдання та обов’язки практичного психолога

 • Бере участь в організації життєдіяльності дітей, забезпеченні їхнього всебічного особистісного розвитку, сприяє зміцненню психічного здоров’я дітей.
 • Сприяє охороні прав дітей згідно з Конвенцією про права дитини, гармонізації стосунків учасників освітнього процесу в закладі.
 • Визначає причини, що ускладнюють становлення особистості дитини.
 • Проводить консультування, надає допомогу дітям, їхнім батькам або особам, які їх замінюють, педагогічному колективу у розв’язанні конкретних проблем.
 • Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дітей до навчання у закладі загальної середньої освіти.
 • Планує, розробляє, впроваджує у практику індивідуальні розвивальні, корекційні програми з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей.
 • Сприяє виявленню, розвитку обдарованих дітей.
 • Виявляє й обстежує дітей, які потребують соціально-психологічної корекції, надає їм психологічну допомогу.
 • Дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя.
 • Проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки.
 • Бере участь у роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей.
 • Сприяє формуванню психологічної культури дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, педагогів.
 • Консультує директора та інших працівників закладу з питань розвитку дітей, практичного використання психології для розв’язання педагогічних завдань та психології організації освітнього процесу й управління ним.
 • Сприяє підвищенню соціально-психологічної компетентності дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, педагогів.
 • Вносить пропозиції до річного плану роботи закладу.
 • Бере участь у роботі педагогічної ради, підготовці і проведенні батьківських зборів, оздоровчих, виховних та інших заходах.
 • Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
 • Проходить підвищення кваліфікації та атестацію раз на п’ять років.
 • Забезпечує охорону життя і здоров’я дітей під час освітнього процесу.
 • Дотримується правил і норм охорони праці, пожежної безпеки.
 • Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.
 • Веде встановлену документацію та належно зберігає її.
 • Проходить обов’язкові періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.
 • Охайно одягається, перебуває у примiщеннях закладу в змiнному взуттi.
 • Не курить, не вживає алкогольнi напої у примiщеннях та на територiї закладу, не користується туалетами для дiтей.
 • Не перебуває на робочому мiсцi iз симптомами iнфекцiйних захворювань.

Права практичного психолога

 • Вільно обирати та використовувати методики навчання та виховання, навчальні посібники, матеріали.
 • Брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному статутом закладу.
 • Захищати свою професійну честь та гідність.
 • У межах своєї компетенції і в порядку, визначеному статутом закладу, бути присутнім на заходах, які проводять інші педагогічні працівники.
 • У межах своєї компетенції повідомляти директора та вихователя-методиста про виявлені недоліки у діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 • Отримувати від директора та інших працівників закладу підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 • Підвищувати свою кваліфікацію.
 • Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
 • Захищати свої інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема судових органах.
 • Відмовитися від виконання роботи, якщо виникла загроза життю та здоров’ю, до моменту усунення небезпеки.

Кваліфікаційні вимоги

Практичний психолог має вищу психологічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні психологічної підтримки педагогічного процесу, задовольняє загальні етичні та культурні вимоги для педагогічних працівників.

Практичний психолог із кваліфікаційною категорією «спеціаліст» має повну вищу освіту (за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра) за спеціальністю «практична психологія», «психологія».

Знання і вміння практичного психолога

Знає основи

педагогіки

психології

дитячої та вікової фізіології

Використовує

інформаційно-комунікаційні технології

цифрові освітні ресурси у психолого-педагогічній діяльності

Вміє

розв’язувати педагогічні проблеми

установлювати контакт із дітьми, батьками або особами, які їх замінюють, колегами

Дотримується

педагогічної етики, моральних норм

Практичний психолог із кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії»:

 • відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та постійно вдосконалює свій професійний рівень
 • володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами та вміє ефективно застосовувати їх
 • впроваджує інноваційні технології в освітньому процесі
 • обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту; має авторитет серед колег, дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють.

Практичний психолог із кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», а також:

 • використовує методи компетентнісно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу;
 • володіє технологіями творчої психолого-педагогічної діяльності;
 • упроваджує перспективний психолого-педагогічний досвід; уміє аргументувати свою позицію.

Практичний психолог із кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно використовує та поширює їх у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій виховання; продукує оригінальні, інноваційні ідеї; вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі.

Затверджує посадову інструкцію директор закладу дошкільної освіти.

Посадова інструкція практичного психолога закладу дошкільної освітиСкачайте зразок
Посадова інструкція практичного психологазміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді