Як звітувати практичному психологу дошкільного закладу

Наприкінці навчального року перед кожним практичним психологом системи освіти стоїть нелегке завдання — переглянути власну роботу й скласти аналітичний звіт за її результатами. Яку інформацію вказувати в аналітичному звіті? Як її впорядковувати? У якій формі складати документ?

Як запобігти професійному вигоранню

Ведення документації — чи не найскладніша частина роботи практичного психолога, оскільки є обов’язковою, має обмежений строк виконання, не викликає позитивних емоцій та забирає багато часу. Та все ж аналізувати власну діяльність важливо й просто необхідно. А труднощі виникають через зовнішню відповідальність, мовляв, це потрібно не мені, а комусь іншому, та й то для галочки.

Тож перший крок на шляху до плідного аналізу — взяти відповідальність на себе. Це можливо, коли практичний психолог розуміє користь аналізування виконаної роботи — її обсягу, ефективності, надбань, проблем тощо.

За результатами аналізу практичний психолог може:

 • побачити свої сильні та слабкі сторони
 • з’ясувати причини, які завадили виконати план повністю
 • урахувати результати аналізу під час планування роботи на наступний навчальний рік.

Тобто аналізувати свою діяльність слід насамперед для самого себе, аби удосконалювати та полегшувати собі роботу надалі.

Структура аналітичного звіту

Практичний психолог дошкільного закладу складає аналітичний звіт за навчальний рік. Якщо він почав працювати не на початку навчального року або завершив до його закінчення, потрібно скласти аналітичний звіт за цей період роботи. При цьому слід вказати його як звітний, навіть якщо він не збігається із тривалістю навчального року.

Інформацію в аналітичному звіті зазвичай розміщують у такому порядку:

 • дані про практичного психолога та місце його роботи

 • прізвище, ім’я та по батькові працівника
 • повна назва навчального закладу
 • період, за який складено аналітичний звіт
 • кількість дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад
 • кількість штатних одиниць практичних психологів у навчальному закладі
 • кваліфікаційна категорія фахівця
 • рік проходження атестації
 • рік проходження курсів підвищення кваліфікації
 • забезпеченість робочим кабінетом
 • результати діяльності за звітний період

 • цілі та завдання
 • пріоритетні напрями роботи
 • ефективність роботи загалом та кожного виду зокрема — кількісний і якісний аналіз
 • проблеми, що виникли під час роботи, їх причини
 • застосовані заходи для розв’язання проблем
 • дані про участь у

 • міських (районних) заходах
 • обласних соціально-психологічних дослідженнях, скринінгах, моніторингах
 • експериментально-дослідній роботі регіонального чи всеукраїнського рівня
 • реалізації національних, державних та регіональних програм
 • заходи із самоосвіти
 • висновки та перспективні напрями діяльності на наступний навчальний рік

Зміст звіту

Основа для написання аналітичного звіту — це:

 • дані аналізу основних заходів, які провів практичний психолог
 • накопичений за рік фактичний матеріал, що відображає результати діяльності.

Об’єкт аналітичного звіту — конкретна діяльність з основних напрямів роботи, як-от:

 • психологічна діагностика
 • психопрофілактика
 • корекційно-розвивальна робота
 • психологічна просвіта
 • психологічне консультування.

Предмет аналітичного звіту — аналіз сукупності дій, ознак, властивостей, статистичних показників, представлених у зручній формі, що є зрозумілою не лише фахівцям, а й адміністрації навчального закладу. Дані надають в узагальненому вигляді з урахуванням вимог конфіденційності.

Зміст аналітичного звіту:

 • якісний аналіз роботи за основними напрямами діяльності психолога, який також містить аналіз основних проблем, за якими надходили звернення
 • наукові, методичні засоби, які застосовував практичний психолог
 • кількісні дані про роботу за звітний період — стисло
 • основні труднощі під час роботи
 • перспективні напрями роботи

Аналітичний звіт складають у довільній формі. Утім, фахівці центру практичної психології та соціальної роботи міста (району) можуть розробити інструкції зі складання аналітичного звіту та його форми.

Особливості аналітичного звіту, які необхідно враховувати під час його складання:

аспектність

загальні висновки про результативність та ефективність роботи роблять на підставі аналізу конкретних напрямів роботи, зазначених у річному плані психолога

рефлексивність

об’єктом аналізу стає робота конкретного працівника — автора звіту, який безпосередньо реалізовував заплановані заходи

корелятивність

співвіднесення вхідних і підсумкових результативних характеристик виконаної за рік роботи, тобто кількісний і якісний аналіз отриманих даних

об’єктивність і документальність

аналізують лише реальну діяльність без прикрашання, спотворень, необгрунтованих висновків

Рекомендації до написання звіту

Аналітичний звіт — це документ, який завершує навчальний рік і є основою для написання плану роботи на наступний навчальний рік.

Якісний аналіз передбачає оцінювання досягнутих результатів роботи, передбачених річним планом. Якщо досягти наміченого результату не вдалося (або вдалося частково), то в плані на наступний навчальний рік слід визначити причини цього й окреслити шляхи їх усунення.

Представляти виконану роботу за окремим напрямом діяльності доцільно за таким планом:

 • тема
 • використані методики
 • цільова група та вибірка
 • отримані результати
 • висновки.

Також слід вказати програму, яку реалізовував практичний психолог під час корекційно-розвивальної роботи.

Якщо працівник брав участь у просвітницьких заходах, то в аналітичному звіті, зокрема, зазначають:

 • форму заходу —

засідання педагогічної ради

– батьківські збори тощо

 • загальну тему
 • тему виступу фахівця.

Украй важливо у стислій формі викласти результати виконаної роботи та проведених заходів за певним напрямом діяльності.

За результатами діагностичного обстеження виявлені діти з показниками розвитку мовлення нижчими, ніж вікова норма. Відтак сформована корекційна група. Рекомендації щодо активізації мовлення дітей надані педагогам і батькам.

Далі у пункті аналітичного звіту про корекційну роботу слід зазначити, у скількох вихованців підвищилися показники розвитку мовлення.

Якісний аналіз за кожним напрямом діяльності завершують порівнянням очікуваних і отриманих результатів. З огляду на це практичний психолог робить висновок про виконання або невиконання запланованого обсягу роботи за цим напрямом та, за потреби, аналізує об’єктивні й суб’єктивні причини невиконання або недостатньо якісного виконання.

За підсумками аналізу роботи роблять висновок про те, наскільки повно розв’язані завдання, поставлені в річному плані. Відтак — намічають перспективні напрями роботи з удосконалення психологічного супроводу освітньої діяльності на наступний навчальний рік, які повинні відповідати перспективному плану роботи навчального закладу.

Затвердження звіту

Готовий аналітичний звіт практичний психолог:

 • підписує
 • подає завідувачеві для затвердження
 • подає керівникові центру практичної психології та соціальної роботи району (міста) для узагальнення роботи психологічної служби.

Отже, в аналітичному звіті практичний психолог узагальнює результати за кожним напрямом своєї діяльності за вказаний звітний період. Для цього він аналізує:

 • основні заходи, у яких брав участь
 • накопичений за рік фактичний матеріал, що відображає результати його роботи.

Якщо працівникові не вдалося сповна виконати заплановані завдання, він визначає причини таких результатів і окреслює шляхи їх усунення. Готовий аналітичний звіт є основою для складання плану роботи на наступний навчальний рік.

За матеріалами Світлана ОЛЕКСЕНКО,
психолога НМЦ практичної психології і соціальної роботи
ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка,
ж. «Практичний психолог: Дитячий садок»зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді