Основні тези щодо оцінювання в початковій школі

У зв'язку з оновленням навчальних програм 1-4-х класів Міністерство освіти і науки України своїм наказом від 19.08.2016 № 1009 внесло зміни до орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Так, Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222, викладено в новій редакції.

З огляду на це розглянемо основні тези щодо оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Передусім вимоги до оцінювання розроблено з огляду на вікові особливості дітей — окремо для 1-х, 2-х, 3-х та 4-х класів.

Як здійснювати формувальне оцінювання учнів 1 класу Нової української школи

Окрім того, результати оцінювання навчальних досягнень учнів визначено як конфіденційну інформацію, доступну лише для дитини та її батьків (або осіб, які їх замінюють).

Оцінювання в початковій школі ґрунтується на врахуванні рівня досягнень учня/учениці, а не ступеня його невдач.


Оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних навчальних програм.


У 1-х класах допустиме лише вербальне оцінювання.

Оцінюючи вербально, можна використовувати як усні, так і письмові оцінні судження щодо навчальних досягнень учнів. При цьому оцінні судження формулюють так, аби охарактеризувати процес навчання учня та означити кількісний і якісний його результати:

 • ступінь засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів
 • характеристику особистісного розвитку учня.

Характеристика особистісного розвитку учнів відображає самостійність, відповідальність, комунікативність, уміння працювати в групі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, сформованість навчально-пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та загальнонавчальних умінь тощо та здійснюється вербально під час поточного контролю.


За 12-бальною шкалою оцінюють навчальні досягнення учнів 2-4-х класів з предметів інваріантної складової трьох освітніх галузей змісту початкової загальної освіти.

Щомісячне оцінювання за ведення зошитів відмінене.

Зіставимо в таблиці застосовність способів оцінювання навчальних досягнень учнів у початковій школі:

СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ
навчальних досягнень учнів у початковій школі

Вербальний За 12-бальною шкалою
1-й клас
+
2-4-й класи

Предмети інваріантної складової змісту початкової загальної освіти:

 • Інформатика
 • Музичне мистецтво
 • Образотворче мистецтво
 • Інтегрований курс «Мистецтво»
 • Основи здоров’я
 • Фізична культура
 • «Я у світі»
 • Трудове навчання.

Предмети варіативної складової змісту початкової загальної освіти

Предмети інваріантної складової змісту початкової загальної освіти таких освітніх галузей*:

 • «Мови і література» (мовний і літературний компоненти)
 • «Математика»
 • «Природознавство»

* Педагогічна рада навчального закладу вправі ухвалити рішення про вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів з усіх предметів.

Задля об'єктивності й точності оцінювання доцільно керуватися такими критеріями, як:

 • якість знань (міцність, повнота, глибина, узагальненість, системність, дієвість)
 • сформованість ключових і предметних компетентностей, способів навчальної діяльності (виконання за зразком, за аналогією, в нових ситуаціях)
 • досвід елементарної творчої діяльності (частково-пошуковий і пошуковий рівні)
 • досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе.

Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо).


За гіперпосиланнями можна також проглянути тезисно зміни в орієнтовних вимогах щодо оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з таких предметів, як:

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді